Program motywacyjny

 

W Grupie Kapitałowej TESGAS został wdrożony program motywacyjny oparty na warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych. Zasady programu motywacyjnego zostały określone uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 maja 2008 roku, oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki TESGAS. Osobami uprawnionymi w programie motywacyjnym były osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Emitenta spośród członków Zarządu Spółki dominującej, kluczowych pracowników TESGAS oraz Członków Zarządów i pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TESGAS. Osoby uprawnione mogły objąć warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C w latach 2009 – 2011. W celu zrealizowania programu motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 30 maja 2008 roku uchwałę nr 3, na mocy której kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000 PLN, poprzez emisję 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Emisja akcji serii C miała na celu przyznanie praw do ich objęcia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. Liczba uczestników programu motywacyjnego wyniosła mniej niż 99 osób.
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego została dokonana przez sąd rejestrowy w dniu 2 lipca 2008 roku.
W ramach programu motywacyjnego Spółka dominująca została uprawniona do emisji 300.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A. Jeden warrant subskrypcyjny uprawnił do objęcia jednej akcji serii C po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 1,00 PLN. Warranty subskrypcyjne były podzielone na trzy transze i mogły być obejmowane przez osoby uprawnione w programie motywacyjnym w latach 2009 - 2011. Warunkiem zaoferowania warrantów subskrypcyjnych w danym roku było osiągnięcie wzrostu zysku netto w danym roku obrotowym o 15% wyższego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego. Wzrost zysku netto musiał zostać wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki lub w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TESGAS (jeśli powstał obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego), zatwierdzonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS. Warranty nieobjęte w danej transzy mogły być oferowane w następnej transzy. Prawo do objęcia akcji serii C mogło zostać wykonane najpóźniej do dnia 31grudnia 2011 roku. Po tej dacie prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasły. Wykonanie praw z warrantu tj. prawo do objęcia akcji serii C Spółki dominującej, polegało na złożeniu Emitentowi oświadczenia w trybie art. 451 KSH. W stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii C zostało wyłączone w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W 2009 roku Spółka wyemitowała 96 000 warrantów, w 2010 roku 104.000 warrantów, natomiast w 2011 roku 100.000 warrantów.
W dniach 15 lutego i 4 listopada 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. Kapitał zakładowy podwyższony został odpowiednio o 200.000 PLN i 100.000 PLN, w wyniku objęcia łącznie 300.000 akcji na okaziciela serii C związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.
Po przeprowadzeniu w dniu 4 listopada 2011 roku emisji 100.000 akcji serii C, uprawnienia wynikające z Programu Motywacyjnego zostały w całości wykorzystane.