Raporty bieżące ESPI

Wybierz raporty:

Kwiecień 2024

 • 7/2024 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok (03-04-2024 g.21:12)

  2024-04-04

  Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że: - jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 16 kwietnia 2024 roku. Pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 28 marca 2024 roku (raport bieżący nr 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.), został następnie przesunięty na dzień 5 kwietnia 2024 roku (raport bieżący nr 5/2024 z dnia 25 marca 2024 r.), - skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2023 roku zostanie opublikowany w dniu 16 kwietnia 2024 roku. Pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 28 marca 2024 roku (raport bieżący nr 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.), został następnie przesunięty na dzień 5 kwietnia 2024 roku (raport bieżący nr 5/2024 z dnia 25 marca 2024 r.).

Marzec 2024

 • 6/2024 Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A. (26-03-2024 g.11:58)

  2024-03-26

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w dniu 26 marca 2024r. w trybie obiegowym umowy, z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedziba w Warszawie (Zamawiający) na Wykonanie prac budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie zadania pn. "Przystosowanie gazociągów DN350 Czerwonak-Złotniki oraz DN350 Złotniki-Konarzewo do tłokowania”.

 • 5/2024 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok (25-03-2024 g.15:14)

  2024-03-25

  Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że: - jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2023 roku ? wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 28 marca 2024 roku (raport bieżący nr 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.) - termin publikacji został przesunięty na dzień 5 kwietnia 2024 roku, - skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2023 roku - wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 28 marca 2024 roku (raport bieżący nr 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.) został przesunięty na dzień 5 kwietnia 2024 roku.

 • 4/2024 Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej (22-03-2024 g.12:02)

  2024-03-22

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 22 marca 2024 roku, powziął informację o zawarciu w dniu 22 marca 2024 roku w trybie obiegowym umowy podwykonawczej z TDK TRADE Sp. z o.o. (Podwykonawca) na wykonanie prac budowy gazociągu DN 250 przy będącej częścią realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie złoża Rokietnica wraz z budową gazociągu DN250 MOP 8,4 MPa relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk ? Węzeł Kościan”.

Luty 2024

 • 3/2024 Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A (29-02-2024 g.13:53)

  2024-02-29

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w dniu 29 lutego 2024r. w trybie obiegowym umowy, z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedziba w Warszawie (Zamawiający) na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: "Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w elektrociepłowni Cleveren Holding zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Ursus" Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 6.690.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto tj. 8.228.700,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych 00/100) brutto.

 • 2/2024 Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (1-02-2024 g.13:05)

  2024-02-01

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w dniu 1 lutego 2024r. w trybie obiegowym umowy, z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie (Zamawiający) na realizację robót budowlanych zadania pn.: Budowa stacji redukcyjno ? pomiarowej w/c o przepustowości Q=40 000 Nm3/ przy ul. Sąsiedzkiej w m. Szczecin.

Styczeń 2024

 • 1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku (26-01-2024 g.15:15)

  2024-01-26

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024 w następujących terminach: Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2023 - 28.03.2024 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2023 - 28.03.2024 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2024 - 24.05.2024 Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2024 - 30.08.2024 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2024 - 15.11.2024

Sierpień 2023

 • 20/2023 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego GK TESGAS za I półrocze 2023 roku (21-08-2023 g.15:45)

  2023-08-21

  Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że skonsolidowany raport półroczny GK TESGAS za I półrocze roku obrotowego 2023 wskazany pierwotnie termin publikacji przypadał na dzień 31 sierpnia 2023 roku (raport bieżący nr 1/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.) zostaje przesunięty na dzień 25 sierpnia 2023 roku.

 • 19/2023 Rejestracja zmian statutu Emitenta w KRS (21-08-2023 g.15:28)

  2023-08-21

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (dalej: „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie informacji uzyskanych z Portalu Rejestrów Sądowych, powziął wiedzę, iż w dniu 21 sierpnia 2023 roku, Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zatwierdził zmiany w statucie spółki TESGAS S.A., poprzez ich wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uchwalone na mocy Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r

Lipiec 2023

Czerwiec 2023

Maj 2023

Kwiecień 2023

 • 3/2023 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12-04-2023 g.9:51)

  2023-04-12

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2023 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez PGNIG Technologie S.A. (Zamawiający) postępowaniu zakupowym na wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie gazociągu DN250, MOP 8,4 MPa relacji Mieszalnia Gazu Grodzisk - Węzeł Kościan dla zadania inwestycyjnego pn.: ?Zagospodarowanie złoża Rokietnica wraz z budową gazociągu DN250, MOP 8,4 MPa relacji Mieszalnia Gazu Grodziska - Węzeł Kościan”.

Luty 2023

 • 2/2023 Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej (14-02-2023 g.15:30)

  2023-02-14

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 14 lutego 2023 roku, podpisał w trybie obiegowym, aneks do umowy generalnej o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych zawartych dnia 23 października 2020 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU, Gwarant) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.

Styczeń 2023

 • 1/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku (04-01-2023 g.12:36)

  2023-01-04

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023 w następujących terminach: Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2022 ? 28.04.2023 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2022 ? 28.04.2023 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2023 ? 12.05.2023 Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023 ? 31.08.2023 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2023 ? 10.11.2023

Grudzień 2022

Listopad 2022

 • 28/2022 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z Polska Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. (10-11-2022 g.16:10)

  2022-11-10

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 roku, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) aneksu nr 1 do umowy znaczącej na "Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 33,9 km i DN 100 o długości około 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce”.

Październik 2022

 • 27/2022 Informacja o przyjęciu aktualizacji zamówienia o znaczącej wartości przez spółkę zależną (14-10-2022 g.15:20)

  2022-10-14

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej piTERN Sp. z o. o. (Spółka zależna, Wykonawca) o potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zaktualizowanego zamówienia z dnia 4 października 2022, od Kronospan Polska Sp. z o.o. (Kronospan, Zamawiający) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Zamawiającego, o którym Emitent informował raportem bieżącym 25-2022 z dnia 05-10-2022r . Zwiększeniu uległ zakres zamówienia oraz łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 13.352.290,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) netto.

 • 26/2022 Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej (14-10-2022 g.11:03)

  2022-10-14

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Podwykonawca), informuje, iż w dniu 14 października powziął informację o zawarciu w dniu 13 października 2022 roku w trybie obiegowym umowy podwykonawczej z Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. (Wykonawca) na realizację prób specjalnych wytrzymałości i szczelności części liniowej gazociągu DN1000 oraz badania geometrii wewnętrznej gazociągu wraz z z mappingiem na inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu DB1000 Gustorzyn - Wronów, Etap II I Leśniewice-Rawa Mazowiecka wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”

 • 25/2022 Informacja o podpisaniu zamówienia o znaczącej wartości przez spółkę zależną (05-10-2022 g.10:26)

  2022-10-05

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej piTERN Sp. z o. o. (Spółka zależna, Wykonawca) o otrzymaniu w dniu 4 października 2022 r. zamówienia, od Kronospan Polska Sp. z o.o. (Kronospan, Zamawiający) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Zamawiającego.

Lipiec 2022

 • 24/2022 Podpisanie aneksu do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych (20-07-2022 g.15:30)

  2022-07-20

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 20 lipca 2022 roku, podpisał, w trybie obiegowym, aneksy do umów generalnych o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz zapłaty wadium zawartych dnia 20 marca 2014 roku z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (InterRisk, Gwarant) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami. Umowy z dnia 20 marca 2014 roku, określają zasady udzielania przez Gwaranta, na zlecenie Zleceniodawcy, gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych tj. gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek, gwarancji wadialnych, w ramach ustalonych odnawialnych maksymalnych limitów zaangażowania w okresie jego obowiązywania.

 • 23/2022 Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (15-07-2022 g.15:23)

  2022-07-15

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 15 lipca 2022 roku, powziął informację, iż w okresie od 27 maja 2022 roku do dnia 14 lipca 2022 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 7.090.000,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

 • 22/2022 Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej (13-07-2022 g.15:35)

  2022-07-13

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Podwykonawca), informuje, iż w dniu 13 lipca 2022 roku zawarł umowę podwykonawczą z Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. (Wykonawca) na realizację prób specjalnych wytrzymałości i szczelności części liniowej gazociągu DN1000 oraz badania geometrii wewnętrznej gazociągu wraz z z mappingiem na inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn ? Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka ? Wronów. Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 10.645.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) netto tj. 13.093.350,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

 • 21/2022 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (08-07-2022 g.15:43)

  2022-07-08

  Zarząd Tesgas S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2022 r. Spółka otrzymała od p. Marzenny Kocik zawiadomienie złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) („Zawiadomienie”). Zawiadomienie zostało złożone przez p. Marzennę Kocik w związku ze zbyciem przez nią, w ramach transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w dniu 07 lipca 2022 r., 1.200.000 akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółową treść przedmiotowego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 • 20/2022 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (08-07-2022 g.15:26)

  2022-07-08

  Zarząd Tesgas S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2022 r. Spółka otrzymała od p. Włodzimierza Kocika zawiadomienie złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) („Zawiadomienie”). Zawiadomienie zostało złożone przez p. Włodzimierza Kocika w związku z nabyciem przez niego, w ramach transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w dniu 07 lipca 2022 r., 1.200.000 akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję imienną przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółową treść przedmiotowego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 • 19/2022 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (08-07-2022 g.14:35)

  2022-07-08

  Zarząd Tesgas S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2022 r. Spółka otrzymała: 1. zawiadomienie złożone przez p. Włodzimierza Kocika na podstawie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”); 2. zawiadomienie złożone przez p. Marzennę Kocik na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1a Ustawy; oraz 3. zawiadomienie złożone przez p. Piotra Majewskiego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1a Ustawy (dalej łącznie: „Zawiadomienia”).

 • 18/2022 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (07-07-2022 g.18:39)

  2022-07-07

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 7 lipca 2022 roku, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) aneksu nr 8 do umowy znaczącej na „Budowę gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej m. Zbludza do m. Szczawnica oraz sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Szczawnica” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”. O podpisaniu umowy Emitent informował raportem bieżącym 24/2018 a o podpisaniu aneksu nr 2 raportem bieżącym 6/2020, aneksu nr 3 raportem bieżącym 33/2020, aneksu nr 4 raportem bieżącym 53/2020, aneksu nr 5 raportem bieżącym nr 22/2021 , aneksu nr 7 raportem bieżącym 4/2022 Zgodnie z aneksem nr 8 zmianie uległ termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31 sierpnia 2022 roku. Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

 • 17/2022 Powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki (07-07-2022 g.14:44)

  2022-07-07

  Zarząd TESGAS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca 2022 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Spółki - Włodzimierza Kocika powiadomienie o dokonaniu przez niego transakcji na akcjach Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 • 16/2022 Podpisanie umowy znaczącej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie (07-07-2022 g.13:09)

  2022-07-07

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w dniu 5 lipca 2022 r. w trybie obiegowym umowy, ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie (PGNiG, Zamawiający) na rozbudową KRNIGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód ? budowa rurociągu DN300 relacji Węzeł Sątopy - Mieszalnia Gazu Grodzisk” O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 7/2022 z dnia 17 maja 2022 r.

Czerwiec 2022

Maj 2022

 • 11/2022 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 roku (27-05-2022 g.17:35)

  2022-05-27

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 r. na godz. 11:00.

 • 10/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie (27-05-2022 g.17:30)

  2022-05-27

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000296689, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 roku, na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9.

 • 9/2022 Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (26-05-2022 g.18:05)

  2022-05-26

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 26 maja 2022 roku, powziął informację, iż w okresie od 24 lutego 2022 roku do dnia 26 maja 2022 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 6.675.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

 • 8/2022 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku (24-05-2022 g.13:57)

  2022-05-24

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka), informuje, iż w dniu 24 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 (Zysk), w kwocie 6.273.667,84 PLN (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 84/100), poprzez wyłączenie od podziału i przeznaczenie wypracowanego Zysku w następujący sposób: - kwotę w wysokości 667.899,37 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 37/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych, - kwotę w wysokości 5.605.768,47 PLN (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 47/100) na kapitał zapasowy.

 • 7/2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17-05-2022 g.16:42)

  2022-05-17

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 17 maja 2022 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (Zamawiający) publicznym postępowaniu przetargowym na rozbudowę KRNiGZ w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód w zakresie części II zamówienia - budowa rurociągu DN 300 relacji Węzeł Sątopy - Mieszalnia Gazu Grodzisk. Wartość brutto złożonej przez Emitenta oferty wynosi 54.100.000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto tysięcy złotych 00/100).

Kwiecień 2022

 • 6/2022 Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A. (12-04-2022 g.10:14)

  2022-04-12

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 1 kwietnia 2022 r. w trybie obiegowym umowy, z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz innych czynności dla przyłączenia do sieci OSP podmiotu PSG Sp. z o.o.- Szczecin Podjuchy.

Marzec 2022

 • 5/2022 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok (15-03-2022 g.15:31)

  2022-03-15

  Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że: - jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2021 roku ? wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 18 marca 2022 roku (raport bieżący nr 1/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.) ? termin publikacji został przesunięty na dzień 25 marca 2022 roku, - skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2021 roku ? wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 18 marca 2022 roku (raport bieżący nr 1/2022 z dnia 21 stycznia 2021 r.) został przesunięty na dzień 25 marca 2022 roku.

Luty 2022

Styczeń 2022

 • 1/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku (18-01-2022 g.12:21) 2022-01-18

  2022-01-18

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022 w następujących terminach: Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2021 - 18.03.2022 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2021 - 18.03.2022 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2022 - 13.05.2022 Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022 - 12.08.2022 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2022 - 10.11.2022

Grudzień 2021

 • 27/2021 Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A. (30-12-2021 g.09:23)

  2021-12-30

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 29 grudnia 2021 r. w trybie obiegowym umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa stacji gazowej Gądki II”.

 • 26/2021 Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej (29-12-2021 g.13:04)

  2021-12-29

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 roku, otrzymał podpisany w trybie obiegowym, aneks do umowy generalnej o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych zawartych dnia 23 października 2020 roku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU, Gwarant) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.

 • 25/2021 Informacja o podpisaniu umów kredytowych (17-12-2021 g.9:47)

  2021-12-17

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2021 zostały podpisane w trybie obiegowym z Bankiem Millenium S.A. (Bank, Millennium, Kredytodawca) umowy kredytowe na: 1. kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 4.400.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 31 października 2022 roku (Kredyt I) na finansowanie bieżącej działalności, 2. kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 7.600.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 31 sierpnia 2022 roku, (Kredyt II) na finansowanie bieżącej działalności.

 • 24/2021 Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (03-12-2021 g.17:24)

  2021-12-03

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 3 grudnia 2021 roku, powziął informację, iż w okresie od 6 marca 2021 roku do dnia 3 grudnia 2021 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 9.323.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) netto.

Październik 2021

 • 23/2021 Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych (26-10-2021 g.14:55)

  2021-10-26

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wnioskodawca, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE, Gwarant) umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. Na podstawie umowy maksymalny limit na gwarancje kontraktowe wynosi 8.000.000 PLN (słownie: osiem milionów złotych 00/100).

 • 22/2021Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (22-10-2021 g.13:26)

  2021-10-22

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 22 października 2021 roku, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) aneksu nr 4 do umowy znaczącej na „Budowę gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej m. Zbludza do m. Szczawnica oraz sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Szczawnica” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”.

 • 21/2021 Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach (11-10-2021 g.18:39)

  2021-10-11

  Zarząd TESAGS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 października 2021 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego o: - wpisie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach Emitenta położonych w miejscowości Dąbrowa oraz Wysogotowo, dla której prowadzone są Księgi Wieczyste o numerach PO1P/00306301/9, PO1P/00180139/2, PO1P/00086334/0, PO1P/00086335/7 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 12.150.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) ustanowionej jako zabezpieczenie wierzytelności o spłatę kapitału kredytu, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z udzieleniem wykorzystaniem i spłatą kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 20/3094 z dnia 22 stycznia 2021 roku, o których Emitent informował raportem bieżącym 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Wrzesień 2021

 • 20/2021 Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej (14-09-2021 g.15:10)

  2021-09-14

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w dniu 14 września 2021 r. w trybie obiegowym umowy, z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) na realizację zadania- budowa, dokonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów próbnych oraz oddanie do użytkowania stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w/c „Miłków” w m. Jędrzejów gm. Bodzechów o przepustowości Q=10.000 Nm3/h O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 16/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.

