Raporty bieżące ESPI

15/2009 Podpisanie umowy znaczącej.

2009-10-30

Podpisanie umowy znaczącej.

Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 29 października 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki TESGAS S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 238, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki TESGAS S.A. za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.