Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wydarzenia

 • 2014-11-25

  Zarząd TESGAS w dniu 25 listopada 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 11 września 2014 roku do dnia 25 listopada 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 10.266.967,44 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 44/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym datowana na dzień 30 października 2014 roku, pomiędzy Emitentem a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zabrzu (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie robót budowlano ? montażowych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie gminy Blachownia ? zad. 2.5, zad. 2.6 i zad. 2.7 w ramach projektu Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby i Blachownia. Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30 maja 2015 roku.

 • 2014-10-09

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 08 października 2014 roku, powziął informację o podpisaniu z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku (Zamawiający) umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn: Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku. O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2014 z dnia 29 września 2014 roku. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy etapami w poniższych terminach: Etap I do dnia 20 listopada 2014r. Etap II i Etap III do dnia 20 września 2015r. Zakończenie całości prac do dnia 30 października 2015r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.178.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto, co stanowi kwotę 11.288.940,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) brutto.

 • Wybór oferty Emitenta

  Wybór oferty Emitenta

  2014-09-29

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2014 roku powziął informację o wyborze Emitenta przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku (Zamawiający) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na wykonanie zadania pn.: „Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku”. Wartość oferty złożonej przez Emitenta wynosi: 11.288.940,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) brutto. Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

 • 2014-06-13

  Zarząd TESGAS w dniu 13 czerwca 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 20 czerwca 2013 roku do dnia 13 czerwca 2014 roku Emitent zawarł ze spółką IZOSTAL S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 10.595.976,02 zł brutto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 18 grudnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a IZOSTAL S.A. (Dostawca) na dostarczenie 19.530 mb rur stalowych klasy B ze szwem HFW 323,9x8,0 L415MB wg normy PN-EN10208-2 z izolacją polietylenową trójwarstwową 3LPE N-v wg DIN30670 928 mb rur ochronnych klasy A lub klasy B 457,0x10,0 z izolacją polietylenową trójwarstwową 3LPE + wewnętrzna powłoka epoksydowa + zewnętrzny laminat w tym 145 mb bez laminatu, w ramach zadania pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy-Sandomierz ? 19 km ? roboty”. Dostawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do 30.06.2014r. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 6.124.222,64 zł brutto.

 • 2014-06-04

  TESGAS S.A. w dniu 4 czerwca 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 20 marca 2014 roku do dnia 4 czerwca 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 13.062.670,96 zł brutto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym dniu 4 czerwca 2014 roku, pomiędzy konsorcjum spółek (Wykonawca): TESGAS S.A. (Lider konsorcjum) oraz ATREM S.A. (Partner konsorcjum) a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu (Zamawiający) na wykonanie prac związanych z utrzymaniem ruchu oraz czynności obsługowo-eksploatacyjnych na gazociągach wysokiego ciśnienia” zlokalizowanych na terenie działania byłego Zakładu Gazowniczego w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy od dnia 1 czerwca 2014 roku do dnia 31 maja 2015 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne wynagrodzenie w kwocie 2.447.495,14 zł brutto.

 • 2014-05-23

  Zarząd TESGAS S.A. w dniu 23 maja 2014 roku, otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Zgodnie z zawiadomieniem, Fundusz poinformował, że w związku z nabyciem 116.289 akcji spółki TESGAS S.A., poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przekroczył 5%. W wyniku powyższego zdarzenia Fundusz posiada 837.801 akcji TESGAS S.A. stanowiących 7,38% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 837.801 głosów, co stanowi 5,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.

 • 2014-03-05

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 marca 2014 roku powziął informację o wyborze oferty Emitenta, przez: Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu (Zamawiający) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia pt. „Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powicie strzelińskim ” ? nr postępowania ZP/2013/006/GFZ, o której Spółka informowała raportem bieżącym 7/2014 z dnia 4 marca 2014r. dostępnym na stronie internetowej Spółki . Wartość oferty Emitenta wynosi: 24.157.200,00 zł słownie: dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto.

 • Podpisanie ugody pozasądowej

  Podpisanie ugody pozasądowej

  2014-01-10

  Zarząd TESGAS informuje, że w dniu 8 stycznia 2014 roku doszło do podpisania ugody pozasądowej pomiędzy TESGAS S.A. a spółkami Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o. i spółką PBG Energia Sp. z o.o., mającą na celu zakończenie wszelkich kwestii spornych i zamknięcia wszelkich wzajemnych zgłaszanych roszczeń Bioelektrowni, Tesgas i PBG Energia, w związku z realizacją umowy na roboty budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej jaką w dniu 31 sierpnia 2011 r. Bioelektrownia zawarła z działającymi w konsorcjum firmami: Tesgas, PBG Energia i Gaz & Oil Project Management Sp. z o.o. Szczegóły podpisanej ugody zostały przedstawione w raporcie bieżącym 1-2014, dostępnym na stronie internetowej Spółki www.tesgas.pl

 • Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A.

  Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A.

  2013-11-26

  Zarząd TESGAS S.A. (Wykonawca) informuje, iż w dniu 26 listopada 2013 roku powziął informacje o podpisaniu w trybie obiegowym umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy - Sandomierz - 19 km - roboty”. O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2013 z dnia 11 października 2013 roku Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 28 listopada 2014 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne wynagrodzenie w kwocie 13.550.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, co stanowi kwotę 16.666.500,00 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto.

 • Wybór oferty Emitenta

  Wybór oferty Emitenta

  2013-10-11

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 października 2013 roku powziął informację o wyborze oferty Emitenta przez: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. w Warszawie (Zamawiający) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zlecenia pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy - Sandomierz - 19 km - roboty” - nr postępowania ZP/2013/06/0094/TRN. Wartość oferty Emitenta wynosi: 16.666.500,00 zł brutto. Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

1 2 3 4 5 6