Sierpień 2021

 • 19/2021 Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej (31-08-2021 g.11:19)

  2021-08-31

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 roku zawarł umowę podwykonawczą z MTM „NOWUM” Sp. z o.o (Podwykonawca) na realizację prac wykonawczych przy budowie gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 14,7 km i DN 100 o długości około 0,8 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia ? Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza ? Kielce”.

 • 18/2021 Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej (13-08-2021 g.14:36)

  2021-08-13

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2021 roku, otrzymał podpisany w trybie obiegowym, aneks do umowy generalnej o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz zapłaty wadium zawartych dnia 26 października 2020 roku z WIENER Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Wiener, Gwarant) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.

 • 17/2021 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze roku obrotowego 2021 (11-08-2021 g.12:21)

  2021-08-11

  Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że: - skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej TESGAS za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2021 roku ? wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 31 sierpnia 2021 roku (raport bieżący nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.) został przesunięty na dzień 13 sierpnia 2021 roku.

Lipiec 2021

Czerwiec 2021

Maj 2021

 • 8/2021 Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia (11-05-2021 g.15:42)

  2021-05-11

  Zarząd TESAGS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 maja 2021 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego o: wykreśleniu hipoteki umownej łącznej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, w kwocie 30.375.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) ustanowionej jako zabezpieczenie spłaty kredytu.

 • 6/2021K Korekta numeracji raportu bieżącego 6/2021 z dnia 6 maja 2021 (11-05-2021 g.11:06)

  2021-05-11

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka) informuje, że w wyniku omyłki raport bieżący z dnia 6 maja 2021 roku został błędnie oznaczony numerem 6/2021. Wyżej wymieniony raport powinien zostać oznaczony numerem 8/2021. Z związku z powyższym Spółka dokonuje korekty numeracji raportu 6/2021 z dnia 6 maja 2021 roku i oznacza go numerem 8/2021.

 • 6/2021 Podpisanie umowy poręczenia (06-05-2021 g.20:56)

  2021-05-06

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (dalej Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 6 maja 2021 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy poręczenia pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a spółką zależną piTERN Sp. z o.o. (Poręczyciel), do umowy kredytowej zawartej w dniu 22 stycznia 2021 (Umowa) pomiędzy Emitentem a BGK (raport bieżący 3/2021 z dnia 22 stycznia 2021r.).

Marzec 2021

 • 7/2021 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok (22-03-2021 g.13:10)

  2021-03-22

  Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że: - jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku - wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 26 marca 2021 roku (raport bieżący nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.) - termin publikacji został przesunięty na dzień 7 kwietnia 2021 roku, - skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku - wskazany pierwotny termin publikacji przypadał na dzień 26 marca 2021 roku (raport bieżący nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.) został przesunięty na dzień 7 kwietnia 2021 roku.

 • 6/2021 Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia (18-03-2021 g.15:34)

  2021-03-18

  Zarząd TESAGS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 marca 2021 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego o: wykreśleniu hipoteki umownej łącznej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w kwocie 30.375.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) ustanowionej jako zabezpieczenie spłaty kredytu.

 • 5/2021 Podpisanie umowy znaczącej z PSG Sp. z o.o. (08-03-2021 g.15:44)

  2021-03-08

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 8 marca 2021 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy, zawartą w trybie obiegowym, z Polska Spółką Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) na "Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 33,9 km i DN 100 o długości około 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce”.

 • 4/2021 Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (05-03-2021 g.15:56)

  2021-03-05

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 5 marca 2021 roku, powziął informację, iż w okresie od 16 kwietnia 2020 roku do dnia 5 marca 2021 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 9.401.488,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) netto. Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 2 marca 2021 roku podpisana w trybie obiegowym, zawarta pomiędzy Emitentem a Zamawiającym, której przedmiotem jest Budowa Stacji Gazowej Redukcyjnej oraz Stacji Gazowej pomiarowej Głuchołazy-Bodzanów ? wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej do dnia 31.07.2023 roku.

Styczeń 2021

 • 3/2021 Informacja o podpisaniu umowy kredytowej (22-01-2021 g.15:42)

  2021-01-22

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Kredytobiorca), informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 roku podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK, Kredytodawca) umowę kredytową na: Kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 8.100.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych 00/100) z ostatecznym terminem spłaty do 31 października 2021 roku, przy czym od dnia 1 lipca 2021 roku limit kredytowy zostaje obniżony do kwoty 4.300.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) (Kredyt) na finansowanie budowy gazociągów wysokiego cienienia DN500 o długości około 9,42 km oraz DN300 o długości około 3,08 km, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz ? Ostrowiec Świętokrzyski (Kontrakt)

 • 2/2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22-01-2021 g.11:22)

  2021-01-22

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 22 stycznia 2021 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) publicznym postępowaniu przetargowym na Budowę gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 33,98 km i DN 100 o długości około 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia ? Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza ? Kielce”.

 • 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku (21-01-2021 g.13:31)

  2021-01-21

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (Rozporządzenie).

Grudzień 2020

 • 53/2020 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (30-12-2020 g.15:17)

  2020-12-30

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2020 roku, podpisał w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) aneks nr 4 do umowy znaczącej na „Budowę gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej m. Zbludza do m. Szczawnica oraz sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Szczawnica” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”.

 • 52/2020 Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia (08-12-2020 g.16:09)

  2020-12-08

  Zarząd TESAGS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego o: wykreśleniu hipoteki umownej łącznej na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, w kwocie 30.375.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) ustanowionej jako zabezpieczenie spłaty kredytu.

Listopad 2020

 • 51/2020 Podpisanie umowy podwykonawczej (24-11-2020 g.15:33)

  2020-11-24

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę podwykonawczą z MTM „NOWUM” Sp. z o.o (Podwykonawca) na realizację prac wykonawczych w ramach realizacji budowy gazociągów wysokiego ciśnienia: DN500 o długości około 9,42 km oraz DN300 o długości około 3,8 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrów Świętokrzyski.

 • 50/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji (18-11-2020 g.15:06)

  2020-11-18

  Zarząd Spółki TESGAs S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dąbrowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00-14.00, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów po tej dacie zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem, tj. po dniu 1 marca 2021 r.

 • 49/2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym (10-11-2020 g.13:41)

  2020-11-10

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 10 listopada 2020 roku, powziął informację z otwarcia ofert w postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji Zadania nr 2: Budowa Gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 33,9 km oraz DN 100 o długości około 1,25 km w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Lubienia ? Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza ? Kielce” zamówienie sektorowe”, znak postępowania: PSGKI.ZZSP.901.024.20 prowadzonym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający). W postępowaniu zostało złożonych 6 ofert. Emitent złożył ofertę opiewającą na 53.900.000,00 zł netto. Cena oferty Wykonawcy jest najniższą spośród złożonych w postępowaniu. Budżet Zamawiającego na realizację zamówienie podstawowego wynosi 71.679.310,00 zł netto. Termin realizacji przedmiotu Zamówienia to 20 miesięcy od daty podpisania umowy. Emitent poinformuje o decyzji Zamawiającego dotyczącej wyniku postępowania.

 • 48/2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji (04-11-2020 g.13:35)

  2020-11-04

  Zarząd Spółki TESGAs S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dąbrowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00-14.00, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów po tej dacie zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem, tj. po dniu 1 marca 2021 r.

Październik 2020

 • 47/2020 Podpisanie umowy o udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych (27-10-2020 g.12:33)

  2020-10-27

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym z WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (Wiener, Gwarant) umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.

 • 46/2020 Podpisanie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych (23-10-2020 g.13:57)

  2020-10-23

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 października 2020r, Spółka podpisała z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. (PZU, Gwarant) umowę o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych. Na podstawie umowy maksymalny limit na gwarancje kontraktowe wynosi 7.000.000 PLN (słownie: siedem milionów złotych 00/100).

 • 44/2020K Korekta numeracji raportu bieżącego 44-2020 z dnia 21 października 2020 (21-10-2020 g.15:55)

  2020-10-21

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka) informuje, że w wyniku omyłki raport bieżący z dnia 21 października 2020 roku został błędnie oznaczony numerem 44-2020. Wyżej wymieniony raport powinien zostać oznaczony numerem 45-2020. W związku z powyższym Spółka dokonuje korekty numeracji raportu 44/2020 z dnia 21 października 2020 roku i oznacza go numerem 45-2020.

 • 44/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji (21-10-2020 g.13:26)

  2020-10-21

  Zarząd Spółki TESGAs S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dąbrowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00-14.00, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów po tej dacie zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem, tj. po dniu 1 marca 2021 r.

 • 44/2020 Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. (09-10-2020 g.14:22)

  2020-10-09

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w trybie obiegowym umowy datowanej na dzień 29 września 2020 r., , z Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o (Zamawiający) na wykonaniu zadania nr 4: Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz ? Ostrowiec Świętokrzyski”. O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

 • 43/2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji (01-10-2020 g.13:14)

  2020-10-01

  Zarząd Spółki TESGAs S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dąbrowa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00-14.00, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów po tej dacie zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem, tj. po dniu 1 marca 2021 r.

Wrzesień 2020

Sierpień 2020

Lipiec 2020

Czerwiec 2020

 • 31/2020Kandydatura na członka Rady Nadzorczej (30-06-2020 g.15:36)

  2020-06-30

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 oraz 29/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zwołania na dzień 21 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Włodzimierza Kocika o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Kalupy.

 • 30/2020 Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zakończenie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty (24-06-2020 g.15:41)

  2020-06-24

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do: - raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 5 maja 2020r. w sprawie informacji o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej, w zorganizowanym przez Operatora gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie (Zamawiający) niepublicznym postępowaniu przetargowym na: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa stacji gazowej regulacyjno-pomiarowej o przepustowości Q=55.000 Nm3/h w m. Ząbki zasilającej Ciepłownie Kawęczyn informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku otrzymał od Zamawiającego informację, iż działając na podstawie Rozdziału XXIII ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dn. 5 maja 2020r. w powyższym postępowaniu. Jednocześnie Zamawiający zakończył postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie przedstawił powodów swojej decyzji.

 • 29/2020 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 21 lipca 2020 roku (24-06-2020 g.9:26)

  2020-06-24

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. zwołanego na dzień 21 lipca 2020 r. na godz. 11:00.

 • 28/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie (24-06-2020 g.9:18)

  2020-06-24

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296689, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 lipca 2020 roku, na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9.

 • 27/2020 Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku (17-06-2020 g.22:19)

  2020-06-17

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka) informuje, że w dniu 17 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału jednostkowego zysku Spółki za rok 2019 ( Zysk).

 • 26/2020 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku (17-06-2020 g.14:46)

  2020-06-17

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka), informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału jednostkowego zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 (Zysk), w kwocie 3.411.439,14 PLN (słownie: trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 14/100), poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.

 • 25/2020 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki TESGAS S.A. (17-06-2020 g.14:18)

  2020-06-17

  Zarząd spółki TESGAS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2020 roku wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od Pana Zygmunta Bączyka.

Maj 2020

 • 24/2020 Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Opolu (18-05-2020 g.16:57)

  2020-05-18

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w trybie obiegowym umowy datowanej na dzień 8 maja 2020 r., , z Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu (Zamawiający) na "Budowę gazociągu relacji Lewin Brzeski - Paczków na odcinku Hanuszów - Otmuchów”

 • 23/2020 Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Kielcach (15-05-2020 g.14:45)

  2020-05-15

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację o podpisaniu w trybie obiegowym umowy datowanej na dzień 27 kwietnia 2020 r., , z Polską Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) na "Budowę SRP I0 w m. Masłów Q=25 000Nm3/h w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia ? Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kilelce”".

 • 22/2020 Otrzymanie decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie przyznania subwencji finansowej (14-05-2020 g.16:11)

  2020-05-14

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 maja 2020 roku Spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS otrzymały decyzje Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie (Decyzja), w sprawie pozytywnej weryfikacji spełnienia przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej TESGAS (Grupa) warunków otrzymania ze środków publicznych subwencji finansowej w łącznej wysokości 5.062.909,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięć złotych) (Subwencja).

 • 21/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2020r. (08-05-2020 g.15:18)

  2020-05-08

  Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że skonsolidowany raport kwartalny GK TESGAS za I kwartał 2020 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 15 maja 2020 roku (raport bieżący nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.), zostanie opublikowany w dniu 22 maja 2020 roku.

 • 20/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05-05-2020 g.13:57)

  2020-05-05

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 5 maja 2020 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie (Zamawiający) niepublicznym postępowaniu przetargowym na Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa stacji gazowej regulacyjno-pomiarowej o przepustowości Q = 55.000 Nm3/h w m. Ząbki zasilającej Ciepłownię Kawęczyn.

Kwiecień 2020

 • 19/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17-04-2020 g.15:51)

  2020-04-17

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 17 kwietnia 2020 roku, powziął informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu (Zamawiający) postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150/DN200 MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski-Paczków na odcinku Hanuszów-Otmuchów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”, numer postępowania: 2020/W200/WUNP-000062.

 • 18/2020 Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej (02-04-2020 g.14:24)

  2020-04-02

  Zarząd TESGAS z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2020 roku, powziął informację o podpisaniu w dniu 31 marca 2020 roku trybie obiegowym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK, Kredytodawca) aneksu nr 3 do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/3242 z dnia 26-07-2019 roku na finansowanie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 o długości około 14,79 km relacji Sandomierz ? Ostrowiec Świętokrzyski”.

 • 17/2020 Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A. (01-04-2020 g.16:00)

  2020-04-02

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w dniu 30 marca 2020 r. w trybie obiegowym umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach (Zamawiający) na "Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy SP Chełm Śląski - przyłączenie PSG w m. Chełm Śląski, Bieruń, Lędziny, Tychy".

Marzec 2020

 • 16/2020 Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A. (31-03-2020 g.15:18)

  2020-03-31

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy, zawartą w trybie obiegowym, ze operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach (Zamawiający) na "Budowę systemowej stacji redukcyjno - pomiarowej w Przyworach 1 i 2".

 • 15/2020K Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. (30-03-2020 g.10:52)

  2020-03-30

  Zarząd TESGAS S.A (Emitent, Spółka) z siedzibą w Dąbrowie, informuje, iż dokonana została korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 27 marca 2020r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.

 • 14/2020K Korekta Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym (27-03-2020 g.19:52)

  2020-03-27

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej, w raporcie bieżącym 14/2020 z dnia 26 marca 2020 roku została podana błędna wartość ofert złożonej przez Emitenta. Poprawna wartość oferty złożonej przez Emitenta to 8.831.400,00 zł brutto.

 • 13/2020K Korekta Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym (27-03-2020 g.19:42)

  2020-03-27

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej, w raporcie bieżącym 13/2020 z dnia 20 marca 2020 roku została podana błędna wartość ofert złożonej przez Emitenta. Poprawna wartość oferty złożonej przez Emitenta to 14.935.000,00 zł netto.

 • 14/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26-03-2020 g.15:49)

  2020-03-26

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 26 marca 2020 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania „Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej 1 st. w miejscowości Dąbrowa gmina Masłów Q = 25 000 Nm3/h".

 • 13/2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym (20-03-2020 g.12:57)

  2020-03-20

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 20 marca 2020 roku, powziął informację z otwarcia ofert w postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150/DN200 MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski - Paczków na odcinku Hanuszów - Otmuchów”- zamówienie sektorowe”, numer zamówienia: POIS.07.01.00-00-0008/16-00 prowadzonym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu (Zamawiający). W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Emitent złożył ofertę opiewającą na 14.935.000 zł brutto. Cena oferty Wykonawcy jest najniższą spośród złożonych w postępowaniu. Termin realizacji przedmiotu Zamówienia to 31-12-2021r. Emitent poinformuje o decyzji Zamawiającego dotyczącej wyniku postępowania.

