Raporty bieżące EBI

Marzec 2016

Czerwiec 2015

 • 1/2015 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

  2015-06-15

  Zarząd TESGAS S.A. („Spółka”), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom Spółki możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję:

Marzec 2014

Lipiec 2010

 • 44/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E

  2010-07-19

  Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

 • 43/2010 Dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, D i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki TESGAS S.A.

  2010-07-19

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2010 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwały Nr 691/2010 w sprawie dopuszczenia, z dniem 21 lipca 2010 roku, do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 1) papierów wartościowych spółki TESGAS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden zloty) każda: a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, b) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii D, c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii E. 2) 4.000.000 (cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

 • 42/2010 Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D

  2010-07-19

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2010 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 690/2010 w sprawie wykluczenia, z dniem 21 lipca 2010 roku, z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: - 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

 • 41/2010 Przyjęcie do depozytu akcji serii E i praw do akcji serii E

  2010-07-15

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) powziął informację o Uchwale Nr 422/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lipca 2010 r.

 • 40/2010 Podsumowanie oferty publicznej.

  2010-07-15

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2010 Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie przekazuje uzupełnienie informacji dotyczących oferty publicznej 300.000 Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane) i 4.000.000 Akcji Serii E (łącznie Akcje Oferowane) (Oferta Publiczna).

 • 39/2010 Raport miesięczny - czerwiec 2010r.

  2010-07-14

  Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2010 roku.

 • 38/2010 Zawiadomienie pani Marzenny Kocik - Członka Zarządu TESGAS S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  2010-07-02

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2010 roku, Spółka otrzymała od Pani Marzenny Kocik zawiadomienie o zmniejszeniu jej udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmniejszenie udziału spowodowane jest sprzedażą w dniu 1 lipca 2010 roku ogólnej liczby 300.000 akcji TESGAS S.A. poza rynkiem regulowanym, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2010.

 • 37/2010 Informacja o zbyciu akcji TESGAS S.A. dokonanym przez osobę wchodzącą w skład Zarządu

  2010-07-02

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2010 roku Spółka otrzymała oświadczenie od Pani Marzenny Kocik pełniącej funkcję Członka Zarządu spółki TESGAS S.A., informujące o zbyciu łącznie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji TESGAS S.A., po cenie 14,50 zł za akcję.

 • 36/2010 Podpisanie umowy istotnej

  2010-07-02

  W dniu 02 lipca 2010 roku, Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) powziął informację o podpisaniu przez DRAGADOS Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (Wykonawca), umowy o podwykonawstwo dotyczącej „Budowy drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno ? Poznań (węzeł „Kleszczewo”) Odcinek 1: Gniezno ? Czachurki, od km -(0+420) do km 14+475 dł. 14,9 km". Wykonawca zawarł umowę ze Skarbem Państwa ? Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w dniu 10.11.2009 r. Zakres prac Podwykonawcy stanowi: a) przebudowa gazociągu średniego ciśnienia przy budowie dróg, b) wstrzymanie przepływu gazu wraz z bypass?em, c) przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia przy budowie dróg, d) demontaż istniejącego gazociągu o średnicy 150mm, e) prace montażowe i podłączeniowe. Strony dopuściły możliwość modyfikacji zakresu prac Podwykonawcy.

 • 35/2010 Podpisanie umowy istotnej

  2010-07-02

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2010 roku Emitent (Wykonawca), jako Lider Konsorcjum w skład, którego wchodzi spółka ATREM S.A., zawarł z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną Oddział w Zielonej Górze (Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, prac programistycznych i geodezyjnych oraz czynności formalno ? prawnych w zakresie następujących obiektów: budowy instalacji zatłaczania inhibitorów i monitoringu korozji na strefach przyodwiertowych Kościan-10, Kościan-14, Kościan-19 należących do Kopalni Gazu Ziemnego (KGZ) Kościan-Brońsko, zlokalizowanych w gminie Kościan, województwo wielkopolskie.

 • 34/2010 Przydział akcji serii B i serii E

  2010-07-02

  Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie informuje, że w dniu 1 lipca 2010 roku Zarząd TESGAS S.A. dokonał przydziału 4.000.000 Akcji Serii E oferowanych w ramach oferty publicznej (Oferta Publiczna). Na tej samej podstawie, Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie informuje, iż w dniu 1 lipca 2010 roku pani Marzenna Kocik dokonała przydziału 300.000 Akcji Serii B oferowanych w ramach Oferty Publicznej (Akcje Sprzedawane). Akcje Serii E i Akcje Sprzedawane nazywane są dalej Akcjami Oferowanymi. Tym samym łącznie przydzielono 4.300.000 Akcji Oferowanych, tj. wszystkie Akcje Oferowane, z czego w Transzy Instytucjonalnej przydzielono 3.650.000 Akcji Oferowanych, natomiast w Transzy Indywidualnej przydzielono 650.000 Akcji Oferowanych. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej nie podlegały redukcji. Stopa redukcji zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 17,9%. Zgodnie z pkt. 5.1.12 części IV Prospektu emisyjnegoTESGAS S.A. oraz zgodnie z §33 i §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. z poź. zm.), pełna informacja o wyniku Oferty Publicznej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w terminie do dwóch tygodni od jej zakończenia, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Czerwiec 2010

 • 33/2010 Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej oraz wysokości transz.

  2010-06-24

  Na podstawie 56 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439) („Ustawa o ofercie publicznej”) oraz zgodnie z zapisami pkt 5.1.1, pkt. 5.2.3 i pkt. 5.3 części IV Prospektu emisyjnego, Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie informuje, że na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu Zarząd TESGAS S.A. oraz Marzenna Kocik (Wprowadzający) podjęli decyzję o ustaleniu, odpowiednio, ceny emisyjnej Akcji Serii E oraz ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych TESGAS S.A. oferowanych w oferty publicznej w wysokości 14,50 zł za jedną akcję. Jednocześnie Zarząd TESGAS S.A. informuje na podstawie 56 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej oraz zgodnie z zapisami pkt 5.1.1 i pkt. 5.2.3 części IV Prospektu emisyjnego, iż ostateczna liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach wynosi: ? Transza Instytucjonalna 3.650.000 Akcji Oferowanych, ? Transza Indywidualna 650.000 Akcji Oferowanych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej ? informacje poufne

 • 32/2010 Raport miesięczny maj 2010.

  2010-06-14

  Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2010 roku.

 • 31/2010 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TESGAS S.A.

  2010-06-12

  Zarząd TESGAS S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 czerwca 2010 roku, zwołanym na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

 • 30/2010 Powołanie Zarządu na nową kadencję

  2010-06-11

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 11 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 36 ust. 2d i § 37 ust. 2 Statutu Spółki powołała do Zarządu na nową kadencję poniższe osoby: - Włodzimierz Kocik - na stanowisko Prezesa Zarządu, - Piotr Majewski - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, - Marzennę Kocik - na stanowisko Członka Zarządu. Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect, życiorysy zawodowe członków organów spółki zostaną w najbliższym czasie umieszczone na stronie internetowej www.tesgas.pl

 • 29/2010 Podpisanie umowy istotnej

  2010-06-09

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2010 roku Emitent (Wykonawca) podpisał umowę ze spółką PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Zamawiający), która jest członkiem Konsorcjum firm: Control Process S.A., PBG S.A., GASOIL Engineering a.s., które zawarło umowę ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na budowę pod klucz tłoczni Jarosław II w miejscowości Jarosław dla zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja Tłoczni Jarosław II”.

 • 28/2010 Podpisanie umowy istotnej

  2010-06-09

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2010 roku Emitent (Wykonawca) podpisał umowę ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), której przedmiotem jest świadczenie czynności eksploatacyjnych utrzymania ciągłości ruchu gazociągów, stacji gazowych, węzłów regulacyjnych oraz mieszalni gazu należących do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Zielonej Górze.

 • 27/2010 Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego TESGAS S.A.

  2010-06-08

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 08 czerwca 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny TESGAS S.A. przygotowany w związku z Ofertą publiczną Akcji Serii B i E oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 750.000 Akcji Serii B oraz 1.300.000 Akcji Serii D a także do 4.000.000 Akcji Serii E oraz do 4.000.000 Praw do Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Maj 2010

 • 25/2010 Prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS S.A.

  2010-05-26

  Zarząd TESGAS S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS S.A. na 2010 rok.

 • 26/2010 Podpisanie umowy istotnej.

