Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wydarzenia

 • 2024-06-11

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2024r. Transmisja na żywo: https://www.facebook.com/events/995735668835517/

 • Wybór oferty Emitenta

  Wybór oferty Emitenta

  2014-09-29

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2014 roku powziął informację o wyborze Emitenta przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku (Zamawiający) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na wykonanie zadania pn.: „Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku”. Wartość oferty złożonej przez Emitenta wynosi: 11.288.940,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) brutto. Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

 • 2014-06-13

  Zarząd TESGAS w dniu 13 czerwca 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 20 czerwca 2013 roku do dnia 13 czerwca 2014 roku Emitent zawarł ze spółką IZOSTAL S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 10.595.976,02 zł brutto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 18 grudnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a IZOSTAL S.A. (Dostawca) na dostarczenie 19.530 mb rur stalowych klasy B ze szwem HFW 323,9x8,0 L415MB wg normy PN-EN10208-2 z izolacją polietylenową trójwarstwową 3LPE N-v wg DIN30670 928 mb rur ochronnych klasy A lub klasy B 457,0x10,0 z izolacją polietylenową trójwarstwową 3LPE + wewnętrzna powłoka epoksydowa + zewnętrzny laminat w tym 145 mb bez laminatu, w ramach zadania pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy-Sandomierz ? 19 km ? roboty”. Dostawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do 30.06.2014r. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 6.124.222,64 zł brutto.

 • 2014-06-04

  TESGAS S.A. w dniu 4 czerwca 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 20 marca 2014 roku do dnia 4 czerwca 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 13.062.670,96 zł brutto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym dniu 4 czerwca 2014 roku, pomiędzy konsorcjum spółek (Wykonawca): TESGAS S.A. (Lider konsorcjum) oraz ATREM S.A. (Partner konsorcjum) a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu (Zamawiający) na wykonanie prac związanych z utrzymaniem ruchu oraz czynności obsługowo-eksploatacyjnych na gazociągach wysokiego ciśnienia” zlokalizowanych na terenie działania byłego Zakładu Gazowniczego w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy od dnia 1 czerwca 2014 roku do dnia 31 maja 2015 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne wynagrodzenie w kwocie 2.447.495,14 zł brutto.

 • 2014-05-23

  Zarząd TESGAS S.A. w dniu 23 maja 2014 roku, otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Zgodnie z zawiadomieniem, Fundusz poinformował, że w związku z nabyciem 116.289 akcji spółki TESGAS S.A., poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przekroczył 5%. W wyniku powyższego zdarzenia Fundusz posiada 837.801 akcji TESGAS S.A. stanowiących 7,38% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 837.801 głosów, co stanowi 5,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.

 • 2014-03-05

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 marca 2014 roku powziął informację o wyborze oferty Emitenta, przez: Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu (Zamawiający) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia pt. „Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powicie strzelińskim ” ? nr postępowania ZP/2013/006/GFZ, o której Spółka informowała raportem bieżącym 7/2014 z dnia 4 marca 2014r. dostępnym na stronie internetowej Spółki . Wartość oferty Emitenta wynosi: 24.157.200,00 zł słownie: dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto.

 • Podpisanie ugody pozasądowej

  Podpisanie ugody pozasądowej

  2014-01-10

  Zarząd TESGAS informuje, że w dniu 8 stycznia 2014 roku doszło do podpisania ugody pozasądowej pomiędzy TESGAS S.A. a spółkami Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o. i spółką PBG Energia Sp. z o.o., mającą na celu zakończenie wszelkich kwestii spornych i zamknięcia wszelkich wzajemnych zgłaszanych roszczeń Bioelektrowni, Tesgas i PBG Energia, w związku z realizacją umowy na roboty budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej jaką w dniu 31 sierpnia 2011 r. Bioelektrownia zawarła z działającymi w konsorcjum firmami: Tesgas, PBG Energia i Gaz & Oil Project Management Sp. z o.o. Szczegóły podpisanej ugody zostały przedstawione w raporcie bieżącym 1-2014, dostępnym na stronie internetowej Spółki www.tesgas.pl

 • Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A.

  Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A.

  2013-11-26

  Zarząd TESGAS S.A. (Wykonawca) informuje, iż w dniu 26 listopada 2013 roku powziął informacje o podpisaniu w trybie obiegowym umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy - Sandomierz - 19 km - roboty”. O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2013 z dnia 11 października 2013 roku Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 28 listopada 2014 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne wynagrodzenie w kwocie 13.550.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, co stanowi kwotę 16.666.500,00 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto.

 • Wybór oferty Emitenta

  Wybór oferty Emitenta

  2013-10-11

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 października 2013 roku powziął informację o wyborze oferty Emitenta przez: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. w Warszawie (Zamawiający) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zlecenia pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy - Sandomierz - 19 km - roboty” - nr postępowania ZP/2013/06/0094/TRN. Wartość oferty Emitenta wynosi: 16.666.500,00 zł brutto. Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

 •  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2013-09-10

  Zarząd TESGAS S.A. w dniu 9 września 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 21 sierpnia 2013 roku do dnia 9 września 2013 roku TESGAS S.A. wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.734.774,53 zł (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złotych 53/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 21 sierpnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na adaptację urządzeń gazowych i ich regulację u odbiorców gazu z grup taryfowych 1 - 7 w strefie dystrybucyjnej 160-Nowy Tomyśl w miejscowościach: Nowy Tomyśl. Stary Tomyśl, Sękowo, Sątopy, Chojniki, Paproć, Przyłęk, Glinno, Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Bukowiec Odbudowa, Bukowiec, Biała Wieś, Kąkolewo gm. Grodzisk Wielkopolski, Lasówki, Sworzyce oraz przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji urządzeń gazowych i bazy danych uzupełnionej po przeprowadzeniu Adaptacji. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie adaptacji urządzeń w terminie od dnia 2 września 2013 roku do dnia 16 października 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3.379.935,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 04/100) netto.

1 2 3 4 5 6