Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

RODO

Informujemy, że w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych celem kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (62-070),  ul. Batorowska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca nr KRS: 0000296689, NIP: 7772527260 (dalej: „Administrator”), z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: rodo@tesgas.pl;

2)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Panią/Pana pytania, to jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z nawiązywaniem relacji handlowych i gospodarczych, udzielaniem odpowiedzi na zapytania ofertowe lub marketingiem bezpośrednim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3)    Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego powyżej celu i o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne dla zabezpieczenia przyszłych interesów Administratora (np. związanych z ewentualnymi roszczeniami wobec niego) lub nie będzie wynikało z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres do 6 miesięcy  od zakończenia kontaktu;

4)    W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a.     żądania dostępu do swoich danych osobowych,

b.     żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c.     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d.     wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych,

e.     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

5)    Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania;

6)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

7)    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość czy świadczącym usługi kurierskie.

8)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.