Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Dotacje otrzymane

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

PROJEKT DOTYCZĄCY UTRZYMANIA ZDOLNOŚCI

DO PRACY PRZEZ CAŁY OKRES AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 Tytuł projektu: Projekt poprawy bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości oraz zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy objętych projektem.


Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy objętych projektem. Za cel pierwszego działania obrano modernizację oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego w siedzibie Spółki zgodnego z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy. Dzięki instalacji nowego systemu oświetlenia znacznie umniejszone zostało obciążenie narządu wzroku pracowników, jak również przyczyniło się to do poprawy ich samopoczucia oraz przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa pracy.

Celem drugiego działania inwestycyjnego była poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości. Ryzyko narażenia na upadek z wysokości obniżono dzięki zakupowi bezpiecznego podnośnika nożycowego akumulatorowego z napędem elektrycznym. Podnośnik nożycowy zapewnia bezpieczne oraz ergonomiczne warunki pracy podczas wykonywania prac na wysokości. Jego zastosowanie umożliwia łatwiejszy dostęp do narzędzi i materiałów wykorzystywanych w procesie pracy.


Okres realizacji: marzec 2023 - październik 2023

 

 

 

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.2: Wsparcie dla MSP:

 

Tytuł projektu

Przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego przez TESGAS S.A.

Termin realizacji

01.01.2010-30.06.2010

Zakres inwestycji

Celem projektu jest pozyskanie inwestora zewnetrznego o charakterze udziałowym. Inwestycja obejmuje zakup specjalistycznych usług prawnych, audytorskich oraz finansowych i kapitałowych.

Kwota dotacji

50% kosztów kwalifikowanych

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I: Projekty inwestycyjne:

 

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz nowych usług poprzez zakup chromatografów wraz ze specjalistycznym  oprogramowaniem w TESGAS S.A.

Termin realizacji

01.09.2009-31.12.2009

Zakres inwestycji

Projekt ma na celu uruchomienie nowego procesu technologicznego polegającego na badaniu stężenia tetrahydrotiofenu (THT) w gazie ziemnym poprzez:
a) zakup i uruchomienie 2 szt. chromatografów gazowych. Chromatograf gazowy jest to urządzanie pomiarowe składające się z układu nastrzykowego, termostatowanego pieca, kolumny chromatograficznej, detektora i rejestratora. Chromatograf gazowy służy do rozdzielania związków chemicznych na specjalnej kolumnie, a następnie selektywne określenie ich stężenia przy pomocy specjalnego detektora. W wyniku pomiaru chromatografem gazowym otrzymuje się specjalny wykres chromatogram z którego wyczytać można jakie konkretnie związki znajdują się w mieszaninie oraz określić ich dokładne stężenie.
b) zakup specjalistycznego oprogramowania (2 szt.) do sterowania chromatografem gazowym, które umożliwi kompleksowe gromadzenie i opracowywanie analiz uzyskanych wyników. Oprogramowanie służy
do tego, by dane z chromatografów mogły być archiwizowane i wyświetlane na wiele sposób, zależnie od wybranej opcji. Ponadto dane mogą być eksportowane w formatach kompatybilnych z większością aplikacji Windows.

Kwota dotacji

50% kosztów kwalifikowanych

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo:

 

Tytuł projektu

Wdrożenie wymagań norm ISO 14001 i PN N 18001 oraz ich integracja z funkcjonującym w firmie TESGAS systemem ISO 9001

Termin realizacji

01.09.2006-30.04.2007

Zakres inwestycji

Przeprowadzenie wszelkich działań niezbędnych do przygotowania organizacji do spełnienia wymagań związanych z planowanymi do wprowadzenia normami zarządzania jakością i ich integracji, a w konsekwencji uzyskania pozytywnego wyniku audytu certyfikującego oraz uzyskania Certyfikatu Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Kwota dotacji

44% kosztów kwalifikowanych

 

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii informatycznej jako metoda zwiększenia konkurencyjności TESGAS Sp. z o.o.

Termin realizacji

01.07.2006-28.02.2007

Zakres inwestycji

Zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia i bezpośrednim wdrożeniem informatycznego systemu do budżetowania, controllingu i wielowymiarowych analiz EURECA produkcji wrocławskiej firmy Controlling Systems Sp. z o.o.

Kwota dotacji

50% kosztów kwalifikowanych

Program Phare 2003 - Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Fundusz Dotacji Inwestycyjnych:

Tytuł projektu

Zakup maszyn i urządzeń dla TESGAS Sp. z o.o.

Termin realizacji

01.08.2006-31.08.2006

Zakres inwestycji

Zakup maszyn i urządzeń:

§  ukosowarka

§  minikoparka

§  urządzenie do hermetycznego nawiercania rur

§  wyciągi spawalnicze

§  agregaty prądotwórczo-spawalnicze

§  ubijak

Kwota dotacji

48,27% kosztów kwalifikowanych