INFORMACJA ZARZĄDU TESGAS S.A W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
Zarząd TESGAS S.A. działając na podstawie §71 ust. 1 pkt 7 oraz §70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.),
informuje, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej TESGAS S.A., wybór firmy audytorskiej do
przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonany
został zgodnie z przepisami , w tym przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Zarząd TESGAS S.A. jednocześnie wskazuje, że:
a) Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej,
b) TESGAS S.A. przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) TESGAS S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polity w zakresie
świadczenia na rzecz TESGAS S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z
zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
Dąbrowa, dnia 7 kwietnia
2021 r.
Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
Dąbrowa, dnia 7 kwietnia
2021 r.
Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
Dąbrowa, dnia 7 kwietnia
2021 r.
Marzenna Kocik Członek Zarządu