  2010-05-26

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2010 roku, Emitent (Wykonawca) podpisał z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest adaptacja urządzeń gazowych i ich regulacji u odbiorców gazu w miejscowości Pisz oraz przekazanie Zamawiającemu bezy danych uzupełnionej po przeprowadzeniu Adaptacji.

 • 24/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie.

  2010-05-16

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296689, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 czerwca 2010 roku, na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9.

 • 23/2010 Raport miesięczny - kwiecień 2010r.

  2010-05-14

  Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2010 roku.

 • 20/2010 Zawarcie umowy istotnej.

  2010-05-12

  W dniu 11 maja 2010 roku spółka TESGAS S.A. („Emitent”, „Inwestor”, „TESGAS”) zawarła umowę inwestycyjną („Umowa inwestycyjna”) ze spółką Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu (ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 242877, oraz z panem Piotrem Ćwiertnią, założycielem i członkiem Zarządu Spółki („Założyciel”), i spółką LABOCUS Ltd. („Wspólnik Zbywający”), spółką z siedzibą na Cyprze, pod adresem Mykinon,12, Flat/Office 22, P.C. 1065 Nicosia, Cypr, posiadającą 800 udziałów Spółki, stanowiących 100% w kapitale zakładowym Spółki.

 • 19/2010 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego i rocznego TESGAS S.A.

  2010-05-10

  Zarząd TESGAS S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku spółki TESGAS S.A. oraz raportu rocznego Spółki TESGAS S.A. za 2009 rok. Pierwotny termin raportu kwartalnego określony na dzień 17 maja 2010 roku podany w raporcie 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. został zmieniony na dzień 12 maja 2010r. Termin raportu rocznego, określony na dzień 15 czerwca 2010r., podany w raporcie 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010r, został zmieniony na dzień 13 maja 2010r.

Kwiecień 2010

 • 18/2010 Zawarcie umowy istotnej oraz objęcie udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o.

  2010-04-30

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 10/2010 z dnia 5 marca 2010 r. TESGAS S.A. („Emitent”, „TESGAS”) dotyczącego zawarcia przez TESGAS umowy inwestycyjnej ze spółką Stal Warsztat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Emitenta informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2010 r. został zrealizowany II etap inwestycji polegający na: (i) udzieleniu przez TESGAS pożyczki dla Stal Warsztat Sp. z o.o. w wysokości 4.000.000 zł (czterech milionów złotych) oraz (ii) objęciu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 4.000 (czterech tysięcy) nowych udziałów w Spółce za kwotę 4.000.000 zł (czterech milionów złotych).

 • 17/ 2010 Raport miesięczny- marzec 2010

  2010-04-12

  Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2010 roku.

 • 16/2010 Podpisanie umowy istotnej.

  2010-04-07

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 06 kwietnia 2010 roku podpisał umowę wykonawczą (dalej Umowa Wykonawcza) do umowy zawartej pomiędzy spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: PBG S.A., TESGAS S.A., ATREM S.A., CONTRAST Sp. z o.o. (dalej Umowa), o której Emitent informował raportem bieżącym 33/2009.

 • 15/2010 Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego .

  2010-04-01

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że zgodnie z podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą z dnia 18 stycznia 2010 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.000.000,00 zł poprzez publiczną emisję nie więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 3 024/201009, podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 stycznia 2010 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 02/2010, EmitentTESGAS S.A. w dniu 01 kwietnia .04.2010 roku złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek w celu o zatwierdzeniea prospektu emisyjnego.

Marzec 2010

 • 14/2010 Podpisanie umowy istotnej.

  2010-03-19

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2010 roku Emitent (Zamawiający) podpisał umowę z Marianem Buroniem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „D.E.F.T. Polska” z siedzibą w Bytomiu (Wykonawca). Celem umowy jest powierzenie Wykonawcy części prac wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. w dniu 04.12.2009 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym 33/2009.

 • 13/2010 Odwołanie prognozy wyników finansowych w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Emitenta do notowań na rynku regulowanym

  2010-03-18

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż podjął decyzję o odwołaniu prognozy wyników finansowych na rok 2010 zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 6 lipca 2009 roku, sporządzonym w związku z zamiarem ubiegania się przez Emitenta o notowanie jego akcji na Rynku Alternatywnym NewConnect. Ze względu na brak takiego obowiązku odwoływana prognoza nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.

 • 12/2010 Raport miesięczny - luty 2010

  2010-03-15

  Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2010 roku.

 • 11/2010 Podpisanie umowy istotnej

  2010-03-09

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 08 marca 2010 roku Emitent (Podwykonawca) powziął informację o podpisaniu z POL-DRÓG Piła Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (Wykonawca) umowy, której przedmiotem jest wykonanie przebudowy podziemnych linii gazowych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady w Poznaniu na odcinku od Ronda Śródka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda z ul. Główną”.

 • 10/2010 Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o.

  2010-03-05

  W dniu 5 marca 2010 r. TESGAS S.A. („Emitent”, „TESGAS”) zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Stal Warsztat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Gołężycka 95, 61-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 324395 („Spółka”) oraz z dwiema osobami fizycznymi, będącymi jedynymi wspólnikami Spółki („Wspólnicy”), tj. z panem Jarosławem Kocikiem („Wspólnik I”) oraz z panią Małgorzatą Kocik („Wspólnik II”). W wyniku realizacji postanowień umowy inwestycyjnej TESGAS stał się dominującym udziałowcem Stal Warsztat Sp. z o.o., posiadającym 50,04% w kapitale zakładowym Spółki. TESGAS docelowo będzie posiadał 81,5% udziałów w Spółce.

Luty 2010

 • 7/2010 Raport za miesiąc styczeń 2010

  2010-02-15

  Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2010 roku.

 • 6/2010 Podpisanie umowy istotnej.

  2010-02-02

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 01 lutego 2010 r. podpisał z ATREM S.A. z siedzibą w Suchym Lesie Aneks nr 1 do umowy szczegółowej do umowy konsorcjum z dnia 25 listopada 2009 roku. Przedmiotem umowy jest częściowa realizacja zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie odwiertów Barnówko-13K i Buszewo-18K na zło?u BMB”, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2009. Na mocy Aneksu nr 1 do umowy zwiększeniu uległa wysokość wynagrodzenia z kwoty 810.000,00 zł netto do kwoty 974.000,00 zł netto. W wyniku aneksu nr 1 umowa zyskała miano umowy istotnej w rozumieniu § 3 ust 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Styczeń 2010

 • 5/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

  2010-01-29

  Zarząd TESGAS S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raporty kwartalne: - Raport kwartalny za IV kwartał 2009 r. - do 15 lutego 2010 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2010 r. - do 17 maja 2010 r. - Raport kwartalny za II kwartał 2010 r. - do 16 sierpnia 2010 r. - Raport kwartalny za III kwartał 2010 r. - do 15 listopada 2010 r. Raport roczny: - Raport roczny za 2009 rok w dniu 15 czerwca 2010 r.

 • 4/2010 Podpisanie umowy istotnej

  2010-01-26

  W dniu 25 stycznia 2010 roku, Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) powziął informację o podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM Spółka Akcyjna Oddział We Wrocławiu (Zamawiający), Aneksu nr 1 do umowy generalnej dotyczącej wykonania robót budowlano - montażowych dla zadania „Przebudowa SRP I st. Obora” z dnia 23 lipca 2009 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym 04/2009.

 • 3/2010 Podpisanie umowy istotnej

  2010-01-22

  W dniu 22 stycznia 2010 roku, Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) powziął informację o podpisaniu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM Spółka Akcyjna Oddział We Wrocławiu (Zamawiający), Aneksu do umowy generalnej dotyczącej wykonania robót budowlano - montażowych dla zadania: „Modernizacja stacji redukcyjno - pomiarowej I st. Olszyniec” „przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej DOSD Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze miejscowości Wymianki, gm. Wymianki” z dnia 31 sierpnia 2009 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym 12/2009.

 • 2/2010 Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tesgas S.A.

  2010-01-18

  Zarząd TESGAS S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 stycznia 2010 roku, zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

 • 1/2010 Informacja o zbyciu akcji TESGAS S.A.

  2010-01-06

  Transakcja na akcjach przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej, których wartość w 2009 roku nie przekroczyła 5000 euro.