 • 12/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego TESGAS S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego GK TESGAS za rok 2019 (11-03-2020 g.15:03)

  2020-03-11

  Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowany raport roczny GK TESGAS za rok obrotowy 2019, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 20 marca 2020 roku (raport bieżący nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.), zostanie opublikowany w dniu 27 marca 2020 roku.

 • 11/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28-02-2020 g.14:02)

  2020-03-03

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 3 marca 2020 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach (Zamawiający) niepublicznym postępowaniu przetargowym na Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy SP Chełm Śląski ? Przyłączenie PSG w m. Chełm Śląski, Bieruń, Lędziny, Tychy numer postępowania: NP/2019/12/0919/SWI.

Luty 2020

 • 10/2020 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółka Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (28-02-2020 g.16:06)

  2020-02-28

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 28 lutego 2020 roku, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) aneksu nr 2 do umowy znaczącej na „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 od m. Słopnice do m. Zbludza, wraz z urządzeniami towarzyszącymi o łącznej długości L= 13 400 m w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą ; „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”.

 • 9/2020 Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej (28-02-2020 g.15:16)

  2020-02-28

  Zarząd TESGAS z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, iż w dniu 28 lutego 2020 roku, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK, Kredytodawca) aneksu nr 2 do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej nr 19/3242 z dnia 26-07-2019 roku na finansowanie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 o długości około 14,79 km relacji Sandomierz ? Ostrowiec Świętokrzyski”.

 • 8/2020 Odwołanie prokury samoistnej (28-02-2020 g.14:34)

  2020-02-28

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent), informuje iż w dniu 28 lutego 2020 roku, podjął decyzję o odwołaniu prokury samoistnej udzielonej Panu Waldemarowi Klimko.

 • 7/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13-02-2020 g.15:35)

  2020-02-13

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 13 lutego 2020 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach (Zamawiający) niepublicznym postępowaniu przetargowym nabudowę systemowej stacji redukcyjno - pomiarowej w Przyworach 1 i 2 - wykonanie robót budowlanych.

 • 6/2020 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółka Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (06-02-2020 g.14:51)

  2020-02-06

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 6 lutego 2020 roku, powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) aneksu nr 2 do umowy znaczącej na „Budowę gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej m. Zbludza do m. Szczawnica oraz sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Szczawnica” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”.

 • 5/2020 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym (04-02-2020 g.15:26)

  2020-02-04

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 4 lutego 2020 roku, powziął informację z otwarcia ofert w postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji Zadania nr 3A: budowa SRP I0 w m. Dąbrowa gm. Masłów Q= 25 000 Nm3/h w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Lubienia - Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce - zamówienie sektorowe”, znak postępowania: PSGKI.ZZSP.901.025.19 prowadzonym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający). W postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Emitent złożył ofertę opiewającą na 8.831.400 zł brutto. Cena oferty Wykonawcy jest najniższą spośród złożonych w postępowaniu. Budżet Zamawiającego na realizację zamówienie podstawowego wynosi 7.701.677,32 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu Zamówienia to 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Emitent poinformuje o decyzji Zamawiającego dotyczącej wyniku postępowania.

Styczeń 2020

 • 4/2020 Ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz wykreślenie hipoteki w związku ze spłatą zadłużenia (31-01-2020 g.15:50)

  2020-01-31

  Zarząd TESAGS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2020 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego

 • 3/2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (31-01-2020 g.9:39)

  2020-01-31

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 31 stycznia 2020 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji Zadania nr 4: budowa gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” - zamówienie sektorowe.

 • 2/2020 Ujawnienie stanu posiadania (24-01-2020 g.11:27)

  2020-01-24

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2020 roku, otrzymał, od Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (zwaną dalej „Towarzystwem”), działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych: Opoka Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej „Fundusze”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) (dalej „Ustawa”). Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Towarzystwo poinformowało, że w wyniku transakcji sprzedaży dokonanej na rynku regulowanym w dniu 21 stycznia 2020 roku, Towarzystwo zbyło 91.794 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji spółki TESGAS S.A., w wyniku czego zmieniła się ogólna liczna głosów bezpośrednio posiadanych przez Towarzystwo na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

 • 1/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku (23-01-2020 g.11:44)

  2020-01-23

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020 w następujących terminach: Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2019 - 20.03.2020 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2019 - 20.03.2020 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2020 - 15.05.2020 Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020 - 31.08.2020 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2020 - 20.11.2020

Grudzień 2019

 • 26/2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym (26-11-2019 g.14:37)

  2019-12-19

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 19 grudnia 2019 roku, powziął informację z otwarcia ofert w postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji Zadania nr 4: budowa gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” - zamówienie sektorowe”, znak postępowania: PSGKI.ZZSP.901.021.83.18-19 prowadzonym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający). W postępowaniu zostało złożonych 6 ofert. Emitent złożył ofertę opiewającą na 33 087 000,00 brutto. Cena oferty Wykonawcy jest najniższą spośród złożonych w postępowaniu. Budżet Zamawiającego wynosi 36 851 434,69 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu Zamówienia to 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Emitent poinformuje o decyzji Zamawiającego dotyczącej wyniku postępowania.

Listopad 2019

Październik 2019

 • 23/2019 Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (04-10-2019 g.20:28)

  2019-10-04

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 4 października 2019 roku, powziął informację, iż w okresie od 14 czerwca 2019 roku do dnia 4 października 2019 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 7.341.800,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych 00/100) netto.

 • 22/2019 Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki TESGAS S.A. (04-10-2019 g.8:54)

  2019-10-04

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 3 października otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 września 2019 roku o rejestracji zmian statutu Spółki. Zmiany statutu zostały przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019 roku uchwałą nr 26. Tekst jednolity statutu przyjęto uchwałą nr 27 powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższe uchwały Emitent przekazał raportem bieżącym nr 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Wrzesień 2019

Lipiec 2019

 • 20/2019 Informacja o podpisaniu umów kredytowych (26-07-2019 g.15:33)

  2019-07-26

  Zarząd spólki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 26 lipca 2019 podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank, BGK, Kredytodawca) umowy kredytowe

 • 19/2019 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej TESGAS S.A. (24-07-2019 g.15:30)

  2019-07-24

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Spółka, Emitent), informuje, że w dniu 24 lipca 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki, na swoim posiedzeniu, działając na podstawie §29 Statutu Spółki: - Uchwałą nr 2 dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Stobieckiego, - Uchwałą nr 3 dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Skoczyńskiego, - Uchwałą nr 4 dokonała wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pani Elżbiety Kocik.

 • 18/2019 Korekta powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (19-07-2019 g.14:15)

  2019-07-19

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r, w dniu 19 lipca 2019 roku, Spółka otrzymała korektę powiadomienia od Wiceprezesa Zarządu Spółki - Pana Piotra Majewskiego , informujące o dokonanych transakcjach zbycia akcji spółki TESGAS S.A.

 • 17/2019 Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (18-07-2019 g.11:55)

  2019-07-18

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r, w dniu 17 lipca 2019 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki - Pana Piotra Majewskiego , informujące o dokonanych transakcjach zbycia akcji spółki TESGAS S.A.

 • 16/2019 Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych (02-07-2019 g.13:14)

  2019-07-02

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 2 lipca 2019 roku, podpisał, w trybie obiegowym, aneksy do umów generalnych o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz zapłaty wadium zawartych dnia 20 marca 2014 roku z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (InterRisk, Gwarant) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.

Czerwiec 2019

Maj 2019

Kwiecień 2019

Luty 2019

 • 6/2019 Podpisanie umowy znaczącej z IDS-BUD S.A. (2019-02-28 g.16:58)

  2019-02-28

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniobiorca), informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 roku, otrzymał podpisana w trybie obiegowym umowę datowaną na dzień 22 lutego 2019, ze spółka IDS-BUD S.A. (Zleceniodawca) na realizację kompleksowego wykonania usług przeprowadzenia próby specjalnej wytrzymałości i szczelności liniowej rurociągu DN1000 o długości L=84km, podzielonego na 12 odcinków próbnych oraz przeprowadzenia badania geometrii rurociągu DN1000 o długości L=84km w jednym odcinku tłokiem geometrycznym wraz z mappingiem.

 • 5/2019 Zawarcie przez TESGAS szeregu umów z Millennium Leasing Sp. z o.o. (2019-02-22 g.16:21)

  2019-02-25

  Zarząd TESGAS (Emitent, Korzystający) w dniu 22 lutego 2019 roku powziął informację, iż w okresie od 16 maja 2018 roku do 25 stycznia 2019 roku , Grupa TESGAS zawarła z Millennium Leasing Sp. z o.o. umowy leasingu środków trwałych na łączną wartość 4.404.423,68 zł (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 68/100)netto.

 • 4/2019 Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej KGHM (2019-02-15 g.10:06)

  2019-02-15

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 14 lutego 2019 roku, powziął informację, iż w okresie od 26 kwietnia 2018 roku do dnia 05 lutego 2019 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej KGHM umowy na łączną szacunkową wartość 3.923.354,46 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysięcą trzysta pięćdziesiąt cztery złote 46/100) netto.

Styczeń 2019

 • 3/2019 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2018 (2019-01-31 g.14:42)

  2019-01-31

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego TESGAS S.A. za rok obrotowy 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2018 roku. Raporty zostaną opublikowane 22 marca 2019 roku. Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportów okresowych za rok obrotowy 2018 ustalony był na 22 kwietnia 2019 roku (raport bieżący 2/2019).

 • 2/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku (2019-01-17 g.13:12)

  2019-01-17

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 1/2019 Podpisanie umowy znaczącej z MTM "NOWUM" Sp. z o.o. (2019-01-02 g.14:40)

  2019-01-02

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 2 stycznia 2019 r. otrzymał podpisaną w trybie obiegowym umowę datowaną na dzień 7 grudnia 2018 r., ze spółką MTM "NOWUM" (Podwykonawca) na realizację prac wykonawczych w ramach umowy na "Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości około 17,79 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski", o której podpisaniu Emitent informował raportem 25/2018 z dnia 25 października 2018 r.

Grudzień 2018

 • 29/2018 Nabycie udziałów w spółce zależnej (2018-12-05 g.11:56)

  2018-12-05

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka, Nabywca), informuje, iż w dniu 4 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem (Nabywca), a dotychczasowym udziałowcem (Zbywca) została zawarta umowa nabycia 25 (słownie: dwudziestu pięciu) udziałów w Spółce Pitern sp. z o.o. (piTERN, Spółka zależna), każdy o nominalnej wartości 1.000 (słownie: tysiąc) złotych o łącznej wartości nominalnej 25.000 złotych. Udziały te stanowią 50,00 % kapitału zakładowego Pitern Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie. Cena nabycia udziałów wynosi 102.000 (słownie: sto dwa tysiące) złotych . Finansowanie nabycia udziałów nastąpiło ze środków własnych Spółki.

Listopad 2018

 • 28/2018 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (2018-11-23 g.09:48)

  2018-11-23

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 22 listopada 2018 roku, powziął informację o zawarciu w trybie obiegowym ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) aneksu nr 1 do umowy znaczącej na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadań „Budowa gazociągu w.c. DN 400 relacji Mory-Piotrków Tryb. odcinek od gm. Wolbórz do węzła gazowego Meszcze w m. Piotrków Trybunalski” oraz „Budowa stacji gazowej ? „Meszcze” w m. Piotrków Trybunalski”, o której podpisaniu Emitent informował raportem 21/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

 • 27/2018 Podpisanie aneksu do umowy na linię na gwarancje bankowe (2018-11-21 g.15:50)

  2018-11-21

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 21 listopada 2018 roku powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym aneksu do umowy o linie na gwarancje bankowe (Umowa o Linię na Gwarancje Bankowe), zawartej w dniu 14 listopada 2012 roku z Bankiem Millennium S.A. (Millennium, Bank) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami. O zawartej umowie i aneksach Emitent informował w raportach bieżących: 25/2012, 5/2016, 3/2017 oraz 23/2017.

 • 26/2018 Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych (2018-11-06 g.08:14)

  2018-11-06

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 6 listopada 2018 roku, podpisał, w trybie obiegowym, aneks do umowy generalnej o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartej dnia 20 marca 2014 roku z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (InterRisk, Gwarant) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.

Październik 2018

 • 25/2018 Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (2018-10-25 g.15:50)

  2018-10-25

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 25 października 2018 r. otrzymał podpisaną umowę, zawartą w trybie obiegowym, ze spółką Polska Spółka Gazownictwa (Zamawiający) na "wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości około 17,79 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski".

 • 24/2018 Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (19-10-2018 g.09:13)

  2018-10-19

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 18 października 2018 r. zawarł w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa (Zamawiający) umowy na "Budowę gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej m. Zbludza do m. Szczwnica oraz sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Szczawnica" w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych".

Wrzesień 2018

 • 23/2018 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (21-09-2018 g.16:07)

  2018-09-21

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) z siedzibą w Dąbrowie informuje, iż w dniu 21 września 2018 roku, powziął informację, o zawarciu w trybie obiegowym ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa stacji regulacyjnej na terenie Węzła Koło oraz zabudowa ZZU kątowego DN200/DN150 w miejscu istniejącego zaworu włączeniowego 503e1 na terenie Węzła Koło (w ramach inwestycji: Przebudowa gazociągu DN500 Adamów (Turek) - Nowiny Brdowskie).

 • 22/2018 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (21-09-2018 g.15:59)

  2018-09-21

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) z siedzibą w Dąbrowie informuje, iż w dniu 21 września 2018 roku, powziął informację, o zawarciu w trybie obiegowym ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa stacji regulacyjnej na terenie ZZU 117 Turek wraz z gazociągiem DN200 o długości 100-150 metrów (w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa gazociągu DN500 Adamów (Turek) - Nowiny Brdowskie).

 • 21/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (12-09-2018 g.15:32)

  2018-09-12

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 12 września 2018 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty (o złożeniu oferty Emitent informował raportem bieżącym 13/2018 z dnia 06 lipca 2018r.) jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 o długości około 17,79 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”.

 • 20/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (05-09-2018 g.14:25)

  2018-09-05

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 05 września 2018 r. powziął informacje o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (Zamawiający) postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia i gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych” etap I i etap II - zamówienie sektorowe”.

Sierpień 2018

 • 19/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (21-08-2018 g.15:19)

  2018-08-21

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2018 r. powziął informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) postępowaniu przetargowym na "Opracowanie dok. projektowej oraz realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa stacji regulacyjnej na terenie ZZU 117 Turek wraz z gazociągiem DN200 i długości 100-150 metrów".

 • 18/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (21-08-2018 g.15:17)

  2018-08-21

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2018 r. powziął informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Operarora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) postępowaniu przetargowym na "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa stacji regulacyjnej na terenie Węzła Koło oraz zabudowa ZZU kątowego DN200/DN150 w miejscu istniejącego zaworu włączeniowego 503e1 na terenie Węzła Koło".

 • 17/2018 Podpisanie umowy znaczącej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (03-08-2018 g.15:27)

  2018-08-03

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2018 r. zawarł w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa (Zamawiający) umowy na "Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 od m. Słopnice do m. Zbludza, wraz z urządzeniami towarzyszącymi o łącznej długości L = 13 400 m" w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych".

Lipiec 2018

 • 16/2018 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (25-07-2018 g.12:36)

  2018-07-25

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 25 lipca 2018 r. powziął informację o zawarciu w trybie obiegowym ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamwiający) umowy na roboty budowlane w zakresie budowy układu włączeniowego wraz ze śluzą nadawczą.

 • 15/2018 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (25-07-2018 g.12:33)

  2018-07-25

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu 25 lipca 2018 r. powziął informację o zawarciu w trybie obiegowym ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamwiający) umowy na roboty budowlane w zakresie budowy stacji regulacyjno ? pomiarowej wraz z układem śluzy odbiorczej.

