Ład korporacyjny

 

Zarząd TESGAS S.A. oświadcza, iż od 01.01.2016 roku Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego obowiązującego spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku (zwane dalej „Dobre Praktyki”).

Zbiór zasad został opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

www.corp-gov.gpw.pl

TESGAS S.A. dobrowolnie zdecydował się na stosowanie zasad, o których mowa powyżej, a zbiór zasad, którym Spółka podlega został opublikowany na stronie Emitenta: www.tesgas.pl.

 

 

TESGAS S.A. przyjęła do stosowania obowiązujące zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre Praktyki poza następującymi zaleceniami:

w odniesieniu do dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku:

 

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły, Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : W spółce nie obowiązuje reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowych. W zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego decyzję zgodnie ze Statutem Spółki podejmuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka nie posiada szczegółowych wytycznych i regulacji w zakresie polityki różnorodności. Jednakże Spółka dobierając osoby mające pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów, bierze pod uwagę ich kompetencje, wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz znajomość branży w której działa Spółka. Ma to na celu jak najlepsze dopasowanie tych osób do potrzeb Spółki oraz bardziej efektywne spełnianie zadań przed nimi stawianych. Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie niedyskryminacji przy zatrudnianiu.

 I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Powiązane zasady z powyższą: I.Z.1.20.; IV.Z.2.; IV.Z.2. Spółka stoi na stanowisku, iż w najbliższym czasie powyższa zasada oraz zasady z nią powiązane nie będą stosowane. Powodem takiej decyzji jest m.in. brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Ponadto przyczyną odstąpienia są również zbyt wysokie koszty zapewnienie odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, które pozwolą na realizowanie wynikających z niej zadań, niewspółmiernie do potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy. Spółka nie prowadziła do tej pory transmisji obrad walnego zgromadzenia i w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko. Jednakże, jeśli zostanie podjęta decyzja o stosowaniu powyższej zasady, informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Emitenta.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka stoi na stanowisku, iż w najbliższym czasie powyższa zasada oraz zasady z nią powiązane nie będą stosowane. Powodem takiej decyzji jest m.in. brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Przyczyną odstąpienia od stosowania tej zasady są również zbyt wysokie koszty zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, które pozwolą na realizowanie wynikających z niej zadań, niewspółmiernie do potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy. Ponadto, Spółka wykonuje nałożone na nią przepisami prawa powszechnie obowiązującego obowiązki informacyjne, w tym obowiązek publikowania uchwał podjętych podczas Wlanego Zgromadzenia, co w ocenie Emitenta jest wystarczające dla akcjonariuszy. Spółka nie prowadziła do tej pory zapisu obrad walnego zgromadzenia i w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko. Jednakże, jeśli zostanie podjęta decyzja o stosowaniu powyższej zasady, informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Emitenta.

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę. Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Ze względu na niewielki rozmiar spółki, Emitent nie wyodrębnia oddzielnej jednostki organizacyjnej, której celem byłoby pełnienie funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego. Powyższe czynności wykonywane są częściowo przez dział zintegrowanych systemów zarządzania oraz przez oddelegowaną osobę z pionu finansowego Emitenta. Zakres czynności tej osoby obejmuje m.in.: prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: W strukturze organizacyjnej Spółki nie została wyodrębniona jednostka odpowiedzialna za funkcje audytu wewnętrznego ani compliance. Ponadto nie została wyznaczona osoba odpowiedzialna tylko za te funkcje. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka stoi na stanowisku, iż w Spółce nie ma osoby zatrudnionej jako osoba kierująca funkcją audytu wewnętrznego, a osoby które wykonują audyt wewnętrzny mają możliwość raportowania wyników do Zarządu i Rady Nadzorczej. Ponadto zasada ta nie wskazuje precyzyjnie, o których zasadach niezależności określonych w powszechnie uznanych międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego jest mowa.

 III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki : Spółka stoi na stanowisku, iż do momentu wydzielenia stanowiska, które będzie odpowiedzialne za audyt wewnętrzny, Spółka nie będzie stosowała powyższej zasady. W uzasadnieniu do zasady III.Z.3. w Spółce nie została określona jednostka audytu wewnętrznego oraz nie istnieje stanowisko osoby, która kierowałaby tą jednostką. Zarząd co roku przedstawia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki.