SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
TESGAS S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2022 R.
Sprawozdanie zawiera 6 stron
Poznań, dnia 28 kwietnia 2023 r.
1
think big, think business
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. z siedzibą
w Dąbrowie (dalej „Spółka”, „Jednostka”), na które składają się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące
sumę bilansową w wysokości 123 195 tys. zł,
sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2022 roku
do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 526 tys. zł,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku
do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości
879 tys. zł,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku
do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
w wysokości 6 140 tys. zł,
dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem
Jednostki,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 28 kwietnia 2023 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”
t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L 158 z 27 maja
2014 roku, str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej
opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
2
think big, think business
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej
biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie
z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident
oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności
określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione
rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy
się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu
naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w
których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ujmowanie przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów
i materiałów wzrosły w 2022 roku o 15%
w stosunku do poziomu z roku poprzedniego.
Z pozycją związane jest ryzyko zawyżenia jej
wartości w sprawozdaniu finansowym.
Spółka realizuje również szereg umów
(kontraktów) długoterminowych.
Wycena kontraktów wymaga ustalenia
przyszłych przepływów operacyjnych, w celu
ustalenia przychodów i kosztów oraz dokonania
oceny stopnia zaawansowania prac na
realizowanym kontrakcie.
Stopień zaawansowania ustala się, jako
stosunek poniesionych kosztów (zwiększających
postęp realizowanych kontraktów) do kosztów
planowanych.
Kwestia została uznana za kluczowy obszar
ryzyka z uwagi na istotność przychodów, w tym
z tytułu sprzedaży usług budowlanych
oraz złożony charakter procesu, w
szczególności dotyczący:
ustalenia budżetowanego kosztu wykonania
oraz jego aktualizacji w trakcie wykonywania
usługi, jak również,
prawidłowego przypisania kosztów
do odpowiedniego projektu oraz
odpowiedniego okresu, co może mieć istotny
Nasze procedury badania obejmowały
w szczególności:
przegląd polityki rachunkowości w części
dotyczącej rozpoznawania przychodów
i związanych z nimi szacunków,
niezależne potwierdzenia sald należności
z tytułu dostaw i usług,
analizę struktury wieku należności w celu
identyfikacji należności przeterminowanych,
poprawność ujmowania przychodów w czasie
oraz poprawność wartości rozpoznanych
przychodów w poszczególnych okresach,
udokumentowanie działania zidentyfikowanych
procesów oraz dokonanie analizy kluczowych
mechanizmów kontrolnych w ramach Spółki,
zrozumienie środowiska kontroli wewnętrznej
w odniesieniu do wyceny kontraktów
długoterminowych,
ocenę, w jaki sposób budżety wykorzystane do
kalkulacji przychodów analizowane
i aktualizowane, a także ostatecznie
akceptowane przez kierowników projektów
oraz Zarząd Jednostki,
uzgodnienie danych rzeczywistych z ksiąg
do ostatniego dnia badanego okresu
ze zaktualizowanymi danymi w budżetach na
dzień wyceny,
przeanalizowanie spójności konstrukcji
3
think big, think business
wpływ na wartość rozpoznanego przychodu
w okresie.
Szczegółowe informacje na temat przychodów
ze sprzedaży zostały zaprezentowane w notach
objaśniających nr 1 i 20 do sprawozdania
finansowego.
budżetów poprzez wzajemne porównania oraz
uzgodnienia do rzeczywistych kontraktów na
podwykonawstwo,
analizę retrospektywną budżetów
sporządzonych na dzi 30 czerwca 2022 roku
w stosunku do danych rzeczywistych
zrealizowanych,
w oparciu o pró dokumentów źródłowych
ocenę poprawności przypisania kosztów
do konkretnego projektu oraz odpowiedniego
okresu,
zweryfikowanie zdarzeń po dniu bilansowym
dotyczących realizacji przychodów z wyceny
na 31 grudnia 2022 roku oraz spływu
należności z kontraktów,
analizę czy Jednostka nie realizuje projektów
o zerowej lub ujemnej marży i czy tworzy
rezerwę na straty na kontraktach.
Ponadto oceniliśmy zakres i adekwatność
dokonanych ujawnień związanych z kwestią
w sprawozdaniu finansowym.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Un Europejską, przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem,
a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji
Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla
likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
4
think big, think business
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki,
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami
lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki
do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji
działalności,
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz, że dziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej
niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w
wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
5
think big, think business
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS i Spółki za 2022 rok, zgodnie
z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, zostało sporządzone łącznie.
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 roku („Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, które wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania z działalności za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku (razem „Inne informacje").
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie
z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku
zbadaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi
informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone
zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Jednostka w oświadczeniu o stosowaniu
ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania
z badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą
Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących" t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 757 z późn. zm.);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia o informacjach
bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c- f,
h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
6
think big, think business
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej jednostek zależnych zgodne
z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o
biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy
na rzecz Spółki i jej jednostek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w pkt 9 Rozdziału
VI Sprawozdania z działalności Spółki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
22 czerwca 2022 roku.
Sprawozdania finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego
zakończonego 31 grudnia 2018 roku, to jest przez 5 kolejnych lat.
Ewelina Radziszewska
Biegły rewident, Numer ewidencyjny 13546
Kluczowy biey rewident dziacy w imieniu
B-think Audit sp. z o.o.
61-119 Poznań, ul. św. Michała 43
Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich
pod numerem ewidencyjnym 4063
Poznań, dnia 28 kwietnia 2023 roku
Niniejsze sprawozdanie zawiera 6 stron.