Raporty bieżące

4/2009 Podpisanie umowy istotnej

2009-07-27

 

Zarząd Spółki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2009 r. Emitent (Wykonawca) podpisał umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM Spółką Akcyjną w Warszawie Oddział we Wrocławiu (Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest „Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej I st. Obora”.
 
Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 1.480.000,00 zł netto.
 
Strony ustaliły termin zakończenia realizacji umowy do dnia 15 grudnia 2009 roku.
 
W związku z realizacją umowy Strony przewidziały następujące kary umowne:
-        za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 15% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,
-        za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin zakończenia umowy 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy,
-        za opóźnienie w usunięciu wad 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
W przypadku, jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody lub gdy przyczyna szkody nie jest uwzględniona w zapisach umowy o karach umownych, Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 
Umowa zawarta z Zamawiającym, spełnia kryterium umowy istotnej zgodnie z § 3 ust 2, pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.