OŚWIADCZENIE ZARZĄDU TESGAS S.A.
W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TESGAS S.A.
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Zarząd TESGAS S.A. oświadcza, wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. za okres
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuacje majątkową i finansooraz wynik finansowy TESGAS S.A. oraz, że sprawozdanie Zarządu z działalności
TESGAS S.A., sporządzone zgodnie z art. 55 ust 2a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.
2021 poz. 217), w związku z §71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
Grupy Kapitałowej TESGAS, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
Dąbrowa, dnia 7 kwietnia
2021 r.
Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
Dąbrowa, dnia 7 kwietnia
2021 r.
Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Dąbrowa, dnia 7 kwietnia
2021 r.
Marzenna Kocik Członek Zarządu