SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
TESGAS S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2023 R.
Sprawozdanie zawiera 6 stron
Poznań, dnia 15 kwietnia 2024 r.
1
think big, think business
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. z siedzibą
w Dąbrowie (dalej „Spółka”, „Jednostka”), na które składają się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące
sumę bilansową w wysokości 110 944 tys. zł,
sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2023 roku do
dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 4 902 tys. zł,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku
do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w wysokości 2 632
tys. zł,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do
dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości
27 084 tys. zł,
dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem
Jednostki,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 15 kwietnia 2024 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr
2272/38a/2022 z dnia 7 lipca 2022 w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022
z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego
Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi
standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego
rewidenta za badanie sprawozdania finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów
Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
2
think big, think business
nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań
finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i
Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma
audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie
o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w
kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których
uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami
ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ujmowanie przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów
i materiałów wzrosły w 2023 roku o 5%
w stosunku do poziomu z roku poprzedniego.
Z pozycją związane jest ryzyko zawyżenia jej
wartości w sprawozdaniu finansowym.
Spółka realizuje również szereg umów
(kontraktów) długoterminowych.
Wycena kontraktów wymaga ustalenia
przyszłych przepływów operacyjnych, w celu
ustalenia przychodów i kosztów oraz dokonania
oceny stopnia zaawansowania prac na
realizowanym kontrakcie.
Stopień zaawansowania ustala się, jako
stosunek poniesionych kosztów
(zwiększających postęp realizowanych
kontraktów) do kosztów planowanych.
Kwestia została uznana za kluczowy obszar
ryzyka z uwagi na istotność przychodów,
w tym z tytułu sprzedaży usług budowlanych
oraz złożony charakter procesu, w
szczególności dotyczący:
ustalenia budżetowanego kosztu
wykonania oraz jego aktualizacji w trakcie
wykonywania usługi, jak również,
prawidłowego przypisania kosztów
do odpowiedniego projektu oraz
odpowiedniego okresu, co może mieć
istotny wpływ na wartość rozpoznanego
przychodu w okresie.
Nasze procedury badania obejmowały
w szczególności:
przegląd polityki rachunkowości w części
dotyczącej rozpoznawania przychodów
i związanych z nimi szacunków,
niezależne potwierdzenia sald należności
z tytułu dostaw i usług,
analizę struktury wieku należności w celu
identyfikacji należności przeterminowanych,
poprawność ujmowania przychodów w czasie
oraz poprawność wartości rozpoznanych
przychodów w poszczególnych okresach,
udokumentowanie działania zidentyfikowanych
procesów oraz dokonanie analizy kluczowych
mechanizmów kontrolnych w ramach Spółki,
zrozumienie środowiska kontroli wewnętrznej
w odniesieniu do wyceny kontraktów
długoterminowych,
ocenę, w jaki sposób budżety wykorzystane do
kalkulacji przychodów analizowane
i aktualizowane, a także ostatecznie
akceptowane przez kierowników projektów
oraz Zarząd Jednostki,
uzgodnienie danych rzeczywistych z ksiąg
do ostatniego dnia badanego okresu
ze zaktualizowanymi danymi w budżetach na
dzień wyceny,
przeanalizowanie spójności konstrukcji
budżetów poprzez wzajemne porównania oraz
3
think big, think business
Szczegółowe informacje na temat przychodów
ze sprzedaży zostały zaprezentowane w notach
objaśniających nr 1, 8 i 19 do sprawozdania
finansowego.
uzgodnienia do rzeczywistych kontraktów na
podwykonawstwo,
analizę retrospektywną budżetów
sporządzonych na dzień 30 czerwca 2023 roku
w stosunku do danych rzeczywistych
zrealizowanych,
w oparciu o próbę dokumentów źródłowych
ocenę poprawności przypisania kosztów
do konkretnego projektu oraz odpowiedniego
okresu,
zweryfikowanie zdarzeń po dniu bilansowym
dotyczących realizacji przychodów z wyceny na
31 grudnia 2023 roku oraz spływu należności z
kontraktów,
analizę czy Jednostka nie realizuje projektów
o zerowej lub ujemnej marży i czy tworzy
rezerwę na straty na kontraktach.
Ponadto oceniliśmy zakres i adekwatność
dokonanych ujawnień związanych z kwestią
w sprawozdaniu finansowym.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za
kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Spółki,
albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie
Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub ędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje
istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i
uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby
wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
4
think big, think business
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki,
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami
lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki
do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji
działalności,
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i
zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności,
a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w
wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
5
think big, think business
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS i Spółki za 2023 rok, zgodnie
z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, zostało sporządzone łącznie.
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 roku („Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, które wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania z działalności za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku (razem „Inne informacje").
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie
z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku z
badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi
informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają
się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia
w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z
badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również
wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani
do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz
wydania opinii, czy Jednostka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane
informacje.
Sprawozdanie z działalności Spółka uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania
z badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą
Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących" t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 757 z późn. zm.);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia o informacjach
bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c- f,
h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
6
think big, think business
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej jednostek zależnych zgodne z
prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o
biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na
rzecz Spółki i jej jednostek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w pkt 9 Rozdziału VI
Sprawozdania z działalności Spółki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
22 czerwca 2022 roku.
Sprawozdania finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego
31 grudnia 2018 roku, to jest przez 6 kolejnych lat.
Ewelina Radziszewska
Biegły rewident, Numer ewidencyjny 13546
Kluczowy biegły rewident działający w imieniu
B-think Audit sp. z o.o.
61-119 Poznań, ul. św. Michała 43
Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich
pod numerem ewidencyjnym 4063
Poznań, dnia 15 kwietnia 2024 roku
Niniejsze sprawozdanie zawiera 6 stron.