 • 14/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (12-07-2018 g.15:13)

  2018-07-12

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 r. powziął informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Polska Spółka Gazownictwa (Zamawiający) postępowaniu przetargowym na "Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia i gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych" etap I i etap II - zamówienie sektorowe", którego przemiotem zamówienia jest "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 od m. Słopnice do m. Zbludza, wraz z urządzeniami towarzyszącymi o łącznej długości L = 13 400 m, który podlega odrębnemu odbiorowi technicznemu, zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 tablic informacyjno - promocyjnych - zadanie (część) nr 1".

 • 13/2018 Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym (06-07-2018 g.12:45)

  2018-07-06

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 r. powziął informację o złożeniu przez Emitenta w tym samym dniu oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania nr 2: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dn 500 o długości około 14,79 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa gazociagu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski" - zamówienie sektorowe, organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

 • 12/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (04-07-2018 g.16:34)

  2018-07-04

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 4 lipca 2018 r. powziął informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) postępowaniu przetargowym na „Roboty budowlane w zakresie budowy układu włączeniowego wraz ze śluzą nadawczą”.

Czerwiec 2018

Maj 2018

Styczeń 2018

 • 3/2018 Zawarcie przez spółkę TESGAS S.A. szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG (2018-01-31 g.08:48)

  2018-01-31

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 30 stycznia 2018 roku, powziął informację, iż w okresie od 04 stycznia 2018 roku do dnia 30 stycznia 2018 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 3.617.200,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwieście 00/100) netto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym w dniu 24 stycznia 2018 roku, pomiędzy Emitentem a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład gazowniczy w Łodzi (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wybudowanie/ przebudowanie i oddanie do użytkowania stacji gazowej w miejscowości Sulejów. Emitent zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1.990.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

 • 2/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 (2018-01-10 g.14:26)

  2018-01-10

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 w następujących terminach: Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2017 - 23-03-2018 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2017 - 23-03-2018 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2018 r. - 18-05-2018 Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018 - 31-08-2018 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2018 r. - 16-11-2018

 • 1/2018 Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG (2018-01-03 g.16:17)

  2018-01-03

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 03 stycznia 2018 roku, powziął informację, iż w okresie od 02 lutego 2017 roku do dnia 03 stycznia 2018 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 3 387 333,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy 00/100) netto.

Grudzień 2017

 • 23/2017 Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe (2017-12-18 g.15:15)

  2017-12-18

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym datowanym na dzień 6 grudnia 2017 roku aneksów do umowy o linię na gwarancje bankowe (Umowa o Linię na Gwarancje Bankowe) oraz do umowy przewłaszczenia kwoty pieniężnej (Umowa Przewłaszczenia), zawartych w dniu 14 listopada 2012 roku, z Bankiem Millennium S.A. (Millennium, Bank) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.

Wrzesień 2017

 • 22/2018 K Korekta numeracji raportu bieżącego numer 22/2018 z dnia 18 września 2017 (2017-09-19 g.11:43)

  2017-09-19

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki raport bieżący numer 22/2018 z dnia 18 września 2017 roku został błędnie oznaczony numerem 22/2018. W związku z powyższym Spółka informuje, iż raport nr 22/2018 z dnia 18 września 2017 roku powinien zostać oznaczony numerem 22/2017. W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 22/2018 z dnia 18 września 2017 roku w ten sposób, że oznacza go numerem 22/2017.

 • 22/2018 Ujawnienie stanu posiadania (2017-09-18 g.15:45)

  2017-09-18

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 września 2017 roku, otrzymał, od Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (zwaną dalej „Towarzystwem”), działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych: Opoka Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej „Fundusze”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) (dalej „Ustawa”). Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Towarzystwo poinformowało, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 13 września 2017 roku, Towarzystwo nabyło 15.193 (słownie: piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji spółki TESGAS S.A., w wyniku czego zmieniła się ogólna liczna głosów bezpośrednio posiadanych przez Towarzystwo na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Sierpień 2017

Lipiec 2017

 • 17/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-07-31 g.13:12)

  2017-07-31

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 31 lipca 2017 r. powziął informację o wyborze złożonej przez Emitenta oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu DN400 na odc. od gm. Wolbórz do węzła gazowego Meszcze w m. Piotrków Trybunalski oraz stacji gazowej Meszcze.

 • 16/2017 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (2017-07-12 g.15:08)

  2017-07-12

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 11 lipca 2017 roku, powziął informację o zawarciu w trybie obiegowym ze spółką Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu (PSG, Zamawiający) umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, a następnie wybudowanie i oddanie do użytkowania sieci gazowej, przyłącza oraz SRP i stacji pomiarowej w miejscowości Sośnicowice/Bierawa/ Gazownia Gliwice.

Czerwiec 2017

Maj 2017

Luty 2017

Styczeń 2017

Grudzień 2016

 • 25/2016 Informacja o nieprzedłużenia ważności wadium (28-12-2016 g. 12:25)

  2016-12-28

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 28 października 2016 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty Konsorcjum w składzie: 1) TESGAS S.A., 2) IZOSTAL S.A. 3) STALPROFIL S.A. 4) Friedrich VORWERK KG (GmbH&Co), na realizację prac w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Inwestor, Zamawiający) na „Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu DN700 Hermanowice ? Strachocina” (Zamówienie), informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 roku Konsorcjum nie przedłużyło zabezpieczenia oferty wadium. W związku z tym od dnia 28 grudnia 2016 oferta Konsorcjum nie jest zabezpieczona wadium, skutkiem czego zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Prawa Zamówień Publicznych (PZP), w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium zostaje wykluczony, a w konsekwencji, zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu.

Listopad 2016

Październik 2016

 • 22/2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28-10-2016 g. 13:49)

  2016-10-28

  Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 154.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony złotych) netto tj. 189.420.000,00 zł(słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) brutto.

 • 21/2016 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów przez PKO OFE (04-10-2016 g. 15:03)

  2016-10-04

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 3 października 2016 roku, otrzymał, od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „PKO OFE” lub „Funduszem”) reprezentowany przez PKO BP Bankowe Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „Towarzystwem”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa”). Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Fundusz poinformował, że w wyniku rozliczenia w dniu 30 września transakcji nabycia przez PKO OFE 8.650 (słownie: osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) sztuk akcji Emitenta, udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zwiększył się powyżej progu 5%.

Lipiec 2016

Czerwiec 2016

 • 18/2016 Ujawnienie zmniejszenia stanu posiadania

  2016-06-27

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku, otrzymał, od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (Aviva Invesotrs), działając: ? w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych, ? w imieniu i na rzecz Aviva Inwestors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, (Fundusze), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm). Zgodnie z zawiadomieniem Aviva Inwestors poinformował, że w dniu 24 czerwca 2016 roku Fundusze dokonały transakcji sprzedaży akcji Emitenta, w wyniku czego uległ zmniejszeniu poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 • 17/2016 Ujawnienie zmniejszenia stanu posiadania

  2016-06-23

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2016 roku, otrzymał, od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (Fundusz). Zgodnie z zawiadomieniem, Fundusz poinformował, że w związku ze zbyciem w dniu 21 czerwca 2016 roku akcji Emitenta, uległ zmniejszeniu poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 • 16/2016 Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

  2016-06-14

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2016 roku, podpisał, w trybie obiegowym, aneksy do umów generalnych o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz zapłaty wadium zawartych dnia 20 marca 2014 roku z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (InterRisk, Gwarant) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.

Maj 2016

 • 15/2016 Powołanie zarządu na nową kadencję

  2016-05-31

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 31 maja 2016 roku podjęła uchwały o powołaniu Zarządu spółki TESGAS S.A. (TESGAS, Spółka) na okres trzyletniej kadencji. Rada Nadzorcza spółki TESGAS S.A. uchwałą nr 2 w sprawie powołania Prezesa Zarządu powierzyła Panu Włodzimierzowi Kocik funkcję Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu uchwałą nr 3 Pana Piotra Majewskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz uchwałą nr 4 Panią Marzennę Kocik do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

 • 14/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na ZWZ w dniu 31.05.2016r.

  2016-05-31

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016 r.

 • 13/2016 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 31.05.2016 r.

  2016-05-31

  Zarząd TESGAS S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 maja 2016 roku zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

 • 12/2016 Wypłata dywidendy za 2015 rok - uchwała ZWZ TESGAS S.A.

  2016-05-31

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TESGAS S.A. w dniu 31 maja 2016 roku podjęło uchwałę nr 8 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zgodnie z którą zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1.135. 000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

 • 11/2016 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2016-05-18

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 17 maja 2016 roku, powziął informację, iż w okresie od 19 listopada 2015 roku do dnia 17 maja 2016 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 8 602 493,88 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 88/100) brutto.

 • 10/2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 31 maja 2016 roku

  2016-05-05

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2016 r. na godz. 11:00.

 • 9/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

  2016-05-05

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296689, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 maja 2016 roku, na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9.

 • 8/2016 Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2015 rok

  2016-05-05

  Zarząd spółki TESGAS S.A. (TESGAS) informuje, że w dniu 04 maja 2016 roku podjął uchwałę w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którą zysk zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy. Tym samym Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1.135.000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,10 zł.

 • 7/2016 Rekomendacja Zarządu TESGAS S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok

  2016-05-04

  Zarząd TESGAS S.A. (TESGAS, Spółka) informuje, że w dniu 04 maja 2016 roku podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu TESGAS przeznaczenia kwoty 1.135.000,00 zł z zysku netto za rok 2015 na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę dywidendy na jedna akcję w wysokości 0,10 zł.

Kwiecień 2016

 • 6/2016 Podpisanie umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

  2016-04-07

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2016 roku, powziął informację o podpisaniu ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. (OGP Gaz - System, Zamawiający) umowy na wykonanie robót oraz dostawę materiałów i urządzeń związanych z budową gazociągu Polkowice - Żary - podetap Polkowice - Gaworzyce województwo dolnośląskie.

Marzec 2016

 • 4/2016K Korekta numeracji raportu bieżącego numer 4/2016 z dnia 16 marca 2016 roku

  2016-03-16

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki raport bieżący numer 4/2016 z dnia 16 marca 2016 roku został błędnie oznaczony numerem 4/2016, gdyż raport o tym numerze został wcześniej opublikowany w dniu 01 lutego 2016 roku. W związku z powyższym Spółka informuje, iż raport nr 4/2016 z dnia 16 marca 2016 roku powinien zostać oznaczony numerem 5/2016. W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 4/2012 z dnia 16 marca 2016 roku w ten sposób, że oznacza go numerem 5/2016. Kolejny raport bieżący opublikowany przez Spółkę zostanie oznaczony numerem 6/2016.

 • 4/2016 Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe

  2016-03-16

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 15 marca 2016 roku, podpisał aneksy nr 4 do umowy o linię na gwarancje bankowe (Umowa o Linię na Gwarancje Bankowe) oraz do umowy przewłaszczenia kwoty pieniężnej (Umowa Przewłaszczenia), zawartych w dniu 14 listopada 2012 roku, z Bankiem Millennium S.A. (Millennium, Bank) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.

Luty 2016

 • 4/2016 Wybór oferty Emitenta

  2016-02-01

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 01 lutego 2016 roku powziął informację o wyborze Emitenta przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu (Zamawiający) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice - Żary - podetap Polkowice - Gaworzyce województwo dolnośląskie”.

Styczeń 2016

Grudzień 2015

 • 26/2015 Wybór oferty Emitenta

  2015-12-31

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2015 roku otrzymał informację z otwarcia ofert w postępowaniu organizowanym przez: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu (Zamawiający). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica-Polkowice-Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice-Żary podetap Polkowice-Gaworzyce województwo dolnośląskie” nr ref. postępowania ZP/2015/08/0099/WRO.

 • 24/2015 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz ? System S.A.

  2015-12-03

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 2 grudnia 2015 roku, powziął informację, iż w okresie od 3 lipca 2015 roku do dnia 2 grudnia 2015 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz ? System S.A. (OGP Gaz - System, Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 8.092.293,00 zł (słownie: osiem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) brutto.

Listopad 2015

 • 23/2015 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2015-11-19

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 18 listopada 2015 roku, powziął informację, iż w okresie od 28 lipca 2015 roku do dnia 18 listopada 2015 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 11.421.143,04 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści trzy złote 04/100) brutto.

Sierpień 2015

Lipiec 2015

 • 21/2015 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2015-07-23

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 23 lipca 2015 roku, powziął informację, iż w okresie od 26 listopada 2014 roku do dnia 23 lipca 2015 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 8.342.686,07 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 07/100) brutto.

 • 20/2015 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

  2015-07-02

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 1 lipca 2015 roku, powziął informację, iż w okresie od 13 marca 2015 roku do dnia 1 lipca 2015 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. (OGP Gaz - System, Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 7.674.079,47 zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100) brutto.

Czerwiec 2015

Maj 2015

 • 13/2015K Korekta raportu 13/2015

  2015-05-27

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2015 opublikowanego w dniu 27 maja 2015 roku i dostępnego na stronie internetowej spółki (http://tesgas.pl) niniejszym informuje, że poprzednio przekazany raport posiadał niewłaściwy załącznik z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Właściwe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do nieniejszego raportu.

 • 13/2015 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2014 roku

  2015-05-27

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2014 r. na godz. 11:00.

 • 12/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

  2015-05-27

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296689, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2015 roku, na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9.

 • 11/2015 Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2014 rok

  2015-05-26

  Zarząd spółki TESGAS S.A. (TESGAS) informuje, że w dniu 26 maja 2015 roku podjął uchwałę w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2014, zgodnie z którą zysk zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy oraz na kapitał zapasowy. Tym samym Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1.135.000,00 zł (słownie: jeden miliony sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,10 zł. Pozostałą część zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 163.701,65 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysięcy siedemset jeden złotych 65/100) Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

 • 10/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

  2015-05-08

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2015 roku. Raport zostanie opublikowany 13 maja 2015 roku. Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu okresowego Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2014 roku ustalony był na 15 maja 2015 roku (raport bieżący nr 1/2015)

Marzec 2015

Luty 2015

 • 7/2015 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz - System S.A.

  2015-02-10

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 9 lutego 2015 roku, powziął informację, iż w okresie od 13 maja 2014 roku do dnia 9 lutego 2015 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych OGP Gaz - System S.A. (OGP Gaz - System) umowy na łączną szacunkową wartość 7.883.845,76 zł (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 76/100) brutto.

Styczeń 2015

Listopad 2014

 • 26/2014 Aktualizacja raportu bieżącego 19/2013

  2014-11-27

  Działając na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Wykonawca) informuje, że w dniu 27 listopada 2014 roku podpisał z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie (Zamawiający) aneks do umowy na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy ? Sandomierz ? 19 km ? roboty”, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 19-2013 z dnia 26 listopada 2013 roku (dostępny na stronie internetowej www.tesgas.pl).

 • 25/2014 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2014-11-25

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 25 listopada 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 11 września 2014 roku do dnia 25 listopada 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 10.266.967,44 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 44/100) brutto.

 • 24/2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

  2014-11-03

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2014 roku. Raport zostanie opublikowany 5 listopada 2014 roku.

Październik 2014

 • 23/2014 Podpisanie umowy znaczącej

  2014-10-09

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 08 października 2014 roku, powziął informację o podpisaniu z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku (Zamawiający) umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn: Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku. O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2014 z dnia 29 września 2014 roku.

Wrzesień 2014

 • 22/2014 Wybór oferty Emitenta

  2014-09-29

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2014 roku powziął informację o wyborze Emitenta przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku (Zamawiający) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na wykonanie zadania pn.: „Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku”. Wartość oferty złożonej przez Emitenta wynosi: 11.288.940,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) brutto.

 • 21/2014 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2014-09-11

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 10 września 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 05 czerwca 2014 roku do dnia 10 września 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 11.683.131,19 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych 19/100) brutto.

Czerwiec 2014

 • 20/2014 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką IZOSTAL S.A.

  2014-06-13

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 13 czerwca 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 20 czerwca 2013 roku do dnia 13 czerwca 2014 roku Emitent zawarł ze spółką IZOSTAL S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 10.595.976,02 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 02/100) brutto.

 • 19/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 10.06.2014 r.

  2014-06-11

  Zarząd TESGAS S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2014 roku.

 • 18/2014 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 10.06.2014 r.

