OŚWIADCZENIE
Rady Nadzorczej TESGAS S.A w trybie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
W związku z treścią §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757 z późn. zm.), Rada Nadzorcza TESGAS S.A. z
siedzibą w Dąbrowie (Dąbrowa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo, Polska), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000296689, niniejszym oświadcza, że:
1. W TESGAS S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa TESGAS S.A., oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
Dąbrowa, dnia 6 kwietnia
2021 r.
Piotr Stobiecki
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 6 kwietnia
2021 r.
Tomasz Skoczyński
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 6 kwietnia
2021 r.
Elżbieta Kocik Sekretarz Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 6 kwietnia
2021 r.
Mariusz Mirek Członek Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 6 kwietnia
2021 r.
Łukasz Kalupa Członek Rady Nadzorczej