Polityka dywidendy

Polityka dywidendy

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia Zarząd. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają akcje w dniu dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Dzień dywidendy w spółce publicznej może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 rady Giełdy z dnia 13 października 2015r. dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia przez Spółkę.

 W Spółce nie występuje uprzywilejowanie akcji co do dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Rozdziałem 13 Oddział 4 § 127 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Emitent jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Także na podstawie § 106 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy, dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy. Terminy te powinny zostać ustalone z KDPW, gdyż zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 10. dnia po dniu dywidendy, a stosownie do brzmienia § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

 

Polityka Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy

Zarząd dostosowuje politykę dywidendową do aktualnej sytuacji gospodarczej i biznesowej Spółki, uwzględniając także zakres planowanych inwestycji.

Zarząd spółki TESGAS S.A. w dniu 4 maja 2016 roku podjął uchwałę w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którą zysk zostanie w części  przeznaczony na wypłatę dywidendy. Zarząd uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej odnośnie wyżej przedstawionego wniosku co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.

W dniu 31 maja 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TESGAS S.A.  podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku w kwocie 1.135.000 zł.  Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,10 zł.

Pozostałą część w wysokości 779.231,05 zł  przeznaczono na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok został ustalony na dzień 30 czerwca 2016 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 19 lipca 2016 roku.

Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy w okresie ostatnich 5 lat:

 

Wyszczególnienie 

2014

2013

Dzień dywidendy

13.07.2015

18.06.2014

Dzień wypłaty dywidendy

30.07.2015

07.07.2014

Wartość dywidendy na akcje

0,10 zł

0,25 zł

Łączna wartość dywidendy

1 135 000,00

2 837 500,00

 

 

 

Za lata obrotowe 2010 – 2012, spółka nie wypłacała dywidendy.