  2014-06-11

  Zarząd TESGAS S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2014 roku zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

 • 17/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

  2014-06-10

  Zarząd TESGAS S.A. z siedziba w Dąbrowie (”Spółka”, „TESGAS”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 roku, dokonała wyboru spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, wpisanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3654 do przeprowadzenia: - przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS za I półrocze 2014 roku, - przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze 2014 roku oraz - badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku, - badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

 • 16/2014 Wypłata dywidendy za 2013 rok - uchwała ZWZ TESGAS S.A.

  2014-06-10

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TESGAS S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę nr 8 o podziale zysku za 2013 r., zgodnie z którą zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2 837 500,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Dywidendą objętych jest 11.350.000 akcji Emitenta, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy).

 • 15/2014 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2014-06-04

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 4 czerwca 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 20 marca 2014 roku do dnia 4 czerwca 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 13.062.670,96 zł (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 96/100) brutto.

Maj 2014

 • 14/2014 Ujawnienie stanu posiadania

  2014-05-23

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 maja 2014 roku, otrzymał, od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Zgodnie z zawiadomieniem, Fundusz poinformował, że w związku z nabyciem 116.289 (słownie: sto szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji spółki TESGAS S.A., poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przekroczył 5%. Powyższa transakcja została rozliczona w dniu 20 maja 2014 roku.

 • 13/2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 10 czerwca 2014 roku

  2014-05-15

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2014 r. na godz. 11:00.

 • 12/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

  2014-05-15

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296689, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2014 roku, na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9.

 • 11/2014 Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2013 rok

  2014-05-14

  Zarząd spółki TESGAS S.A. (TESGAS) informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku podjął uchwałę w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2013, zgodnie z którą zysk zostanie w części przeznaczony na wypłatę dywidendy. Tym samym Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 2.837.500,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25 zł.

 • 10/2014 Podpisanie umowy znaczącej

  2014-05-07

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 06 maja 2014 roku, powziął informację o podpisaniu z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział we Wrocławiu (Zamawiający, PSG) umowy na roboty budowlane związane z budową gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia pt. „Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powicie strzelińskim” wraz z obsługą geodezyjną obejmującą wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentacją powykonawczą oraz przywróceniu placu budowy do stanu pierwotnego.

Marzec 2014

 • 9/2014 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2014-03-19

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 19 marca 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 31 października 2013 roku do dnia 19 marca 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 8.815.776,27 zł (słownie: osiem milionów osiemset piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 27/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 19 marca 2014 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Tarnowie (Zamawiający) na budowę sieci gazowej dystrybucyjnej ś/c wraz z przyłączami w miejscowości Włodawa w ramach przedsięwzięcia pn. „Gazyfikacja rejonu Włodawy”.

 • 8/2014 Wybór oferty Emitenta

  2014-03-05

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 marca 2014 roku powziął informację o wyborze oferty Emitenta, przez: Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu (Zamawiający) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia pt. „Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powicie strzelińskim ” - nr postępowania ZP/2013/006/GFZ, o której Spółka informowała raportem bieżącym 7/2014 z dnia 4 marca 2014r. dostępnym na stronie internetowej Spółki . Wartość oferty Emitenta wynosi: 24.157.200,00 zł słownie: dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto.

 • 7/2014 Najkorzystniejsza cena na przetargu

  2014-03-04

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 03 marca 2014 roku otrzymał informację o uzyskaniu pierwszej ceny w postępowaniu organizowanym przez: Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu (Zamawiający). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia pt. „Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powicie strzelińskim ” - nr postępowania ZP/2013/006/GFZ. Jedynym kryterium wyboru ofert przez Zamawiającego jest cena.

Styczeń 2014

 • 6/2014 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach zbycia akcji TESGAS S.A.

  2014-01-27

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, w dniu 27 stycznia 2014 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od Prokurenta Spółki, informujące o dokonanej przez osobę zobowiązaną transakcji zbycia akcji Spółki.

 • 5/2014 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

  2014-01-22

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, w dniu 22 stycznia 2014 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od Prokurenta Spółki, informujące o dokonanej przez osobę zobowiązaną transakcji zbycia akcji Spółki

 • 4/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

  2014-01-17

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014.

 • 3/2014 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

  2014-01-14

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, w dniu 14 stycznia 2014 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki, informujące o dokonanej przez osobę zobowiązaną transakcji nabycia akcji Spółki.

 • 2/2014 Podpisanie ugody pozasądowej

  2014-01-09

  W nawiązaniu do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy kapitałowej Tesgas za III kwartał 2013 r. (str. 19 pkt 5 w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego grupy kapitałowej”) oraz raportu bieżącego nr 1/2014, Zarząd TESGAS („Emitent”, „Tesgas”) informuje, że doszło do podpisania ugody pozasądowej z dnia 8 stycznia 2014 r. („Ugoda”) w celu polubownego zakończenia wszelkich kwestii spornych i zamknięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Emitentem a kontrahentem będącym pożyczkobiorcą („Dłużnik”) z tytułu zawartej z Emitentem umowy pożyczki z dnia 7 grudnia 2012 r. („Pożyczka”), powstałymi na tle kwestii związanych z realizacją umowy na roboty budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej („Umowa”), jaką w dniu 31 sierpnia 2011 r. spółka Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie („Bioelektrownia”) zawarła z działającymi w konsorcjum firmami: Tesgas, PBG Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz Gas & Oil Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • 1/2014 Podpisanie umowy znaczącej - ugody pozasądowej

  2014-01-09

  Zarząd TESGAS („Emitent”, „Tesgas”) informuje, że doszło do podpisania ugody pozasądowej z dnia 8 stycznia 2014 r. („Ugoda”) pomiędzy Emitentem i spółką PBG Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie („PBG Energia”) a spółką Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie („Bioelektrownia”), w celu zakończenia wszelkich kwestii spornych i zamknięcia wszelkich wzajemnych zgłaszanych roszczeń Bioelektrowni, Tesgas i PBG Energia.

Grudzień 2013

 • 20/2013 Wezwanie do zapłaty

  2013-12-11

  Zarząd TESGAS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała od spółki Bioelektrownia Szarlej sp. z o.o. („Bioelektrownia Szarlej”) wezwanie do zapłaty kwoty 94.923.670,00 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Zgodnie z treścią wezwania, w ocenie Bioelektrownii Szarlej na powyższą sumę składają się kwoty w tytułu: (i) kar umownych w łącznej wysokości 12.272.940 zł, (ii) zwrotu wynagrodzenia zapłaconego członkom konsorcjum w łącznej wysokości 12.226.200 zł, (iii) odszkodowania w wysokości 6.982.500 zł powstałego wskutek zwrócenia przez Bioelektrownię Szarlej części otrzymanego dofinansowania inwestycji, (iv) odszkodowania w wysokości 29.578.500 zł za nieotrzymanie przez Bioelektrownię Szarlej dalszej części dofinansowania inwestycji, (iv) odszkodowania za utracone korzyści rozumiane jako zysk inwestycyjny netto oszacowany na 20 lat w wysokości 40.000.000 zł. Wartość naliczonej kary umownej została umniejszona o wartość 6.136.470 zł uzyskane przez Bioelektrownię Szarlej od Gwaranta tj. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. na skutek uruchomienia gwarancji należytego wykonania umowy.

Listopad 2013

 • 19/2013 Podpisanie umowy znaczącej

  2013-11-26

  Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 26 listopada 2013 roku powziął informacje o podpisaniu w trybie obiegowym umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy - Sandomierz - 19 km - roboty”.

Październik 2013

 • 18/2013 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2013-10-29

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 29 października 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 10 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.796.235,01 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 01/100) brutto.

 • 17/2013 Wybór oferty Emitenta

  2013-10-11

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 października 2013 roku powziął informację o wyborze oferty Emitenta przez: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. w Warszawie (Zamawiający) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zlecenia pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy - Sandomierz - 19 km - roboty” - nr postępowania ZP/2013/06/0094/TRN.

Wrzesień 2013

 • 16/2013 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2013-09-09

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 9 września 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 21 sierpnia 2013 roku do dnia 9 września 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.734.774,53 zł (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złotych 53/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 21 sierpnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na adaptację urządzeń gazowych i ich regulację u odbiorców gazu z grup taryfowych 1 - 7 w strefie dystrybucyjnej 160-Nowy Tomyśl w miejscowościach: Nowy Tomyśl. Stary Tomyśl, Sękowo, Sątopy, Chojniki, Paproć, Przyłęk, Glinno, Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Bukowiec Odbudowa, Bukowiec, Biała Wieś, Kąkolewo gm. Grodzisk Wielkopolski, Lasówki, Sworzyce oraz przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji urządzeń gazowych i bazy danych uzupełnionej po przeprowadzeniu Adaptacji.

 • 15/2013K Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.- korekta raportu

  2013-09-09

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Spółka", „Emitent") informuje, że w treści raportu 15/2013, opublikowanego w dniu 6 września 2013 roku wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnym wskazaniu brzmienia firmy podmiotu, w umowach z którym Emitent przekroczył próg umowy znaczącej. Poniżej Spółka przedstawia zakres korekty.

 • 15/2013 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej OGP Gaz - System

  2013-09-06

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 6 września 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 5 listopada 2012 roku do dnia 6 września 2013 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.787.024,22 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złotych 22/100) brutto.

Sierpień 2013

 • 14/2013 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2013-08-20

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 20 sierpnia 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 26 czerwca 2013 roku do dnia 20 sierpnia 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.529.487,05 zł (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 05/100) brutto.

 • 13/2013 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej DUON

  2013-08-19

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Wykonawca) w dniu 19 sierpnia 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 23 sierpnia 2012 roku do dnia 19 sierpnia 2013 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej DUON (dawniej Grupa Kapitałowa CP Energia) umowy na łączną szacunkową wartość 9.910.874,85 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100) brutto.

Czerwiec 2013

Maj 2013

Styczeń 2013

Grudzień 2012

 • 27/2012 Zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz sprzedaż spółki zależnej

  2012-12-21

  Zarząd TESGAS S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2012 roku przez Spółkę porozumienia inwestycyjnego oraz umowy sprzedaży udziałów („Umowa”) z (i) Panem Piotrem Ćwiertnią („Kupujący”), (ii) spółką Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („PI Ćwiertnia”), oraz (iii) spółką Labocus Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) („Labocus”), w wyniku której Spółka, Kupujący, PI Ćwiertnia oraz Labocus (łącznie „Strony”) postanowiły o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników z dnia 11 maja 2010 roku („Umowa Inwestycyjna”).

 • 26/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2012-12-14

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 13 grudnia 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 6 listopada 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 8.369.309,50. zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 50/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w trybie obiegowym w dniu 13 grudnia 2012 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. (Zamawiający) na dostawę nawaniacza do nawanialni eksploatowanych przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w ilości 70.000 kg.

Listopad 2012

 • 25/2012 Podpisanie umowy znaczącej

  2012-11-23

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 23 listopada 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 2 lipca 2012 roku do dnia 23 listopada 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Banku Millennium S.A. umowy na łączną wartość 8.813.417,37. zł (słownie: osiem milionów osiemset trzynaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych 37/100) brutto.

 • 24/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2012-11-06

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 5 listopada 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 31 sierpnia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 7.138.699,85. zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100) brutto.

Październik 2012

 • 23/2012 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na WZA TESGAS S.A. przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  2012-10-31

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 października 2012 roku, otrzymał od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPH TFI) zawiadomienie na podstawie art. 69, 87 ust 1 pkt 2 oraz 87 ust 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zmniejszeniu stanu posiadania przez BPH TFI działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI oraz zleceniodawców BPH TFI poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA TESGAS S.A. na skutek dokonanej w dniu 24 października 2012 roku w imieniu ww. podmiotów sprzedaży na rynku regulowanym akcji TESGAS S.A., rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 29 października 2012 roku.

 • 22/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.

  2012-10-23

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 22 października 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 10 kwietnia 2012 roku do dnia 23 października 2012 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. umowy o łącznej wartości 7.446.938,48 zł (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 48/100) brutto.

 • 21/2012 Wezwanie do zapłaty członków konsorcjum

  2012-10-19

  Zarząd TESGAS S.A. („Emitent”, „Spółka”) w dniu 19 października 2012 roku otrzymał od pełnomocnika spółki Bioelektrownia Szarlej sp. z o.o. („Zamawiający”) przedsądowe wezwanie do zapłaty przez członków konsorcjum, w skład którego wchodzą: PBG Energia sp. z o.o. - lider konsorcjum oraz Emitent i Gas & Oil Project Management sp. z o.o. („Konsorcjum”) kwoty 24.173.300,70 zł w terminie do 22 października 2012 roku.

 • 20/2012 Obciążenie członków konsorcjum karą umowną

  2012-10-02

  Zarząd TESGAS S.A. („Emitent”, „Spółka”) w dniu 1 października 2012 roku został poinformowany przez lidera konsorcjum, o dokonanym przez spółkę Bioelektrownia Szarlej sp. z o.o. („Zamawiający”) obciążeniu karą umową członków konsorcjum, w skład którego wchodzą: PBG Energia sp. z o.o. - lider konsorcjum oraz Emitent i Gas & Oil Project Management sp. z o.o.

Wrzesień 2012

 • 18/2012K Korekta numeracji raportu bieżącego numer 18/2012 z dnia 27 września 2012 roku.

  2012-09-28

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki raport bieżący numer 18/2012 z dnia 27 września 2012 roku został błędnie oznaczony numerem 18/2012, gdyż raport o tym numerze został wcześniej opublikowany w dniu 5 września 2012 roku.

 • 18/2012 Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

  2012-09-27

  Zarząd TESGAS S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 26 września 2012 roku pisma od spółki PBG Energia sp. z o.o., zawierającego informację o odstąpieniu przez spółkę Bioelektrownia Szarlej sp. z o.o. („Zamawiający”) od umowy o roboty budowlane oraz rozruch elektrowni biogazowej.

 • 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

  2012-09-05

  Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań ?Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy w dniu 29 sierpnia 2012 roku dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 5 ust 1 Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 21 uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A., z dnia 29 czerwca 2012 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym 12/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Sierpień 2012

 • 17/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2012-08-31

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 30 sierpnia 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 23 lutego 2012 roku do dnia 30 sierpnia 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 11.708.581,56. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 56/100) brutto.

Lipiec 2012

Czerwiec 2012

 • 13/2012 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

  2012-06-29

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2011 roku powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 • 12/2012 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 29-06-2012

  2012-06-29

  Zarząd TESGAS S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku zwołanym na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

 • TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

  2012-06-26

  Zarząd TESGAS S.A. („Spółka”), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom Spółki możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 letnią kadencję:

 • 11/2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  2012-06-14

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2012 roku, do Spółki wpłynęło pismo zawierające oświadczenie Pani Kingi Banaszak-Filipiak o jej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Decyzja o rezygnacji została podjęta przez Panią Kingę Banaszak-Filipiak ze względów osobistych.

 • K10/2012 korekta raportu 10/2012

  2012-06-01

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, iż zarówno w treści raportu oznaczonego jako 10/2012 opublikowanego w dniu 1 czerwca 2012 roku, jak i projektach uchwał Nr 2 i 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS S.A. z dnia 29 czerwca 2012 roku ? stanowiących załącznik do raportu bieżącego 10/2012, wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca odpowiednio na:

 • 10/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

  2012-06-01

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296689, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku, na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9.

Maj 2012

 • 9/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej CP Energia

  2012-05-26

  Zarząd TESGAS (Emitent) informuje, że w dniu 22 maja 2012r. łączna szacunkowa wartość umów zawartych przez Emitenta ze spółkami z Grupy Kapitałowej CP Energia w okresie od 24 maja 2011 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła próg umowy znaczącej tj. 10 % kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 12.080.373,75 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złotych 75/100) brutto.

Luty 2012

 • 8/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2012-02-24

  Zarząd TESGAS (Emitent, Podwykonawca) w dniu 23 lutego 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 21 czerwca 2011 roku do dnia 23 lutego 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 11.069.726,77 zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 77/100) brutto.