Grudzień 2009

 • 34/2009 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

  2009-12-23

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296689, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 18 stycznia 2010 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

 • 33/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-12-04

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 04 grudnia 2009 roku, Konsorcjum (Zleceniobiorca) w składzie: 1) PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie - Lider Konsorcjum, 2) TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie - Partner Konsorcjum, 3) ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Przeźmierowie - Partner Konsorcjum, 4) Contrast Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - Partner Konsorcjum, podpisało umowę ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest zakup pakietu serwisowego dla systemów pomocniczych na tłoczniach gazu Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek, Szamotuły. Wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 11.377.000,00 zł netto.

Listopad 2009

 • 32/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-11-26

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2009 r. Konsorcjum (Wykonawca) w składzie: 1)TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie - Lider Konsorcjum, 2)ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Przeźmierowie - Członek Konsorcjum, podpisał umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze (Zamawiający) na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertów Baranówko-13K i Buszewo-18K na złożu BMB”. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.960.000,00 zł netto.

 • 31/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-11-20

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2009 roku otrzymał informację, o zmianie szacunkowej wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji prac dotyczących umowy zawartej w dniu 18 maja 2009 roku pomiędzy: - TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Pełnomocnik Konsorcjum) - ATREM S.A. z siedzibą w Przeźmierowie (Partner Konsorcjum), będącej umową wykonawczą do umowy konsorcjum z dnia 11 maja 2009 r.

 • 29/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-11-03

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 02 listopada 2009 r. Emitent, podpisał umowę z Wielkopolską Społką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), której przedmiotem jest "Usunięcie nieszczelności na sieciach gazowych wysokiego ciśnienia". Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie w wysokości 1.087.000,00 zł netto.

Październik 2009

 • 28/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-10-30

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 29 października 2009 roku zawarł umowę z Zarządem Wojewodztwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu "Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz nowych usług poprzez zakup chromatografów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem w TESGAS S.A.". Łączna wartość projektu wynosi 219.600,00 zł, z czego całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 180.000 zł.

 • 27/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-10-27

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 26 października 2009 r. Emitent (Wykonawca), podpisał trzy umowy z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), których przedmiotem jest wymiana 17.700 sztuk gazomierzy u odbiorców gazu z grup taryfowych od W1 do W4, zlokalizowanych na terytorium RDG Poznań Południe i RDG Poznań Północ tj. lewobrzeżna część miasta Poznania, w której w 2008 roku dokonano zamiany grupy gazu z LS na E.

 • 26/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-10-20

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 października 2009 r. podpisał umowę o ustanowieniu kaucji z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank).

 • 25/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-10-09

  Zarząd Spółki TESGAS S.A.(Emitent) informuje, że w dniu 09 października 2009 r. podpisał umowę z Gminą Gniezno (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest budowa na terenie Gminy Gniezno, w miejscowościach Goślinowo, Winiary, Łabiszynek sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi.

Wrzesień 2009

 • 24/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-09-30

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 29 września 2009 r. Emitent podpisał umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Poznaniu (Bank). Przedmiotem umowy jest "Założenie lokaty o stałej stopie".

 • 22/2009 Informacja o nabyciu akcji TESGAS S.A. dokonanym przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej.

  2009-09-15

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 14 września 2009 roku Spółka otrzymała oświadczenie od osoby zobowiązanej wchodzącej w skład Rady Nadzorczej spółki TESGAS S.A.,

 • 23/2009 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D.

  2009-09-15

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. zawiadamia o otrzymaniu Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 września 2009 roku, w którym poinformowano, iż w dniu 16 września 2009 r. nastąpi rejestracja w Krajowym Depozycie nizej wymienionych papierów wartościowych: Emitent: TESGAS S.A. Kod ISIN: PLTSGS000019 Liczba rejestrowanych p.w.: 1.300.000 akcji serii D Uchwała Zarządu KDPW S.A.: nr 238/09 z dnia 01.07.2009r.

 • 20/2009 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D.

  2009-09-11

  Na podstawie uchwały nr 425/2009 z dnia 10 września 2009 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy określił dzień 16 września 2009 roku...

 • 17/ 2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-09-10

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 09 września 2009 r. Emitent (Zleceniodawca) podpisał umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Oddział w Poznaniu (PZU S.A.). Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielania przez PZU S.A. na zlecenie Zleceniodawcy, gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych, w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania w okresie jego obowiązywania.

