OŚWIADCZENIE ZARZĄDU TESGAS S.A.
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TESGAS S.A. I
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU
Zarząd TESGAS S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej TESGAS za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do
dnia 31 grudnia 2022 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majątkową i finansową
oraz wynik finansowy TESGAS S.A. oraz, że sprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS S.A. oraz Grupy
Kapitałowej TESGAS, sporządzone zgodnie z art. 55 ust 2a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz.U. 2023 poz. 120), w związku z §71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji Grupy Kapitałowej TESGAS, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Data
Imię i Nazwisko
Funkcja
Podpis
Dąbrowa, dnia 28
kwietnia 2023 r.
Włodzimierz Kocik
Prezes Zarządu
Dąbrowa, dnia 28
kwietnia 2023 r.
Marcin Szrejter
Wiceprezes Zarządu