OŚWIADCZENIE
Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
TESGAS S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS i
Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2023
Rada Nadzorcza TESGAS S.A., działając zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.
757 z późn. zm.), art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2024 poz.
18 z późn. zm.), dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd TESGAS S.A.:
a) Jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok 2023,
b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2023 oraz
c) Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2023.
W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach
informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak t zgodne
z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania Zarządu
z działalności TESGAS S.A. i Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2023 na podstawie:
treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. B-think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc
z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2023,
sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,
uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów Ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.
2023 poz. 1015 z późn. zm.),
spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
informacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdania
finansowego,
wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych
i operacyjnych.
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
Dąbrowa, dnia 10
kwietnia 2024 r.
Piotr Stobiecki
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 10
kwietnia 2024 r.
Tomasz Skoczyński
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 10
kwietnia 2024 r.
Elżbieta Kocik Sekretarz Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 10
kwietnia 2024 r.
Mariusz Mirek Członek Rady Nadzorczej
Dąbrowa, dnia 10
kwietnia 2024 r.
Łukasz Kalupa Członek Rady Nadzorczej