TESGAS S.A. D¹browa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo
tel. (+48) 61 89 01 600, (+48) 61 89 01 700 fax. (+48) 61 89 01 602, (+48) 61 89 01 702
e-mail: tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
S¹d Rejonowy Poznañ-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Gospodarczy
Krajowego Rejestru S¹dowego KRS: 0000296689
Wysokoœæ kapita³u zak³adowego: 11.350.000,00 z³ - wp³acony w ca³oœci.
NIP: 777-25-27-260
REGON: 639801998
Szanowni Pstwo,
Z przyjemnci¹ przekazuj¹ na Pañstwa rêce raport Grupy Kapitowej TESGAS
podsumowuj¹cy wyniki osi¹gniête przez Gru w 2021 roku.
Miniony rok by³ okresem pe³nym wyzwañ i trudnych makroekonomicznych uwarunkow.
To czas, który by³ sprawdzianem naszych dziañ, gdy¿ pracowaliœmy pod presj¹ nie³atwych
do przewidzenia zmian w naszym otoczeniu zarówno rynkowym jak i geopolitycznym.
S³ka TESGAS S.A. od ponad 20 lat efektywnie dzia³a na rynku budownictwa
energetycznego.
B czasem bardzo intensywnej pracy dla cej Grupy, ale te¿ okresem zmagania siê z
zagro¿eniami zwi¹zanymi z pandemi¹. Za nami ju¿ drugi rok funkcjonowania w
koronawirusowej rzeczywistoœci. W 2021 roku Polska gospodarka odrabia³a straty
poniesione w pierwszym pandemicznym roku. Produkt krajowy brutto wzrós³ w ostatnim
kwartale 2021 roku o 7,3%. To zas³uga ca³ej gospodarki, która w szybkim tempie nadrabia
utracony czas epidemicznych ograniczeñ.
Dziêki determinacji wszystkich Pracowniw, zachowaniu dyscypliny oraz racjonalnemu
podeciu wszystkich uczestników procesu budowlanego, skutecznie stawilmy czo³a
pojawiaj¹cym siê przeciwnciom.
Zesz³y rok rozpoczêliœmy z solidnym portfelem zamówieñ, który pozwala³ nam skupiæ siê na
realizacji czêsto skomplikowanych zleceñ. Tym bardziej z zadowoleniem spogl¹dam na
wyniki jakie osi¹gnêliœmy w segmencie us³ug dla gazownictwa. W segmencie tym
odnotowaliœmy wzrost przychodów ze sprzeda¿y o blisko 20%. Zysk natomiast wzrós³ o 60%.
Tak dobre wyniki to efekt wytê¿onej pracy naszych Pracowników i podwykonawców.
Pozosta³e segmenty nie okaza³y siê tak owocne w zakresie przychodów i zysków. Segment
OZE i obróbki matali pogorszy³y wyniki w pownaniu do roku poprzedniego. Mamy
nadziejê, ¿e jest to efekt przejœciowy i w kolejnym roku powrócimy do osi¹gania dodatnich
wyników w tych segmentach dzia³alnoœci. Tym bardziej ¿e pracy przed nami du¿o. Poniesione
w 2021 roku wydatki inwestycyjne w obu tych segmentach otwieraj¹ nam nowe mo¿liwoœci.
W zakresie obróbki metali zwiêkszamy zakresy obbki elementów, które pozwol¹ nam
wykonyw du¿e elementy do specjalistycznych pojazw. W tym obszarze dostrzegamy
szanse na d³ugofalowe umowy gwarantuj¹ce lepsze wyniki finansowe. W zakresie OZE
rozszerzylmy nasze us³ugi o budowê du¿ych instalacji dla biznesu oraz budofarm
fotowoltaicznych. Pierwsze efekty prac powinniœmy pokazaæ na prze³omie 2022-23 roku.
Konsekwentnie realizowana strategia inwestycyjna budowy nowych gazocgów
przesy³owych z optymizmem pozwala spogl¹daæ w najbli¿sze okresy. Przed nami kolejne
wyzwania, nowe gazoci¹gi i obiekty do wybudowania. Wierzê, ¿e efekty bêd¹ równie
zadawalaj¹ce jak w 2021 roku.
TESGAS S.A. D¹browa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo
tel. (+48) 61 89 01 600, (+48) 61 89 01 700 fax. (+48) 61 89 01 602, (+48) 61 89 01 702
e-mail: tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
S¹d Rejonowy Poznañ-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzia³ Gospodarczy
Krajowego Rejestru S¹dowego KRS: 0000296689
Wysokoœæ kapita³u zak³adowego: 11.350.000,00 z³ - wp³acony w ca³oœci.
NIP: 777-25-27-260
REGON: 639801998
Podejmowane inicjatywy na szczeblu europejskim dotycz¹ce rozwoju czystszych technologii
produkcji energii oraz rosn¹ce koszty energii, gwarantuj¹ nam wiele zleceñ w zakresie
gazownictwa i OZE w najbli¿szych latach.
Trudno w tym miejscu nie wspomnieæ o ataku Rosji na Ukrai. Niedaleko za nas
wschodni¹ granic¹ trwaj¹ dzia³ania wojenne. Wprowadzone sankcje ekonomiczne na Rosjê i
przerwane ³cuchy dostaw na pewno mia³y negatywny wp³yw na gospodarkê. Ju¿ w
pierwszym miesi¹cu wojny dostrzegamy braki materiów metalowych. Wahania kursów
walut, niedobór pracowników mog¹ przyczyniæ s do destabilizacji poszczególnych
przedsiêbiorców. Spodziewam siê utrudnieñ w prowadzeniu dzia³alnoœci w 2022 roku, choæ
ich skala jest jeszcze trudna do oszacowania.
Koñcz¹c, chcia³bym z³o¿yæ podziêkowania wszystkim Pracownikom Grupy TESGAS za
efektywn¹ prai skuteczne zaanga¿owanie. Radzie Nadzorczej dzkujê za wspó³pracê i
codzienne doradztwo, a Akcjonariuszom za zaufanie jakim nas obdarzacie.
Z wyrazami szacunku
odzimierz Kocik
Prezes Zarz¹du TESGAS S.A.
D¹browa, 25 marca 2022 roku