 • 7/2012 Wypowiedzenie umowy znaczącej

  2012-02-06

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 6 lutego 2012 roku Konsorcjum Spółek (Podwykonawca) pod firmą TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Lider Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu rozwiązały umowę ze spółką ALPINE BAU GmbH Sp. z o.o. Oddział Polska z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawca) na wykonanie robót i usług elektroenergetycznych oraz teletechnicznych w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S5 Kaczkowo ? Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza” , o której Emitent informował raportem bieżącym 55/2010 w dniu 19 listopada 2010 roku (raport dostępny na stronie internetowej http://www.tesgas.pl).

Styczeń 2012

 • 6/2012 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG

  2012-01-31

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) w dniu 31 stycznia 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 5 września 2011 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku Emitent wraz ze spółkami zależnymi, zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 13.309.133,52 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 52/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa, o której podpisaniu Emitent powziął informację w dniu 31 stycznia 2012 roku, zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (P.I. Ćwiertnia, Podwykonawca) a spółką HYDROBUDOWA 9 (w dniu 4 stycznia 2012 roku HYDROBUDOWA 9 S.A. - spółka przejmowana połączyła się ze Spółką HYDROBUDOWA POLSKA S.A. spółka przejmująca) zwany dalej Zamawiającym, na prace realizowane na inwestycji pod nazwą „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu ? kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce”, polegające na wykonaniu robót instalacji sanitarnych wewnętrznych (wody, kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, c.o., c.w.u) wraz z przyłączami oraz sieci zewnętrznej i odwodnienia nawierzchni.

 • 5/2012 Podpisanie umowy znaczącej

  2012-01-20

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2011 roku powziął informację, iż spółka zależna Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (PI Ćwiertnia, Podwykonawca) podpisał umowę ze spółką HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (Wykonawca) z siedzibą w Wysogotowie.

 • 4/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

  2012-01-18

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje wykaz informacji opublikowanych przez Spółkę w roku 2011. Raporty dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem http://www.tesgas.pl w zakładce relacje inwestorskie oraz w siedzibie Emitenta w Dąbrowie, ul. Batorowska 9, Dopiewo. Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez TESGAS S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku stanowi załącznik do raportu. Zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w załączonym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne.

 • 3/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012

  2012-01-18

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012.

 • 2/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału

  2012-01-16

  Zarząd TESGAS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 16 stycznia 2012 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 stycznia 2012 roku, w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w wysokości kapitału zakładowego Emitenta. Wysokość kapitału zakładowego Emitenta uległa zmianie w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w ramach górnego limitu warunkowego podwyższenia, tj.: kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Kapitał Spółki został podwyższony z wysokości 11.250.000,00 (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł do wysokości 11.350.000,00 (słownie: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł.

 • 1/2012 Uchwalenie przez Radę Nadzorczą TESGAS S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki

  2012-01-10

  Zarząd TESGAS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż obradująca w dniu 9 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmiany uchwały nr 4 Rady Nadzorczej TESGAS S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o której Emitent informował raportem bieżącym 23/2011 (raport dostępny na stronie internetowej http://www.tesgas.pl). Z uwagi na błędne, omyłkowe określenie wysokości kapitału zakładowego Spółki w § 9 ustanawianego podówczas tekstu jednolitego Statutu Spółki Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu w jego prawidłowym brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Grudzień 2011

 • 39/2011 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji TESGAS S.A.

  2011-12-10

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2011 roku, otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), że zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW S.A. Nr 1081/11 z dnia 30 listopada 2011 roku, w dniu 13 grudnia 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji TESGAS S.A. oznaczonych kodem ISIN: „PLTSGS000019”. Łączna liczba papierów wartościowych Emitenta po rejestracji wyniesie: 6.350.000 sztuk.

 • 38/2011 Zawarcie porozumienia do umowy inwestycyjnej i umowy wspólników.

  2011-12-09

  W dniu 9 grudnia 2011 roku TESGAS S.A. („Emitent”, „TESGAS”) zawarł porozumienie (Porozumienie I) do umowy inwestycyjnej i umowy wspólników(Umowa inwestycyjna) oraz porozumienie (Porozumienie II) do umowy pożyczki ze spółką Stal Warsztat Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Gołężycka 95, 61-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 324395 („Spółka”, „Stal Warsztat”) oraz z dwiema osobami fizycznymi, tj. z panem Jarosławem Kocikiem oraz z panią Małgorzatą Kocik (zwane łącznie Stronami).

 • 37/2011 Dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TESGAS S.A.

  2011-12-09

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 9 grudnia 2011 roku powziął informacje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Zarząd Giełdy), Uchwały Nr 1484/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TESGAS S.A.

 • 36/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  2011-12-01

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, iż podczas posiedzenia w dniu 30 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki TESGAS S.A., działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła uchwałę w sprawie wyboru Spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3654 do przeprowadzenia: - badania jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok 2011, - badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2011.

Listopad 2011

 • 35/2011 Przyjęcie do depozytu 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TESGAS S.A.

  2011-11-30

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) otrzymał informację o powzięciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 listopada 2011 roku uchwały Nr 1081/11 o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLTSGS000019. Przyjęcie do depozytu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na który zostały wprowadzone inne akcje spółki TESGAS S.A. oznaczone kodem PLTSGS000019.

 • 34/2011 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

  2011-11-17

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 160 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz od osoby pełniącej funkcje kierownicze w spółce, o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 33/2011 Objęcie akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

  2011-11-04

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 listopada 2011 roku, powziął informację, że w zamian za 100.000 (słownie: sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A., z dnia 30 maja 2008 roku, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, zostały objęte 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wrzesień 2011

 • 32/2011 Podpisanie porozumienia do umowy znaczącej

  2011-09-23

  W nawiązaniu do raportu 55/2010 (raport dostępny jest na stronie internetowej http://tesgas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace-espi.html) informującym o zawarciu w dniu 18 listopada 2010 roku umowy pomiędzy Konsorcjum (Podwykonawca) w składzie: - TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie - Lider Konsorcjum, - Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Członek Konsorcjum, a spółką ALPINE Bau Sp. z o.o. Oddział Polska z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawca), na wykonanie przez Podwykonawcę robót i usług polegających na: wykonaniu robót elektroenergetycznych (NN, SN, WN, zasilenie obiektów, oświetlenie) oraz technicznych. Roboty i usługi realizowane są na budowie p.n.: „Budowa Drogi Ekspresowej S-5 Kaczkowo - Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza”, Emitent informuje, iż w dniu 23 września 2011 roku, podpisał porozumienie do powyższej umowy.

 • 31/2011 Podpisanie umowy zanczącej z PZU S.A.

  2011-09-21

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 21 września 2011 roku Emitent wraz ze spółką zależną Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (Zleceniodawca) podpisał umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną (PZU S.A.) o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.

 • 30/2011 Podpisanie umowy znaczącej z InterRisk

  2011-09-12

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2011 roku Emitent wraz ze spółką zależną Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (Zobowiązany), podpisał z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (InterRisk) Umowę Generalną o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, której przedmiotem jest udzielanie przez InterRisk ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania w okresie jego obowiązywania.

 • 29/2011 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG

  2011-09-06

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 5 września 2011 roku, powziął informację, iż w okresie od 9 lipca do dnia 5 września 2011 roku Emitent wraz ze spółkami zależnymi zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 21.097.439,61 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 61/100) brutto.

Sierpień 2011

 • K19/2011 korekta raportu 19/2011

  2011-08-19

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki TESGAS S.A., w związku z oczywistą omyłką pisarską zaistniałą w przedmiocie wyboru podmiotu właściwego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za okres 01.01.2011 ? 30.06.2011 roku oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za okres 01.01.2011 ? 30.06.2011 roku

 • 28/2011 Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych serii A w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

  2011-08-19

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż dnia 18 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza TESGAS S.A., na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. z dnia 30 maja 2008 roku w przedmiocie ustalenia zasad przeprowadzenia przez „Spółkę” programu motywacyjnego oraz pkt. 5.5 Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki TESGAS S.A., przyznała warranty subskrypcyjne osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym „Emitenta”.

 • 27/2011 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 roku

  2011-08-16

  Zarząd TESGAS S.A. w nawiązaniu do raportu 1/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku (dostępny pod adresem: http://tesgas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace-espi/1-2011-terminy-publikacji-raportow-okresowych-w-roku-obrotowym-2011.html) informuje, że przyspieszeniu ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej TESGAS za pierwsze półrocze roku obrotowego 2011 zawierającego skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe. Publikacja nastąpi 22 sierpnia 2011 roku, a nie jak wcześniej informowano 31 sierpnia 2011 roku.

Lipiec 2011

 • 26/2011 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG

  2011-07-08

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) w dniu 8 lipca 2011 roku, powziął informację, iż w okresie od 15 czerwca 2011 roku do dnia 8 lipca 2011 roku Emitent wraz ze spółkami zależnymi zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 16.339.176,31 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 31/100) brutto.

Czerwiec 2011

 • 23/2011 K Korekta raportu 23/2011

  2011-06-28

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, iż w §24 Tekstu jednolitego Statutu Spółki TESGAS S.A. - stanowiącego załącznik do raportu bieżącego oznaczonym jako 23/2011 wystąpiła oczywista omyłka pisarska.

 • 25/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 20.06.2011r.

  2011-06-27

  Zarząd TESGAS S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2011 roku:

 • 24/2011 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 20.06.2011r.

  2011-06-21

  Zarząd TESGAS S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 czerwca 2011 roku zwołanym na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

 • 23/2011 Uchwalenie przez Radę Nadzorczą TESGAS S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki

  2011-06-21

  Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) informuje, iż obradująca w dniu 20 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity Statutu zawiera zmianę § 24 dokonaną na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Treść § 24 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany: „Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane minimum 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji.” Treść § 24 po dokonaniu zmiany: „Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej”.

 • 22/2011 Podpisanie aneksu do umowy szczegółowej

  2011-06-17

  W nawiązaniu do raportu 9/2011 (raport dostępny jest na stronie internetowej http://www.tesgas.pl) informującym o zawarciu umowy szczegółowej do zlecenia ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie: - PBG S.A., - APRIVIA S.A., - HYDROBUDOWA POLSKA S.A., - SRB Civil Engineering Ltd., -John Sisk & Son Ltd. na realizację prac polegających na przebudowie sieci gazowych podczas inwestycji: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366”, Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2011 roku, podpisał aneks nr 1 do umowy podwykonawczej.

 • 21/2011 Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG

  2011-06-15

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) w dniu14 czerwca 2011 roku, powziął informację, iż w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do dnia 14 czerwca 2011 roku Emitent wraz ze spółkami zależnymi zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 18.168.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto. Umową o największej wartości jest, umowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku zawarta pomiędzy spółką zależna Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (P.I. Ćwiertnia) a spółką PBG S.A. na prace polegające na wykonaniu stałej instalacji sieci p-poż. w ramach modernizacji i rozbudowy lądowego składu Magazynu Paliw Stałych (MPS) w Cybowie.

 • 20/2011 Podpisanie aneksu do umowy szczegółowej

  2011-06-07

  W nawiązaniu do raportu 15/2011 (raport dostępny jest na stronie internetowej http://www.tesgas.pl) informującym o zawarciu umowy szczegółowej do zlecenia ze spółką APRIVIA S.A. na realizację prac polegających na przebudowie sieci gazowych podczas inwestycji: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850”, Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku, podpisał aneks nr 1 do umowy podwykonawczej.

Maj 2011

 • 19/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2011 roku

  2011-05-26

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki TESGAS S.A., działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 roku, dokonała wyboru Spółki Grant Thornton Frackowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 238 do przeprowadzenia: - przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za I półrocze 2011 roku, - przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za I półrocze 2011 roku.

 • 18/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie.

  2011-05-25

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296689, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 czerwca 2011 roku, na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9.

 • 17/20011 Nabycie udziałów

  2011-05-18

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 16/2011 (raport dostępny jest na stronie internetowej http://www.tesgas.pl), informującym o skorzystaniu przez TESGAS S.A. (Emitent, Inwestor) z Opcji CALL Inwestora, poprzez nabycie 65 udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o. (Spółka), z siedzibą w Poznaniu (ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 242877, informujemy, że w dniu 17 maja 2011 roku, Emitent nabył 65 udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o.

 • 16/2011 Skorzystanie przez TESGAS S.A. z Opcji CALL

  2011-05-11

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Inwestor, TESGAS) informuje, że dnia 10 maja 2011 roku podjął uchwałę postanawiającą o skorzystaniu przez TESGAS S.A. z Opcji CALL Inwestora poprzez nabycie od LABOCUS Ltd. (Labocus), spółką z siedzibą na Cyprze, pod adresem Mykinon,12, Flat/Office 22, P.C. 1065 Nicosia, Cypr, 65 udziałów posiadanych w Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (Spółka, P.I. Ćwiertnia) z siedzibą w Poznaniu ul. Ziębicka 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 242877, każdy po 32.812,50 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset dwanaście złotych 50/100), tj. za łączną kwotę 2.132.812,50 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemset dwanaście złotych 50/100).

 • 15/2011 Podpisanie umowy szczegółowej do zlecenia

  2011-05-11

  W nawiązaniu do raportu 48/2010 (raport dostępny jest na stronie internetowej http://www.tesgas.pl) informującym o zawarciu w dniu 30 września 2010 roku zlecenia ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca)będącą członkiem konsorcjum w składzie: PBG S.A., APRIVIA S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., SRB Civil Engineering Ltd., John Sisk & Son Ltd. na realizację prac polegających na przebudowie sieci gazowych podczas inwestycji: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850”, Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) w dniu 10 maja 2011 roku, powziął informację o podpisaniu umowy podwykonawczej, która uszczegóławia warunki powyższego zlecenia.

Kwiecień 2011

 • 14/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału

  2011-04-19

  Zarząd TESGAS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2011 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 kwietnia 2011 roku, w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w wysokości kapitału zakładowego Emitenta. Wysokość kapitału zakładowego Emitenta uległa zmianie w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w ramach górnego limitu warunkowego podwyższenia, tj.: kwoty 300 000,00 zł

 • 13/2011 Korekta raportu uzupełniającego opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 GK TESGAS

  2011-04-15

  Zarząd TESGAS S.A. zgodnie z §3 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w związku z publikacją rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, w raporcie uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok Grupy Kapitałowej TESGAS (raport uzupełniający), wystąpił błąd w pozycjach raportu dotyczącego sumy pasywów na dzień 31 grudnia 2009 roku i na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz w wysokości zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego oraz akcjonariuszom mniejszościowym. Dlatego wraz z powyższym raportem bieżącym załączamy dokument będący aneksem do raportu niezależnego biegłego rewidenta z dnia 14 marca 2011 roku.

 • 12/2011 Informacja o korekcie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TESGAS S.A.

  2011-04-14

  Zarząd TESGAS S.A. zgodnie z §3 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w związku z publikacją rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TESGAS S.A., w dniu 15 marca 2011 roku, omyłkowo nie została załączona druga strona opinii niezależnego biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku. Dlatego wraz z powyższym raportem bieżącym, załączamy dokument opinii niezależnego biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wraz z brakującą stroną.

 • 11/2011 Przekroczenie progu umowy znaczącej za spółkami Grupy Kapitałowej PBG

  2011-04-01

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) w dniu 31 marca 2011 roku, powziął informację, iż w okresie od dnia 23 listopada 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 14.439.579,83 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 83/100) brutto.

 • 10/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010

  2011-04-01

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje wykaz informacji opublikowanych przez Spółkę w roku 2010.

Marzec 2011

 • 9/2011 Podpisanie umowy znaczącej

  2011-03-23

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca), w dniu 23 marca powziął informację, o podpisaniu umowy ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie: -PBG S.A., -APRIVIA S.A., -HYDROBUDOWA POLSKA S.A., -SRB Civil Engineering Ltd. -John Sisk & Son Ltd. na realizację prac polegających na przebudowie sieci gazowych podczas realizacji inwestycji: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366”.

 • 8/2011 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji TESGAS S.A.