 • 18/2009 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B.

  2009-09-10

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. zawiadamia o otrzymaniu Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 09 września 2009 roku ...

 • 16/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-09-09

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 08 września 2009 roku Emitent (Posiadacz) podpisał umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Poznaniu (Bank).

 • 15/ 2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-09-08

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 07 września 2009 r. Emitent (Posiadacz) podpisał umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Poznaniu (Bank). Przedmiotem umowy jest "Założenie lokaty overnight o stałej stopie".

 • 13/2009 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect.

  2009-09-02

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 01 września 2009 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • 14/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-09-02

  Podpisanie umowy istotnej z SEGUS Sp. z o.o. (umowa konsorcjum z OGP) na wykonanie czynności eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej eksploatacji stacji gazowych wysokiego ciśnienia w 6 rejonach.

 • 12/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-09-01

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2009 r. Emitent (Wykonawca) podpisał umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM Spółką Akcyjną w Warszawie Oddział we Wrocławiu (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest "Modernizacja stacji redukcyjno - pomiarowej I st. Olszyniec wraz z przyłączeniem do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej DOSD Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze miejscowości Wymiarki gm. Wymiarki". Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 853.000,00 netto tj. 1.040.660,00 zł brutto.

Sierpień 2009

 • 11/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-08-26

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2009 r. Emitent (Wykonawca), podpisał umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz - System Spółka Akcyjna w Warszawie (Zamawiający),...

 • 10/2009 Rejestracja podwyższenia kapitału.

  2009-08-22

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 21.08.2009 r. powziął wiadomość o rejestracji podwyższenia kapitału, w wyniku emisji 1.300.000 akcji serii D.

 • 9/2009 Rozstrzygnięcie przetargu.

  2009-08-12

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2009 r. powziął wiadomość o rozstrzygnięciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. Oddział w Poznaniu wyniku postępowania o wybraniu oferty, z ogłoszenia nr 2009/S 116 - 168201 na „Eksploatację stacji gazowych wysokiego ciśnienia i instalacji do nawaniana gazu, w 7 rejonach na terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz ? System S.A. Oddział w Poznaniu” w Rejonach 1 Gorzów Wielkopolski, Rejon 2 Kalisz, Rejon 3 Leszno, Rejon 4 Piła , Rejon 5 Poznań 1, 6 Poznań 2 i Rejon 7 Szczecin.

 • 8/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-08-10

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2009 r. Emitent (Zobowiązany) podpisał z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie Aneks nr 1 do umowy generalnej, o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, z dnia 07 kwietnia 2008 roku.

 • 7/2009 Podpisanie umowy istotnej.

  2009-08-05

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 05 sierpnia 2009 r. Emitent (Posiadacz) podpisał umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Poznaniu (Bank). Przedmiotem umowy jest „Założenie lokaty terminowej dla firm”. Posiadacz ulokuje w Banku kwotę 9 177 839,73 złote na okres 33 dni.

 • 5/2009 Informacja o terminie publikacji danych finansowych za I półrocze 2009 roku.

  2009-08-03

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że zgodnie z § 6 pkt. 7 Informacji Bieżących i Okresowych w Alternatywnym Systemie Obrotu raport za 1 półrocze 2009 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 4 sierpnia 2009 roku.

Lipiec 2009

 • 4/2009 Podpisanie umowy istotnej

  2009-07-27

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2009 r. Emitent (Wykonawca) podpisał umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM Spółką Akcyjną w Warszawie Oddział we Wrocławiu (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest „Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I st. Obora”. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 1.480.000,00 zł netto.

 • 3/2009 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect praw do akcji serii D spółki TESGAS S.A.

  2009-07-07

  Zarząd Spółki informuje, że na podstawie Uchwały Nr 298/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TESGAS S.A., określono dzień 8 lipca 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TESGAS S.A

 • 2/2009 Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela

  2009-07-06

  Zarząd TESGAS S.A. informuje iż w dniu 6 lipca 2009 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 292/2009 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TESGAS S.A.

 • 1/2009 Przystąpienie do systemu.

  2009-07-01

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie informuje, iż w dniu 1 lipca 2009 roku Giełda Papierów Wartościowych S.A. przydzieliła TESGAS S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 3 lipca 2009 roku TESGAS S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.