OŚWIADCZENIE
Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
TESGAS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS i
Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2020
Rada Nadzorcza TESGAS S.A., działając zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.
757 z późn. zm.), art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2020 poz.
1526 z późn. zm.), dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd TESGAS S.A.:
a) Jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok 2020,
b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2020 oraz
c) Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2020.
W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach
informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, jak też są zgodne
z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdania Zarządu
z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2020 na podstawie:
treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. B-think Audit Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2020,
sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek
interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów Ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.
2020 poz. 1415 z późn. zm.),
spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
informacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdania
finansowego,
wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych
i operacyjnych.
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
Dąbrowa, dnia 6 kwietnia
2021 r.
Piotr Stobiecki
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 6 kwietnia
2021 r.
Tomasz Skoczyński
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 6 kwietnia
2021 r.
Elżbieta Kocik Sekretarz Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 6 kwietnia
2021 r.
Mariusz Mirek Członek Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 6 kwietnia
2021 r.
Łukasz Kalupa Członek Rady Nadzorczej