  2011-03-23

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 23 marca 2011 roku, otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), że zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW S.A. Nr 179/11 z dnia 4 marca 2011 roku, w dniu 24 marca 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 200.000 akcji TESGAS S.A. oznaczonych kodem ISIN: „PLTSGS000019”. Łączna liczba papierów wartościowych Emitenta po rejestracji wyniesie: 6.250.000 sztuk.

 • 7/2011 Dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TESGAS S.A.

  2011-03-22

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2011 roku powziął informacje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Zarząd Giełdy), Uchwały Nr 343/2011 z dnia 21 marca 2011 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TESGAS S.A.

 • 6/2011 Przyjęcie do depozytu 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TESGAS S.A.

  2011-03-07

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) otrzymał informację o powzięciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 179/11 o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLTSGS000019.

Luty 2011

 • 5/2011 Ujawnienie stanu posiadania

  2011-02-25

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał, od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z zawiadomieniem BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działający w imieniu zleceniodawców oraz BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, poinformował, że w związku z nabyciem w dniu 18 lutego 2011 roku 27.290 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji spółki TESGAS S.A., poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przekroczył 5%. Powyższa transakcja została rozliczona w dniu 23 lutego 2011 roku.

 • 4/2011 Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

  2011-02-23

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie informuje, iż w dniu 22 lutego 2011r. Emitent otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osób wchodzących w skład organów zarządzających o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A.

 • 3/2011 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki TESGAS S.A.

  2011-02-16

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15 lutego 2011 roku, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy wynosi 11.250.000 (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zł.

 • 2/2011 Objęcie akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

  2011-02-09

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 8 lutego 2011 roku, powziął informację że w zamian za 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A., z dnia 30 maja 2008 roku, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, zostały objęte 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Styczeń 2011

Grudzień 2010

 • 60/2010 Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS na rok 2010

  2010-12-31

  Zarząd spółki TESGAS S.A. (Emitent) na podstawie analizy realizowanych przez Emitenta i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS kontraktów, podwyższa prognozę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z kwoty 154,3 mln zł,do kwoty 170,3 mln zł. Prognoza wyników finansowych za rok 2010, podana została do wiadomości publicznej za pomocą systemu EBI raportem bieżącym nr 25/2010, z dnia 26 maja 2010 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://tesgas.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace-ebi.html .

 • 59/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

  2010-12-29

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki TESGAS S.A., działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru Spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 238 do przeprowadzenia: - badania jednostkowego sprawozdania finansowego TESGAS S.A. za rok 2010, - badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok 2010.

 • 58/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-12-23

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 roku powziął informację, iż w okresie od dnia 03 września 2010 roku do dnia 22 grudnia 2010 roku TESGAS S.A. (Emitent)) zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną wartość 32.658.299,34 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100) netto .

 • 57/2010 Aktualizacja raportu 55/2010

  2010-12-03

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości terminu wykonania prac dotyczących umowy podpisanej przez Emitenta w imieniu Konsorcjum (Podwykonawca) w składzie: 1) TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie - Lider Konsorcjum, 2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Członek Konsorcjum a spółką ALPINIE Bau Sp. z o.o. Oddział Polska z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Podwykonawcę robót i usług polegających na: wykonaniu robót elektroenergetycznych (NN, SN, WN, zasilenie obiektów, oświetlenie) oraz teletechnicznych, o których Emitent informował raportem bieżącym 55/2010 w dniu 19 listopada 2010 roku dostępnym na stronie internetowej Emitenta (http://www.tesgas.pl).

Listopad 2010

 • 56/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-11-23

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Wykonawca) informuje, że w dniu 22 listopada 2010 roku powziął informację, iż w okresie od dnia 15 października 2010 roku do dnia 22 listopada 2010 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 12.936.880,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.

 • 55/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-11-19

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 listopada 2010 roku, powziął informacje o podpisaniu umowę pomiędzy Konsorcjum (Podwykonawca) w składzie: 1) TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie - Lider Konsorcjum, 2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Członek Konsorcjum a spółką ALPINIE Bau Sp. z o.o. Oddział Polska z siedzibą w Mysłowicach (Wykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Podwykonawcę robót i usług polegających na: wykonaniu robót elektroenergetycznych (NN, SN, WN, zasilenie obiektów, oświetlenie) oraz teletechnicznych. Roboty i usługi realizowane są na budowie p.n.: „Budowa Drogi Ekspresowej S-5 Kaczkowo - Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza”.

 • 54/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-11-11

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 listopada 2010 roku powziął informację, iż w okresie od dnia 19 lipca 2010 roku do 10 listopada 2010 roku Emitent zawarł ze spółką Kan-gaz Sp. z o.o. (Wykonawca) z siedzibą w Luboniu umowy na łączną szacunkową wartość 6.710.000,00 zł brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 10 listopada 2010 roku pomiędzy Emitentem a Wykonawcą na „Przebudowę sieci gazowej w zakresie inwestycji pod nazwą Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850”, o której Emitent informował raportem bieżącym 48/2010 z dnia 01 października 2010 r. (raport dostępny na stronie http://www.tesgas.pl).

Październik 2010

 • 53/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-10-27

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 października 2010 roku podpisał umowę z HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie prac budowlanych związanych z wykonywaniem fundamentów pod estakady na obiekcie Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego Lubiatów - Międzychód - Grotów.

 • 52/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-10-26

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 października 2010 roku podpisał umowę pomiędzy Konsorcjum (Wykonawca) w składzie: 1) TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie - Lider Konsorcjum, 2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Członek Konsorcjum a spółką PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (PBG), której przedmiotem jest wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z dostawą materiałów na terenie budowanego Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Lubiatów - Międzychód - Grotów.

 • 51/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-10-22

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) powziął informację o otrzymaniu, w dniu 22 października 2010 roku, podpisanej umowy pomiędzy Konsorcjum (Wykonawca)w składzie: 1) TESGAS S.A. z siedziba w Dąbrowie - Lider konsorcjum, 2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum a PBG S.A. (PBG) z siedzibą w Wysogotowie, na wykonanie rurociągów oraz konstrukcji stalowych estakad wraz z nałożeniem powłok malarskich oraz wykonaniem fundamentów pod konstrukcję na terenie budowanego Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Lubiatów - Międzychód - Grotów.

 • 50/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-10-15

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Wykonawca) informuje, że w dniu 15 października 2010 roku powziął informację, iż w okresie od dnia 19 lipca 2010 roku do 15 października 2010 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączna szacunkową wartość 8.237.369,24 zł brutto.

 • 49/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-10-01

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) informuje, iż w dniu 30 września 2010 roku, podpisał zlecenie, ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie: - ALPINIE BAU GmbH, - PBG S.A., - APRIVIA S.A., - Hydrobudowa Polska S.A., na kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia w ramach kontraktu: p.n. „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo - Korzeńsko, Obwodnica Bojanowa i Rawicza”.

 • 48/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-10-01

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) informuje, iż w dniu 30 września 2010 roku, podpisał zlecenie, ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie: - PBG S.A., - Hydrobudowa Polska S.A., - APRIVIA S.A., - SRB Civil Engineering Ltd, - John Sisk & Son Ltd na kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej w ramach inwestycji: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850”.

 • 47/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-10-01

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca) informuje, iż w dniu 30 września 2010 roku, podpisał zlecenie, ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie: - PBG S.A., - Hydrobudowa Polska S.A., - APRIVIA S.A., - SRB Civil Engineering Ltd, - John Sisk & Son Ltd na kompleksowe wykonanie przebudowy sieci gazowej w ramach kontraktu: p.n. „Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366”.

Wrzesień 2010

 • 46/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-09-14

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 września 2010 roku podpisał z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną (PZU S.A.) z siedzibą w Warszawie Aneks nr 1 do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z dnia 9 września 2009 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2009 z dnia 10 września 2010 roku (opublikowanym w Systemie EBI, który dostępny jest na stronie internetowej Emitenta http://www.tesgas.pl).

 • 45/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-09-14

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 września 2010 roku podpisał umowę ze Spółką Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (Zleceniodawca), której przedmiotem jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych polegających na wykonaniu dostawy i montażu orurowienia oraz konstrukcji stalowej estakad na potrzeby instalacji pomocniczych i instalacji AKPiA.

 • 44/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-09-02

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 2 września 2010 roku powziął informację, iż w okresie od dnia 12 sierpnia 2010 roku do 2 września 2010 roku TESGAS S.A. (Emitent) zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączna szacunkową wartość 4.832.989,74 zł brutto.

Sierpień 2010

 • 43/2010 Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TESGAS S.A.

  2010-08-24

  Zarząd TESGAS S.A. zgodnie z §3 ust. 1 i 2 oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie Ministra Finansów), przekazuje informacje uzupełniające do opublikowanego w dniu 16 sierpnia 2010 roku Sprawozdania Zarządu z działalności TESGAS za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. Uzupełnienie jest dokonywane w zakresie informacji wymaganych zgodne z §87 ust. 7 pkt 7), pkt 10) i pkt 11) w zw. z § 89 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów.

 • 42/2010 Korekta Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS

  2010-08-24

  Zarząd TESGAS S.A. zgodnie z §3 ust. 1 i 2 oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie Ministra Finansów), przekazuje informacje uzupełniające do opublikowanego w dniu 16 sierpnia 2010 roku Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. Uzupełnienie jest dokonywane w zakresie informacji wymaganych zgodne z §87 ust. 7 pkt 7), pkt 10) i pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów

 • 41/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku.

  2010-08-24

  Zarząd TESGAS S.A. przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku: Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe: III kwartał 2010 roku: 15 listopada 2010 roku

 • 40/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-08-24

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2010 roku Emitent (Zobowiązany) podpisał z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie Aneks nr GG07/0095/A01 do umowy generalnej, z dnia 7 kwietnia 2008 roku, której przedmiotem jest udzielanie przez InterRisk S.A. ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

 • 39/2010 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji TESGAS S.A.

  2010-08-20

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2010 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), w którym poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. Nr 422/10 z dnia 16 lipca 2010 roku, w dniu 23 sierpnia 2010 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 4.000.000 akcji TESGAS S.A. oznaczonych kodem ISIN: „PLTSGS000019”. Łączna liczba papierów Emitenta po rejestracji wyniesie: 6.050.000 sztuk.

 • 38/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki TESGAS S.A.

  2010-08-19

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 19 sierpnia 2010 roku powziął informację o podjęciu, przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwały Nr 829/2010 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki TESGAS S.A.

 • 37/2010 Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TESGAS S.A.

  2010-08-19

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2010 roku, powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 18 sierpnia 2010 roku, Uchwały Nr 828/2010 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TESGAS S.A.

 • 36/2010 Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych serii A w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

  2010-08-19

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż dnia 18 sierpnia 2010 roku Rada Nadzorcza TESGAS S.A., na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TESGAS S.A. z dnia 30 maja 2008 roku w przedmiocie ustalenia zasad przeprowadzenia przez „Spółkę” programu motywacyjnego oraz pkt. 5.5 Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki TESGAS S.A., przyznała warranty subskrypcyjne osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym „Emitenta”.

 • 35/2010 Informacja o korekcie skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TESGAS S.A. za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku

  2010-08-17

  Zarząd TESGAS S.A. zgodnie z §3 ust. 1 i 2 oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w związku z publikacją półrocznego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TESGAS S.A. w dniu 16 sierpnia 2010 roku, wystąpił błąd techniczny nieleżący po stronie Emitenta. Błąd polegał na tym, że nie został załączony „Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku”.

 • 34/2010 Korekta półrocznego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

  2010-08-17

  Zarząd TESGAS S.A. zgodnie z §3 ust. 1 i 2 oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w związku z publikacją półrocznego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS w dniu 16 sierpnia 2010 roku, wystąpił błąd techniczny nieleżący po stronie Emitenta. Błąd polegał na tym, nie został załączony „Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku”.

 • 33/2010 Zawiadomienie pani Marzenny Kocik - Członka Zarządu TESGAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

  2010-08-13

  Zarząd TESGAS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2010 roku, Spółka otrzymała od Pani Marzenny Kocik zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 • 32/2010 Zawiadomienie pana Piotra Majewskiego - Wiceprezesa Zarządu TESGAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

  2010-08-13

  Zarząd TESGAS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2010 roku, Spółka otrzymała od Pana Piotra Majewskiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 • 31/2010 Zawiadomienie pana Włodzimierza Kocik - Prezesa Zarządu TESGAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

  2010-08-13

  Zarząd TESGAS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2010 roku, Spółka otrzymała od Pana Włodzimierza Kocik zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 • 30/2010 Zawarcie znaczących umów, nabycie aktywów o znacznej wartości.

  2010-08-13

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że dnia 13 sierpnia 2010 roku pomiędzy TESGAS S.A. („Emitent”, „Inwestor”) a panem Piotrem Ćwiertnią oraz LABOCUS Ltd., spółką z siedzibą na Cyprze, pod adresem Mykinon,12, Flat/Office 22, P.C. 1065 Nicosia, Cypr, zarejestrowaną na Cyprze pod numerem HE 266690 („Labocus”) została zawarta umowa sprzedaży udziałów („Umowa Przyrzeczona”). Umowa Przyrzeczona stanowi wykonanie postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 11 maja 2010 roku („Umowa Inwestycyjna”), której szczegóły zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 8/2010 z dnia 12 maja 2010 roku. Jednocześnie zawarcie niniejszej umowy stanowi realizację jednego z celów emisji 4.000.000 akcji serii E w ramach oferty publicznej TESGAS S.A., która została przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego TESGAS S.A. w lipcu 2010 r.

 • 29/2010 Podpisanie umowy znaczącej

  2010-08-13

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, ze w dniu 12 sierpnia 2010 roku powziął informację, iż w okresie od dnia 16 kwietnia 2010 r. zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 6.515.322,42 zł.

 • 28/2010 Ustalenie tekstu jednolitego statutu TESGAS S.A.

  2010-08-11

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2010 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 4 sierpnia 2010 roku, w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, z kwoty 7.050.000 zł do kwoty 11.050.000 zł. W związku z powyższym, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr 5 z dnia 18 stycznia 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TESGAS S.A., Rada Nadzorcza w dniu 9 lipca 2010 roku przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki TESGAS S.A. Dokument jednolitego tekstu statutu Spółki znajduje się w załączonym pliku

 • 27/2010 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E

  2010-08-06

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 06 sierpnia 2010 r. powziął wiadomość o rejestracji podwyższenia kapitału, w wyniku emisji 4.000.000 akcji serii E. Rejestracja podwyższenia nastąpiła w dniu 04 sierpnia 2010 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura akt PO.VIII NS-REJ.KRS/19109/10/357. W wyniku emisji nastąpiło zwiększenie kapitału zakładowego z kwoty 7.050.000 (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy) zł do kwoty 11.050.000 (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt tysięcy) zł.

Lipiec 2010

 • 26/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-07-30

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2010 r. Konsorcjum (Wykonawca) w składzie: 1) TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie - Lider Konsorcjum, 2) SEGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Członek Konsorcjum, podpisało z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający, WSG Sp. z o.o.) umowę, której przedmiotem jest planowe i nieplanowe świadczenie usług eksploatacji stacji gazowych, w zakresie instalacji i układów technologicznych, manometrów i rejestratorów, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji odgromowej zlokalizowanych na terenie WSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Szczecin.

 • 25/2010 Zawarcie umowy znaczącej.

  2010-07-30

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2010 roku (Wykonawca) podpisał z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający, WSG Sp. z o.o.) umowę, której przedmiotem jest planowe i nieplanowe świadczenie usług eksploatacji stacji gazowych, w zakresie instalacji i układów technologicznych, manometrów i rejestratorów, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji odgromowej zlokalizowanych na terenie WSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań.

 • 24/2010 Ujawnienie stanu posiadania.

  2010-07-23

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iz otrzymał, od Aviva Investors Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

 • 23/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E

  2010-07-19

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2010 roku powziął informację o podjęciu, przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących uchwał: - Uchwała Nr 692/2010 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i D - Uchwała Nr 693/2010 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

 • 22/2010 Dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, D i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki TESGAS S.A.

