List Prezesa Zarządu TESGAS S.A.
Szanowni Państwo,
Za nami dobry rok wytężonej pracy Grupy kapitałowej TESGAS. Rok, który cechował się zmiennymi
warunkami zarówno w przestrzeni gospodarczej jak i geopolitycznej. Mimo trudnych okoliczności
rynkowych osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki finansowe. Podobnie jak całe budownictwo
borykaliśmy się z dużą zmiennością cen materiałów, wysokimi kosztami transportu, rosnącymi
kosztami pracy i drogim finansowaniem. Mimo tych przeciwności znacznie poprawiliśmy efekty naszej
pracy. Oceniam, że dzięki podjętym wysiłkom i zaangażowaniu 2023 rok był czasem dobrym i
satysfakcjonującym. Ukończyliśmy kluczowe kontrakty budowy infrastruktury gazowej, wykonaliśmy
badania i testy szczelności ponad 250 km gazociągów dużych średnic, podjęliśmy decyzje dotyczące
kluczowych kierunków inwestycji na kolejne lata.
W wymiarze ekonomicznym w minionym roku wypracowaliśmy najwyższe przychody ostatniej dekady.
Sprzedaż na poziomie 140 mln stanowił wzrost o ponad 9% w stosunku do roku poprzedniego.
Największy udział przychodów osiągnęliśmy w segmencie usług dla gazownictwa, który odpowiada za
ponad
2
3
sprzedaży. Osobiście cieszy mnie kolejny rok wzrostu przychodów generowanych z
segmentu obróbki metali, dynamika wzrostu wyniosła blisko 16%. Spadek przychodów nastąpił
natomiast w segmencie OZE, który odczuwał negatywne skutki niejasności i chaosu informacyjnego
dotyczące polityki energetycznej, zielonego ładu, legislacji oraz wsparcia odnawialnych źródeł energii.
Efekty dobrej pracy wykazujemy na najniższym poziomie rachunku wyników. Osiągnięty zysk w kwocie
4,3 mln stanowi wzrost o ponad połowę, w stosunku do roku 2022. W ślad za wzrostem zysku
osiągnęliśmy rekordowe dodatnie przepływy operacyjne na poziomie ponad 31 mln zł. Jest to skutek
zakończenia kluczowych kontraktów głównie w sektorze gazowym.
Kolejne lata będą pracowitym i wymagającym okresem. Już w 2023 roku doświadczyliśmy znacznego
ograniczenia ilości kontraktów na rynku gazowym. Po latach boomu inwestycyjnego najbliższe dwa lata
to czas mniejszej ilości zleceń. Intensywnie pracujemy nad odbudowaniem portfela zamówień, który
zapewni nam zadowalający poziom przychodów w przyszłych latach.
W 2024 roku planujemy zakończyć inwestycję w spółce zależnej Stal Warsztat i uruchomić maszynę do
obróbki wielkogabarytowej. Ta blisko 10-cio milionowa inwestycja ma przyczynić się do znacznego
zwiększenia możliwości przerobowych Stal Warsztat oraz zdynamizować przychody segmentu obróbki
metali. Moim celem w kolejnych latach, jest zwiększenie udziału przychodów z tego segmentu.
Pracujemy również nad rozwiązaniem problemu braku rentowność segmentu OZE. Bardzo
konkurencyjny rynek obniża marże generowane z tego segmentu.
W imieniu Grupy Kapitałowej TESGAS pragnę podziękować naszym Pracownikom na każdym szczeblu
organizacji. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, wysiłkowi i profesjonalizmowi, które podstawą
naszego działania możemy z optymizmem spogląd w przyszłość i kontynuować nas pracę.
Będziemy dążyć, aby Grupa Kapitałowa TESGAS była, tak jak dotychczas, wiarygodnym, niezawodnym
partnerem realizującym usługi z oczekiwaną jakością i zwiększającą wartość dla swoich Akcjonariuszy.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem rocznym Grupy Kapitałowej TESGAS oraz spółki
TESGAS S.A. za rok 2023.
Z wyrazami szacunku
Włodzimierz Kocik