OŚWIADCZENIE
Rady Nadzorczej TESGAS S.A w trybie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
W związku z treścią §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757 z późn. zm.), Rada Nadzorcza TESGAS S.A. z siedzibą w
Dąbrowie (Dąbrowa, ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000296689, niniejszym oświadcza, że:
1. W TESGAS S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa TESGAS S.A., oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
Dąbrowa, dnia 10
kwietnia 2024 r.
Piotr Stobiecki
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 10
kwietnia 2024 r.
Tomasz Skoczyński
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 10
kwietnia 2024 r.
Elżbieta Kocik Sekretarz Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 10
kwietnia 2024 r..
Mariusz Mirek Członek Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 10
kwietnia 2024 r.
Łukasz Kalupa Członek Rady Nadzorczej