  2010-07-19

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2010 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwały Nr 691/2010 w sprawie dopuszczenia, z dniem 21 lipca 2010 roku, do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 1) papierów wartościowych spółki TESGAS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden zloty) każda: a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, b) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii D, c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii E. 2) 4.000.000 (cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

 • 21/2010 Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D

  2010-07-19

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2010 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 690/2010 w sprawie wykluczenia, z dniem 21 lipca 2010 roku, z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: - 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

 • 20/2010 Przyjęcie do depozytu akcji serii E i praw do akcji serii E

  2010-07-15

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) powziął informację o Uchwale Nr 422/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lipca 2010 r.

 • 19/2010 Podsumowanie oferty publicznej.

  2010-07-15

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2010 Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie przekazuje uzupełnienie informacji dotyczących oferty publicznej 300.000 Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane) i 4.000.000 Akcji Serii E (łącznie Akcje Oferowane) (Oferta Publiczna).

 • 18/2010 Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2010 roku.

  2010-07-02

  Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent) informuje, że w dniu 02 lipca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki TESGAS S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 238, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowych za pierwsze półrocze 2010 roku.

 • 17/2010 Zawiadomienie pani Marzenny Kocik - Członka Zarządu TESGAS S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  2010-07-02

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2010 roku, Spółka otrzymała od Pani Marzenny Kocik zawiadomienie o zmniejszeniu jej udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmniejszenie udziału spowodowane jest sprzedażą w dniu 1 lipca 2010 roku ogólnej liczby 300.000 akcji TESGAS S.A. poza rynkiem regulowanym, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2010.

 • 16/2010 Informacja o zbyciu akcji TESGAS S.A. dokonanym przez osobę wchodzącą w skład Zarządu.

  2010-07-02

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2010 roku Spółka otrzymała oświadczenie od Pani Marzenny Kocik pełniącej funkcję Członka Zarządu spółki TESGAS S.A., informujące o zbyciu łącznie 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji TESGAS S.A., po cenie 14,50 zł za akcję.

 • 15/2010 Przydział akcji serii B i serii E

  2010-07-02

  Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie informuje, że w dniu 1 lipca 2010 roku Zarząd TESGAS S.A. dokonał przydziału 4.000.000 Akcji Serii E oferowanych w ramach oferty publicznej (Oferta Publiczna). Na tej samej podstawie, Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie informuje, iż w dniu 1 lipca 2010 roku pani Marzenna Kocik dokonała przydziału 300.000 Akcji Serii B oferowanych w ramach Oferty Publicznej (Akcje Sprzedawane). Akcje Serii E i Akcje Sprzedawane nazywane są dalej Akcjami Oferowanymi. Tym samym łącznie przydzielono 4.300.000 Akcji Oferowanych, tj. wszystkie Akcje Oferowane, z czego w Transzy Instytucjonalnej przydzielono 3.650.000 Akcji Oferowanych, natomiast w Transzy Indywidualnej przydzielono 650.000 Akcji Oferowanych. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej nie podlegały redukcji. Stopa redukcji zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 17,9%. Zgodnie z pkt. 5.1.12 części IV Prospektu emisyjnegoTESGAS S.A. oraz zgodnie z §33 i §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. z poź. zm.), pełna informacja o wyniku Oferty Publicznej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w terminie do dwóch tygodni od jej zakończenia, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Czerwiec 2010

 • 14/2010 Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej oraz wysokości transz.

  2010-06-24

  Na podstawie 56 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439) („Ustawa o ofercie publicznej”) oraz zgodnie z zapisami pkt 5.1.1, pkt. 5.2.3 i pkt. 5.3 części IV Prospektu emisyjnego, Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie informuje, że na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu Zarząd TESGAS S.A. oraz Marzenna Kocik (Wprowadzający) podjęli decyzję o ustaleniu, odpowiednio, ceny emisyjnej Akcji Serii E oraz ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych TESGAS S.A. oferowanych w oferty publicznej w wysokości 14,50 zł za jedną akcję. Jednocześnie Zarząd TESGAS S.A. informuje na podstawie 56 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej oraz zgodnie z zapisami pkt 5.1.1 i pkt. 5.2.3 części IV Prospektu emisyjnego, iż ostateczna liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach wynosi: ? Transza Instytucjonalna 3.650.000 Akcji Oferowanych, ? Transza Indywidualna 650.000 Akcji Oferowanych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej ? informacje poufne

 • 13/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczy głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.

  2010-06-12

  Zarząd TESGAS S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki TESGAS S.A., które odbyło się w dniu 11 czerwca 2010 roku.

 • 12/2010 Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  2010-06-12

  Zarząd TESGAS S.A. podaje w załączeniu treść uchwal podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 czerwca 2010 roku, zwołanym na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

 • 11/2010 Powołanie Zarządu na nową kadencję

  2010-06-11

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 11 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 36 ust. 2d i § 37 ust. 2 Statutu Spółki powołała do Zarządu na nową kadencję poniższe osoby: - Włodzimierz Kocik ? na stanowisko Prezesa Zarządu, - Piotr Majewski ? na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, - Marzennę Kocik ? na stanowisko Członka Zarządu. Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect, życiorysy zawodowe członków organów spółki zostaną w najbliższym czasie umieszczone na stronie internetowej www.tesgas.pl

 • 10/2010 Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego TESGAS S.A.

  2010-06-08

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 08 czerwca 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny TESGAS S.A. przygotowany w związku z Ofertą publiczną Akcji Serii B i E oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 750.000 Akcji Serii B oraz 1.300.000 Akcji Serii D a także do 4.000.000 Akcji Serii E oraz do 4.000.000 Praw do Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Maj 2010

 • 8/2010 Zawarcie umowy znaczącej.

  2010-05-12

  W dniu 11 maja 2010 roku spółka TESGAS S.A. („Emitent”, „Inwestor”, „TESGAS”) zawarła umowę inwestycyjną(„Umowa inwestycyjna”) ze spółką Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu (ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 242877, oraz z panem Piotrem Ćwiertnią, założycielem i członkiem Zarządu Spółki („Założyciel”), i spółką LABOCUS Ltd. („Wspólnik Zbywający”), spółką z siedzibą na Cyprze, pod adresem Mykinon,12, Flat/Office 22, P.C. 1065 Nicosia, Cypr, posiadającą 800 udziałów Spółki, stanowiących 100% w kapitale zakładowym Spółki.

Kwiecień 2010

 • 7/2010 Zawarcie umowy znaczącej oraz objęcie udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o.

  2010-04-30

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 10/2010 z dnia 5 marca 2010 r. TESGAS S.A. („Emitent”, „TESGAS”) dotyczącego zawarcia przez TESGAS umowy inwestycyjnej ze spółką Stal Warsztat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Emitenta informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2010 r. został zrealizowany II etap inwestycji polegający na: (i) udzieleniu przez TESGAS pożyczki dla Stal Warsztat Sp. z o.o. w wysokości 4.000.000 zł (czterech milionów złotych) oraz (ii) objęciu w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 4.000 (czterech tysięcy) nowych udziałów w Spółce za kwotę 4.000.000 zł (czterech milionów złotych).

 • 6/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-04-15

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że w okresie od 24 października 2009 roku do 14 kwietnia 2010 roku zawarł ze spółkami z Grupy PGNiG, zwanej dalej Zamawiającym, umowy na łączną wartość 3.495.945,45 zł netto.

 • 5/2010 Podpisanie umowy znaczącej.

  2010-04-07

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 06 kwietnia 2010 roku podpisał umowę wykonawczą (dalej Umowa Wykonawcza) do umowy zawartej pomiędzy spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: PBG S.A., TESGAS S.A., ATREM S.A., CONTRAST Sp. z o.o. (dalej Umowa), o której Emitent informował raportem bieżącym 33/2009.

Marzec 2010

 • Zawarcie umowy znaczącej oraz nabycie udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o.

  2010-03-05

  W dniu 5 marca 2010 r. TESGAS S.A. („Emitent”, „TESGAS”) zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Stal Warsztat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Gołężycka 95, 61-357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 324395 („Spółka”) oraz z dwiema osobami fizycznymi, będącymi jedynymi wspólnikami Spółki („Wspólnicy”), tj. z panem Jarosławem Kocikiem („Wspólnik I”) oraz z panią Małgorzatą Kocik („Wspólnik II”). W wyniku realizacji postanowień umowy inwestycyjnej TESGAS stał się dominującym udziałowcem Stal Warsztat Sp. z o.o., posiadającym 50,04% w kapitale zakładowym Spółki. TESGAS docelowo będzie posiadał 81,5% udziałów w Spółce.

Styczeń 2010

 • 02/2010 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.

  2010-01-18

  Zarząd TESGAS S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 stycznia 2010 roku, zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

 • 02/2010 Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A. -korekta

  2010-01-18

  Zarząd TESGAS S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 stycznia 2010 roku, zwołanym na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo. Emitent w nawiązaniu do raportu 2/2010 dokonał jego korekty w celu uzupełnienia informacji o zmianie uchwały nr 3 zgłoszonej przez Akcjonariusza. Zmianie uległa kwaota podwyzszenia kapitału zakładowego z kwoty 4.500.000,00 złotych na 4.000.000,00 złotych oraz ilość emisji akcji serii E z 4.500.00,00 do 4.000.000.

 • 01/2010 Informacja o zbyciu akcji TESGAS S.A.

  2010-01-06

  Transakcja na akcjach przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej, których wartość w 2009 roku nie przekroczyła 5000 euro.

Grudzień 2009

 • 19/2009 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie

  2009-12-23

  Zarząd spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296689, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 18 stycznia 2010 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo.

 • 18/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-12-04

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 04 grudnia 2009 roku, Konsorcjum (Zleceniobiorca) w składzie: 1) PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ? Lider Konsorcjum, 2) TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie ? Partner Konsorcjum, 3) ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Przeźmierowie ? Partner Konsorcjum, 4) Contrast Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ? Partner Konsorcjum, podpisało umowę ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest zakup pakietu serwisowego dla systemów pomocniczych na tłoczniach gazu Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek, Szamotuły. Wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 11.377.000,00 zł netto.

Listopad 2009

 • 17/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-11-26

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2009 r. Konsorcjum (Wykonawca) w składzie: 1)TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie ? Lider Konsorcjum, 2)ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Przeźmierowie ? Członek Konsorcjum, podpisał umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze (Zamawiający) na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertów Baranówko-13K i Buszewo-18K na złożu BMB”. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.960.000,00 zł netto.

 • 16/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-11-20

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2009 roku otrzymał informację, o zmianie szacunkowej wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji prac dotyczących umowy zawartej w dniu 18 maja 2009 roku pomiędzy: - TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Pełnomocnik Konsorcjum) - ATREM S.A. z siedzibą w Przeźmierowie (Partner Konsorcjum), będącej umową wykonawczą do umowy konsorcjum z dnia 11 maja 2009 r.

Październik 2009

 • 14/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-10-30

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent), informuje że w okresie od 24 października 2009 roku, do 30 października 2009 roku, zawarł z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.(Inwestor) oraz ze spółką zależną od Inwestora, umowy o łącznej wartości 3.241.900,00 zł netto.

 • 15/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-10-30

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 29 października 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki TESGAS S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 238, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki TESGAS S.A. za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 • 12/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-10-24

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent), informuje że w okresie od 20 lipca 2009 roku, do 23 października 2009 roku, zawarł z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka z grupy PGNiG) zwaną dalej Zamawiającym, umów na łączną wartość 4.181.164,89 zł netto.

 • 13/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-10-24

  Zarząd TESGAS S.A. (Emitent), informuje że w okresie od 20 lipca 2009 roku, do 23 października 2009 roku, zawarł z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz- System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną wartość 4.009.400,05 zł netto.

 • 11/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-10-20

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 października 2009 r. podpisał umowę o ustanowieniu kaucji z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank). Celem umowy jest zabezpieczenie przyszłej wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej w celu realizacji zadań wynikających z wyboru oferty Emitenta w przetargu ograniczonym, w którym Emitent zamierza uczestniczyć. Emitent ulokuje w Banku kwotę 4 200 000,00 złoty do dnia 16.02.2010 r.

Wrzesień 2009

 • 10/2009 Informacja o nabyciu akcji TESGAS S.A. dokonanym przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej.

  2009-09-15

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 14 września 2009 roku Spółka otrzymała oświadczenie od osoby zobowiązanej wchodzącej w skład Rady Nadzorczej spółki TESGAS S.A., informujące o nabyciu łącznie 1750 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) akcji TESGAS S.A., po cenie 12,21 zł za akcję.

 • 9/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-09-10

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 09 września 2009 r. Emitent (Zleceniodawca) podpisał umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Oddział w Poznaniu (PZU S.A.). Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielania przez PZU S.A. na zlecenie Zleceniodawcy, gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych, w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu zaangażowania w okresie jego obowiązywania.

 • 8/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-09-09

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 08 września 2009 roku Emitent (Posiadacz) podpisał umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Poznaniu (Bank). Przedmiotem umów jest otwarcie i prowadzenie trzech lokat terminowych dla firm o stałej stopie procentowej, na okres kolejno: 7 dni, 14 dni i 1 miesiąca. Posiadacz ulokuje w Banku łączną kwotę 9. 215.760,39 zł.

 • 7/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-09-08

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 07 września 2009 r. Emitent (Posiadacz) podpisał umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Poznaniu (Bank). Przedmiotem umowy jest „Założenie lokaty overnight o stałej stopie”. Posiadacz ulokuje w Banku kwotę 9 215 179,71 złote na okres 1 dnia.

Sierpień 2009

 • 6/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-08-26

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2009 r. Emitent (Wykonawca), podpisał umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz ? System Spółka Akcyjna w Warszawie (Zamawiający), których przedmiotem jest wykonanie czynności eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej eksploatacji stacji gazowych wysokiego ciśnienia wraz z instalacjami przeznaczonymi do nawaniania gazu z wyłączeniem przeglądów, konserwacji, prób działania i regulacji: gazomierzy, telemetrii, instalacji kontroli dostępu, systemów wykrywania gazu, urządzeń do sterowania elektronicznego kotłów i sterowników nawanialni wtryskowych.

 • 5/2009 Rejestracja podwyższenia kapitału

  2009-08-22

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 21.08.2009 r. powziął wiadomość o rejestracji podwyższenia kapitału, w wyniku emisji 1.300.000 akcji serii D. Rejestracja podwyższenia nastąpiła w dniu 21.08.2009 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura akt PO.VIII NS-REJ.KRS/15397/09/388. W wyniku emisji nastąpiło zwiększenie kapitału zakładowego z kwoty 5.750.000 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) zł do kwoty 7.050.000 (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy) zł.

 • 4/2009 Rozstrzygnięcie przetargu.

  2009-08-12

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2009 r. powziął wiadomość o rozstrzygnięciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz ? System S.A. Oddział w Poznaniu wyniku postępowania o wybraniu oferty, z ogłoszenia nr 2009/S 116 - 168201 na „Eksploatację stacji gazowych wysokiego ciśnienia i instalacji do nawaniana gazu, w 7 rejonach na terenie działania Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz ? System S.A. Oddział w Poznaniu” w Rejonach 1 Gorzów Wielkopolski, Rejon 2 Kalisz, Rejon 3 Leszno, Rejon 4 Piła , Rejon 5 Poznań 1, 6 Poznań 2 i Rejon 7 Szczecin.

 • 3/ 2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-08-10

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2009 r. Emitent (Zobowiązany) podpisał z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie Aneks nr 1 do umowy generalnej, o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, z dnia 07 kwietnia 2008 roku. W aneksie nr 1 do umowy zwiększeniu uległ łączny limit gwarancyjny z 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) do kwoty 5 100 000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych).

 • 2/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

  2009-08-05

  Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 05 sierpnia 2009 r. Emitent (Posiadacz) podpisał umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Poznaniu (Bank). Przedmiotem umowy jest „Założenie lokaty terminowej dla firm”. Posiadacz ulokuje w Banku kwotę 9 177 839,73 złote na okres 33 dni.

Lipiec 2009

 • 1/2009 Przystąpienie do systemu ESPI

  2009-07-21

  Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 20 lipca 2009 roku Spółka uzyskała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, od dnia 21 lipca 2009 roku TESGAS S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.