Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wydarzenia

 • Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2013-08-21

  Zarząd TESGAS w dniu 20 sierpnia 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 26 czerwca 2013 roku do dnia 20 sierpnia 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.529.487,05 zł brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 31 lipca 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Poznaniu (Zamawiający) na usługi eksploatacji stacji gazowych II stopnia w zakresie instalacji i układów technologicznych na stacjach na terenie PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Poznaniu. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, od dnia 1 sierpnia 2013 roku do dnia 31 lipca 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie nie przekraczające kwoty 3.133.670,04 zł netto, co stanowi kwotę 3.854.414,15 zł brutto.

 • Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2013-06-26

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 25 czerwca 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 16 stycznia 2013 roku do dnia 25 czerwca 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 8.140.578,19 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 19/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 16 kwietnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (Zamawiający) na budowę stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno ? pomiarowej dwustopniowej z nawanialnią w miejscowości Olecko. Umowa będzie realizowana do dnia 15 września 2014r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.970.700,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100) netto, co stanowi kwotę 3.653.961,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) brutto.

 • Zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz sprzedaż spółki zależnej

  Zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz sprzedaż spółki zależnej

  2012-12-21

  Zarząd TESGAS S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2012 roku przez Spółkę porozumienia inwestycyjnego oraz umowy sprzedaży udziałów („Umowa”) z (i) Panem Piotrem Ćwiertnią („Kupujący”), (ii) spółką Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („PI Ćwiertnia”), oraz (iii) spółką Labocus Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) („Labocus”), w wyniku której Spółka, Kupujący, PI Ćwiertnia oraz Labocus (łącznie „Strony”) postanowiły o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników z dnia 11 maja 2010 roku („Umowa Inwestycyjna”). W związku z rozwiązaniem Umowy Inwestycyjnej, Strony postanowiły o wygaśnięciu wszelkich zobowiązań, w tym praw i obowiązków wynikających z postanowień Umowy Inwestycyjnej oraz wzajemnym zrzeczeniu się wszelkich powstałych, lub przyszłych roszczeń pieniężnych i niepieniężnych jakie mogą przysługiwać Stronom względem pozostałych. Dodatkowo, (i) Spółka zrzekła się zabezpieczenia wierzytelności Spółki w postaci zastawu rejestrowego na 95 (dziewięćdziesięciu pięciu) udziałach PI Ćwiertnia należących do Labocus oraz, postanowiono o wygaśnięciu umowy zastawu rejestrowego na ww. udziałach PI Ćwiertnia, (ii) Kupujący zobowiązał się spłacić do dnia 31 grudnia 2012 roku pożyczkę w wysokości 939.811,51 zł wraz z należnymi odsetkami, udzieloną przez Spółkę na rzecz PI Ćwiertnia. Na mocy Umowy, Spółka zbyła na rzecz Kupującego 705 (siedemset pięć) udziałów PI Ćwiertnia za cenę w wysokości 1.000.000 (jeden milion) złotych, płatną w 10 (dziesięciu) równych ratach miesięcznych począwszy od 10 stycznia 2013 roku, z zastrzeżeniem natychmiastowej wymagalności całej kwoty w przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat przekraczających 30 (trzydzieści) dni, kiedy to całość ceny będzie wymagalna w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia, w którym dana rata powinna zostać uregulowana. W związku ze zbyciem udziałów PI Ćwiertnia, spółka PI Ćwiertnia przestała być podmiotem zależnych od Spółki. Wierzytelności Spółki z tytułu sprzedaży udziałów oraz spłaty pożyczki zostały zabezpieczone poręczeniem cywilnym do kwoty 2.200.000 zł. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

 • Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2012-12-14

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 13 grudnia 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 6 listopada 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 8.369.309,50. zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 50/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w trybie obiegowym w dniu 13 grudnia 2012 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. (Zamawiający) na dostawę nawaniacza do nawanialni eksploatowanych przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w ilości 70.000 kg.

 • Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2012-11-06

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 5 listopada 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 31 sierpnia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 7.138.699,85. zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100) brutto.

 • Wyniki finansowe Grupy Kapitalowej TESGAS za I półrocze 2012

  Wyniki finansowe Grupy Kapitalowej TESGAS za I półrocze 2012

  2012-08-31

  Okres I półrocza 2012 roku był dla Grupy Kapitałowej TESGAS jak i dla wielu spółek z sektora budowlanego okresem wielu zdarzeń, które wprowadziły istotne zmiany na rynku budowlanym w Polsce. Od dłuższego czasu pojawiały się informację na temat trudności z finansowaniem przez wykonawców największych inwestycji w Polsce. Malejąca ilość nowych inwestycji spowodowała silną rywalizację podmiotów o pozyskanie nowych zleceń. Efektem działań konkurencyjnych w trakcie postępowań przetargowych były niskie budżety realizacji inwestycji.

 • Powołanie Rady Nadzorczej TESGAS S.A. na nową kadencję.

  Powołanie Rady Nadzorczej TESGAS S.A. na nową kadencję.

  2012-06-29

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2011 roku powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, decydując o jej pięcioosobowym składzie następujące osoby: 1. Zygmunta Bączyka, 2. Szymona Hajtko, 3. Leona Kocik, 4. Grzegorza Wojtkowiaka, 5. Piotra Stobieckiego. Życiorysy panów: Zygmunta Bączyka, Szymona Hajtko, Leona Kocik, Grzegorza Wojtkowiaka i Piotra Stobieckiego, zawierające informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i zajmowanych stanowiskach, zostały już opublikowane (Raport bieżący TESGAS/CG/1/2012) i są dostępne na stronie internetowej Spółki (http://tesgas.pl).

 • Firma TESGAS S.A. uhonorowana nagrodą -Gazele Biznesu 2010r.

  Firma TESGAS S.A. uhonorowana nagrodą -Gazele Biznesu 2010r.

  2011-03-08

  Firma TESGAS S.A. po raz kolejny uhonorowana została przez redakcję Pulsu Biznesu prestiżową nagrodą - Gazele Biznesu. Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie.

 • Przekroczenie przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. progu 5 % na WZA.

  Przekroczenie przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. progu 5 % na WZA.

  2011-02-25

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2011 z dnia 25.02.2011r. Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nabyło 27.290 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji spółki TESGAS S.A., poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przekroczył 5%. Powyższa transakcja została rozliczona w dniu 23 lutego 2011 roku. W wyniku powyższego zdarzenia Fundusz posiada 824.974 (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje TESGAS S.A. stanowiących 7,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 824.974 (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.

 • Podpisanie umów na świadczenie usług eksploatacji.

  Podpisanie umów na świadczenie usług eksploatacji.

  2010-12-22

  Nawiązując do raportu bieżącego 58/2010 z dnia 22.12.2010r. informujemy, że TESGAS S.A. jako lider konsorcjum podpisał umowy o wartości 28.918.406,16 złotych na świadczenie usług eksploatacji stacji gazowych I stopnia i gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie działania Zakładu Gazowniczego Szczecin, Koszalin, Kalisz, Poznań.

 1 2 3 4 5 6