Raporty bieżące

3/2009 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect praw do akcji serii D spółki TESGAS S.A.

2009-07-07

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie Uchwały Nr 298/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TESGAS S.A., określono dzień 8 lipca 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TESGAS S.A. Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii D zadebiutują na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TESGAS-PDA" i oznaczeniem "TSGA". Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".