Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wydarzenia

 •  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2013-09-10

  Zarząd TESGAS S.A. w dniu 9 września 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 21 sierpnia 2013 roku do dnia 9 września 2013 roku TESGAS S.A. wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.734.774,53 zł (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złotych 53/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 21 sierpnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na adaptację urządzeń gazowych i ich regulację u odbiorców gazu z grup taryfowych 1 - 7 w strefie dystrybucyjnej 160-Nowy Tomyśl w miejscowościach: Nowy Tomyśl. Stary Tomyśl, Sękowo, Sątopy, Chojniki, Paproć, Przyłęk, Glinno, Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Bukowiec Odbudowa, Bukowiec, Biała Wieś, Kąkolewo gm. Grodzisk Wielkopolski, Lasówki, Sworzyce oraz przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji urządzeń gazowych i bazy danych uzupełnionej po przeprowadzeniu Adaptacji. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie adaptacji urządzeń w terminie od dnia 2 września 2013 roku do dnia 16 października 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 3.379.935,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 04/100) netto.

 • Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2013-08-21

  Zarząd TESGAS w dniu 20 sierpnia 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 26 czerwca 2013 roku do dnia 20 sierpnia 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 7.529.487,05 zł brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 31 lipca 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Poznaniu (Zamawiający) na usługi eksploatacji stacji gazowych II stopnia w zakresie instalacji i układów technologicznych na stacjach na terenie PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Poznaniu. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, od dnia 1 sierpnia 2013 roku do dnia 31 lipca 2016 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie nie przekraczające kwoty 3.133.670,04 zł netto, co stanowi kwotę 3.854.414,15 zł brutto.

 • Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2013-06-26

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 25 czerwca 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 16 stycznia 2013 roku do dnia 25 czerwca 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 8.140.578,19 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 19/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 16 kwietnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (Zamawiający) na budowę stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno ? pomiarowej dwustopniowej z nawanialnią w miejscowości Olecko. Umowa będzie realizowana do dnia 15 września 2014r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.970.700,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100) netto, co stanowi kwotę 3.653.961,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) brutto.

 • Zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz sprzedaż spółki zależnej

  Zawarcie porozumienia inwestycyjnego oraz sprzedaż spółki zależnej

  2012-12-21

  Zarząd TESGAS S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2012 roku przez Spółkę porozumienia inwestycyjnego oraz umowy sprzedaży udziałów („Umowa”) z (i) Panem Piotrem Ćwiertnią („Kupujący”), (ii) spółką Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Ćwiertnia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („PI Ćwiertnia”), oraz (iii) spółką Labocus Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) („Labocus”), w wyniku której Spółka, Kupujący, PI Ćwiertnia oraz Labocus (łącznie „Strony”) postanowiły o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników z dnia 11 maja 2010 roku („Umowa Inwestycyjna”). W związku z rozwiązaniem Umowy Inwestycyjnej, Strony postanowiły o wygaśnięciu wszelkich zobowiązań, w tym praw i obowiązków wynikających z postanowień Umowy Inwestycyjnej oraz wzajemnym zrzeczeniu się wszelkich powstałych, lub przyszłych roszczeń pieniężnych i niepieniężnych jakie mogą przysługiwać Stronom względem pozostałych. Dodatkowo, (i) Spółka zrzekła się zabezpieczenia wierzytelności Spółki w postaci zastawu rejestrowego na 95 (dziewięćdziesięciu pięciu) udziałach PI Ćwiertnia należących do Labocus oraz, postanowiono o wygaśnięciu umowy zastawu rejestrowego na ww. udziałach PI Ćwiertnia, (ii) Kupujący zobowiązał się spłacić do dnia 31 grudnia 2012 roku pożyczkę w wysokości 939.811,51 zł wraz z należnymi odsetkami, udzieloną przez Spółkę na rzecz PI Ćwiertnia. Na mocy Umowy, Spółka zbyła na rzecz Kupującego 705 (siedemset pięć) udziałów PI Ćwiertnia za cenę w wysokości 1.000.000 (jeden milion) złotych, płatną w 10 (dziesięciu) równych ratach miesięcznych począwszy od 10 stycznia 2013 roku, z zastrzeżeniem natychmiastowej wymagalności całej kwoty w przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie którejkolwiek z rat przekraczających 30 (trzydzieści) dni, kiedy to całość ceny będzie wymagalna w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia, w którym dana rata powinna zostać uregulowana. W związku ze zbyciem udziałów PI Ćwiertnia, spółka PI Ćwiertnia przestała być podmiotem zależnych od Spółki. Wierzytelności Spółki z tytułu sprzedaży udziałów oraz spłaty pożyczki zostały zabezpieczone poręczeniem cywilnym do kwoty 2.200.000 zł. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

 • Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2012-12-14

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 13 grudnia 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 6 listopada 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 8.369.309,50. zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 50/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w trybie obiegowym w dniu 13 grudnia 2012 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. (Zamawiający) na dostawę nawaniacza do nawanialni eksploatowanych przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w ilości 70.000 kg.

 • Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

  2012-11-06

  Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 5 listopada 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 31 sierpnia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 7.138.699,85. zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100) brutto.

 • Wyniki finansowe Grupy Kapitalowej TESGAS za I półrocze 2012

  Wyniki finansowe Grupy Kapitalowej TESGAS za I półrocze 2012

  2012-08-31

  Okres I półrocza 2012 roku był dla Grupy Kapitałowej TESGAS jak i dla wielu spółek z sektora budowlanego okresem wielu zdarzeń, które wprowadziły istotne zmiany na rynku budowlanym w Polsce. Od dłuższego czasu pojawiały się informację na temat trudności z finansowaniem przez wykonawców największych inwestycji w Polsce. Malejąca ilość nowych inwestycji spowodowała silną rywalizację podmiotów o pozyskanie nowych zleceń. Efektem działań konkurencyjnych w trakcie postępowań przetargowych były niskie budżety realizacji inwestycji.

 • Powołanie Rady Nadzorczej TESGAS S.A. na nową kadencję.

  Powołanie Rady Nadzorczej TESGAS S.A. na nową kadencję.

  2012-06-29

  Zarząd TESGAS S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2011 roku powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, decydując o jej pięcioosobowym składzie następujące osoby: 1. Zygmunta Bączyka, 2. Szymona Hajtko, 3. Leona Kocik, 4. Grzegorza Wojtkowiaka, 5. Piotra Stobieckiego. Życiorysy panów: Zygmunta Bączyka, Szymona Hajtko, Leona Kocik, Grzegorza Wojtkowiaka i Piotra Stobieckiego, zawierające informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i zajmowanych stanowiskach, zostały już opublikowane (Raport bieżący TESGAS/CG/1/2012) i są dostępne na stronie internetowej Spółki (http://tesgas.pl).

 • Firma TESGAS S.A. uhonorowana nagrodą -Gazele Biznesu 2010r.

  Firma TESGAS S.A. uhonorowana nagrodą -Gazele Biznesu 2010r.

  2011-03-08

  Firma TESGAS S.A. po raz kolejny uhonorowana została przez redakcję Pulsu Biznesu prestiżową nagrodą - Gazele Biznesu. Wyróżnienia otrzymują dynamicznie rozwijające się spółki krajowe, które osiągają dobre wyniki finansowe i są rzetelnym partnerem w biznesie.

 • Przekroczenie przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. progu 5 % na WZA.

  Przekroczenie przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. progu 5 % na WZA.

  2011-02-25

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2011 z dnia 25.02.2011r. Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nabyło 27.290 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji spółki TESGAS S.A., poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przekroczył 5%. Powyższa transakcja została rozliczona w dniu 23 lutego 2011 roku. W wyniku powyższego zdarzenia Fundusz posiada 824.974 (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje TESGAS S.A. stanowiących 7,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 824.974 (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.

 1 2 3 4 5 6