Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Grupa Kapitałowa TESGAS

 

 

SEGUS sp. z o.o.

W dniu 17 czerwca 2002 roku TESGAS sp. z o.o.  przystąpił do spółki SEGUS sp. z o.o., obejmując 360 udziałów, co stanowiło 60% udziału w kapitale zakładowym spółki SEGUS sp. z o.o. Spółka ta prowadzi działalność eksploatacyjną w zakresie obiektów infrastruktury gazowniczej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dnia 15 kwietnia 2003 roku TESGAS sp. z o.o. zwiększył zaangażowanie kapitałowe w spółce SEGUS sp. z o.o., nabywając od dotychczasowych wspólników 60 udziałów w spółce SEGUS sp. z o.o. W wyniku transakcji udział TESGAS sp. z o.o. w kapitale zakładowym SEGUS sp. z o.o. wzrósł do 70%.

 

Stal Warsztat sp. z o.o.      

W dniu 5 marca 2010 r. TESGAS S.A.  zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Stal Warsztat sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gołężycka 95, 61-357 Poznań  oraz z dwiema osobami fizycznymi, będącymi jedynymi wspólnikami Stal Warsztat sp. z o.o., tj. z panem Jarosławem Kocikiem oraz z panią Małgorzatą Kocik. W związku z nabyciem przedmiotowych udziałów Stal Warsztat Sp. z o.o. został włączony do Grupy Kapitałowej firmy TESGAS S.A. jako jego podmiot zależny.  Stal Warsztat Sp. z o.o. jest podmiotem specjalizującym się w obróbce skrawaniem (CNC i konwencjonalna), obróbce plastycznej blach i termicznym wypalaniu blach. Oferta Spółki obejmuje projektowanie we własnym centrum technologiczno-konstrukcyjnym oraz wykonawstwo stalowych obudów stacji gazowych i energetycznych, obudów agregatów prądotwórczych, elementy połączeń kołnierzowych oraz części urządzeń dla gazownictwa.

 

piTERN sp. z o.o.  

W dniu 4 kwietnia 2014 roku TESGAS S.A. zawarła umowę nabycia udziałów (Umowa) w kapitale zakładowym spółki piTERN sp. z o.o. (piTERN). Umowa została zawarta pomiędzy: Panem Piotrem Napierała (Udziałowiec I) oraz Panią Dorotą Napierała (Udziałowiec II), a TESGAS S.A. (Kupujący), zwani łącznie Stronami. Udziałowiec I sprzedał Kupującemu 24 udziały, a Udziałowiec II sprzedał Kupującemu 1 udział, które oznaczają 25 udziałów reprezentujących 50% kapitału zakładowego spółki piTERN Sp. z o.o., dających prawo do 50% głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników. Pozostałe udziały, w ilości 25 reprezentują 50% kapitału zakładowego spółki piTERN Sp. z o.o. dających prawo do 50% głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników stanowią własność Udziałowca I. Firma piTERN Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w branży energii słonecznej, zarówno w tematyce fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, jak i lamp solarnych. piTERN oferuje nowoczesne i trwałe urządzenia, które pozwalają na pozyskiwanie najczystszej formy energii jaką daje słońce, przez co przyczynia się do ograniczania emisji szkodliwych substancji do środowiska i jednocześnie redukcji wydatków na tradycyjne nośniki energii.
Cele nabycia udziałów w piTERN przez spółkę TESGAS S.A.:
- dywersyfikacja prowadzonej działalności przez Grupę Kapitałową TESGAS,
- wykorzystanie potencjału Stal Warsztat Sp. z o.o. przy realizacji zleceń w branży OZE,
- rozszerzenie usługi eksploatacji na nowe obszary,
- budowanie nowego portfela klientów dotychczas niedostępnych dla TESGAS,
- możliwość partycypacji w środkach z budżetu UE na lata 2014-2020.