S
PRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
TESGAS
S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31
GRUDNIA
2020
R
.
Sprawozdanie zawiera 6 stron
Poznań, dnia 7 kwietnia 2021 r.
1
think
big
, think
business
S
PRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. z siedzibą
w Dąbrowie (dalej „Spółka”, „Jednostka”), na które składają się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące
sumę bilansową w wysokości 108 152 tys. zł,
sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 3 924 tys. zł,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku
do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego
w wysokości 3 924 tys. zł,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku
do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych
w wysokości 794 tys. zł,
informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
objaśniające,
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem
Jednostki,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy 2 kwietnia 2021 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L 158 z 27 maja 2014 roku,
str. 77, z źn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana
w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
2
think
big
, think
business
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej
biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania
sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi
wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz
firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione
rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy
się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu
naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach,
w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
rodzajami ryzyka.
Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ujęcie przychodów odpowiednio do stopnia zaawansowania realizacji umów
długoterminowych niezakończonych na dzień bilansowy
Spółka
realizuje
umów
(kontraktów)
długoterminowych.
Wycena kontraktów wymaga ustalenia
przyszłych przepływów operacyjnych, w celu
ustalenia przychodów i kosztów oraz dokonania
oceny stopnia zaawansowania prac na
realizowanym kontrakcie.
Stopień zaawansowania ustala się, jako
stosunek poniesionych kosztów (zwiększających
postęp realizowanych kontraktów) do kosztów
planowanych.
Kwestia została uznana za kluczowy obszar
ryzyka z uwagi na istotność przychodów z tytułu
sprzedaży usług budowlanych i złożony
charakter procesu, w szczególności dotyczący:
ustalenia budżetowanego kosztu wykonania
oraz jego aktualizacji w trakcie wykonywania
usługi, jak również,
prawidłowego przypisania kosztów
do odpowiedniego projektu oraz
odpowiedniego okresu, co może mieć istotny
wpływ na wartość rozpoznanego przychodu
w okresie.
Nasze
procedury
badania
obejmowały
w szczególności:
zrozumienie środowiska kontroli
wewnętrznej w odniesieniu do wyceny
kontraktów długoterminowych,
ocenę, w jaki sposób budżety wykorzystane
do kalkulacji przychodów analizowane
i aktualizowane, a także ostatecznie
akceptowane przez kierowników projektów
oraz Zarząd Jednostki,
uzgodnienie danych rzeczywistych z ksiąg
do ostatniego dnia badanego okresu
z zaktualizowanymi danymi w budżetach na
dzień wyceny,
przeanalizowanie spójności konstrukcji
budżetów poprzez wzajemne porównania
oraz uzgodnienia do rzeczywistych
kontraktów na podwykonawstwo,
analizę retrospektywną budżetów
sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020
roku w stosunku do danych rzeczywistych
zrealizowanych,
w oparciu o próbę dokumentów źródłowych
ocenę poprawności przypisania kosztów
do konkretnego projektu oraz
odpowiedniego okresu,
zweryfikowanie zdarzeń po dniu
3
think
big
, think
business
bilansowym
dotyczących
realizacji
przychodów z wyceny na 31 grudnia 2020
roku oraz spływu należności z kontraktów,
analizę czy Jednostka nie realizuje
projektów o zerowej lub ujemnej marży
i czy tworzy rezerwę na straty na
kontraktach.
W wyniku przeprowadzonych procedur nie
stwierdziliśmy konieczności dokonania korekt
sprawozdania finansowego w zakresie ujęcia
i ujawnień dotyczących przychodów.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Jednostki zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem,
a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji
Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla
likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mo powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości.
4
think
big
, think
business
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki,
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami
lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki
do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji
działalności,
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej
niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w
wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego
.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tesgas i Spółki za 2020 rok, zgodnie
z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, zostało sporządzone łącznie.
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 roku („Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, które są wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania z działalności za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku (razem „Inne informacje").
5
think
big
, think
business
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie
z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku
zbadaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi
informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgo